ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Kolon Kanserinde Lenfovaskuler ve Perinoral Invazyonun Prognostik Onemi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 166-174 | DOI: 10.5505/aot.2021.23540

Kolon Kanserinde Lenfovaskuler ve Perinoral Invazyonun Prognostik Onemi

Cemil Yüksel1, Serdar Çulcu2, Afig Gojayev2, Salim Demirci2, Ali Ekrem Ünal2
1SBU Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Onkoloji Kliniği
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Kolon kanseri tüm dünyada en sık görülen maligniteler arasındadır. Kansere bağlı ölüm nedenleri arasında 4. Sıradadır. Lenfovasküler invazyon (LVI), küçük lenfatik veya kan (tipik olarak venöz) damarların tümör tarafından tutulması iken perinöral invazyon (PNI) ise sinirlerin ve sinir kılıflarının içinde, çevresinde ve boyunca tümörün büyümesidir. Çalışmamızda LVI ve PNI’nın kolon kanserli hastalarda prognoz, tümör evresi ve lenf nodu metastazına etkisi araştırdık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Şubat 2013 - Ocak 2020 tarihleri arasında kolon kanseri nedeniyle opere edilen hastaların verileri retrospektif olarak inceledi. Hastaların ameliyat ve patoloji raporları, demografik özellikleri, genel sağkalımları incelendi.
BULGULAR: 248 hasta kolon kanseri nedeniyle opere edildi. 120 hastada LVI, 105 (41.9%) PNI hastada vardı. Grade, lenf nodu pozitifliği, LVI, PNI, T ve N evrelerinin sağkalımla ilişkisi istatistiksel olarak anlamlı bulunmuş olup sırasıyla p değerleri: 0.028, <0.001, <0.001, <0.001, 0.005 ve <0.001’dir. LVI ve PNI'nin diğer faktörlerle ilişkisi incelendiğinde, T ve N evresi, metastatik lenf nodu ve sağkalım süresi açısından her iki grupta da istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki olduğu gösterilmiştir. (p <0,001)
TARTIŞMA ve SONUÇ: LVI ve PNI varlığı özellikle erken evre hastalarda prognozun, lenf nodu metastazının bir belirleyici olmasından dolayı; LVI ve PNI pozitif olan hastaların yakın izlemin, adjuvan tedavi için multidisipliner konseyde değerlendirilmenin prognoza olumlu etkilerinin olabileceğini düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: kolon kanseri, lenfovaskuler invazyon, perinöral invazyon

Prognostic Value of Lymphovascular and Perineural Invasion in Colon Cancer

Cemil Yüksel1, Serdar Çulcu2, Afig Gojayev2, Salim Demirci2, Ali Ekrem Ünal2
1SBU Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Surgical Oncology Department
2Ankara University School of Medicine

INTRODUCTION: Colon cancer is one of the most common types of malignant tumours in the world. Colon cancer ranks fourth among cancer-related deaths. Lymphovascular invasion (LVI) is the tumour involvement of small lymphatic or blood (typically venous) vessels while perineural invasion (PNI) is the growth of the tumour in, around, and along the nerves and nerve sheaths. In our study, we investigated the effects of LVI and PNI on prognosis, tumour stages, and lymph node metastasis in colon cancer patients.
METHODS: The data of patients, who underwent colon cancer surgery in the period between February 2013 and January 2020, were analyzed retrospectively. The surgery and pathology reports, demographic characteristics, and overall survival of the patients were examined.
RESULTS: A total of 248 patients were operated due to colon cancer. LVI and PNI were present in 120 (48.3%) and 105 (41.9%) patients, respectively. The relationship of the grade, of the presence of positive lymph nodes, LVI, and PNI, and of the T- and N-stages with the survival were statistically significant with the following p-values of 0.028, <0.001, <0.001, <0.001, 0.005, and <0.001, respectively. When the relationship of LVI and PNI with other factors was examined, it was shown that there was a statistically significant relationship in both groups in terms of T and N stage, metastatic lymph node and survival time. (p <0.001)
DISCUSSION AND CONCLUSION: Because the presence of LVI and PNI is a determinant of prognosis and lymph node metastasis especially in early-stage patients; we think that close follow-up of patients with LVI and PNI and the evaluation of such patients by a multidisciplinary council for the administration of adjuvant therapy, may affect prognosis favourably.

Keywords: Colon Cancer, Lymphovascular invasion, Perineural invasion

Cemil Yüksel, Serdar Çulcu, Afig Gojayev, Salim Demirci, Ali Ekrem Ünal. Prognostic Value of Lymphovascular and Perineural Invasion in Colon Cancer. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(2): 166-174

Sorumlu Yazar: Serdar Çulcu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale