ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Patolojik Sonucu Non-diagnostik Olan Tiroid Nodüllerinin Sonografik Özellikleri [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(1): 79-86 | DOI: 10.5505/aot.2021.22438

Patolojik Sonucu Non-diagnostik Olan Tiroid Nodüllerinin Sonografik Özellikleri

Ömer Faruk Ateş, Onur Taydaş
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Sakarya

GİRİŞ ve AMAÇ: ince iğne aspirasyon biyopsisi tiroid nodüllerinin patolojik tanısında en sık kullanılan yöntem olup, uygulaması kolay, tanısal etkinliği yüksek ve düşük maliyetli bir uygulamadır. Bazen tiroid ince iğne aspirasyon biyopsisi sonucunda yeterli hücre elde edilemeyebilir ve patolojik değerlendirme için yetersiz kalabilir. Çalışmamızda, ince iğne aspirasyon biyopsisi ile patolojik değerlendirme için “tanısal olmayan / yetersiz” materyal elde edilen tiroid nodüllerinin ultrasonografik görünümü araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmaya 186 hasta dahil edildi. İnce iğne aspirasyon biyopsisi, 22 G iğne ve serbest el tekniği kullanılarak ultrason rehberliğinde yapıldı. Bethesda sınıflandırmasına göre patolojik değerlendirmeler yapıldı. TIRADS skoru, boyutu, nodüllerin bileşimi, iç yapı, ekojenite, şekil, sınır, ekojenik odaklar, kenar ultrasonografi ile değerlendirildi.
BULGULAR: 186 nodülden 70'i solid, 2'si tamamen veya neredeyse tamamen kistikti. 17 nodül anekoik, 55 tanesi hipoekoik, 102 tanesi izoekoik, 12 nodül hiperekoik olarak tespit edildi. 174 iyi sınırlı, 12 lobüle konturlu nodül vardı. 156'sının ekojenik odağı yoktu, 15'inde makrokalsifikasyon ve 12'sinde mikrokalsifikasyon vardı. 166 nodülün TI-RADS skoru 2-4 iken, 4 nodülün 5, 12 nodülün 6 ve 4 nodülün 7 idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada patoloji sonuçları yetersiz olan tiroid nodüllerinin ultrasonografik özellikleri değerlendirildi. Yetersiz materyal sonucu olan nodüllerde kistik baskınlık veya makrokalsifikasyon gibi özellikler daha sık görülmekle birlikte, her tür nodülde bu olasılığın olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Tiroid nodülleri, tiroid ultrasonografi, tiroid biyopsisi, bethesda, tiroid patolojisi, tanısal olmayan ince iğne aspirasyon biyopsisi

Sonographic Features of Thyroid Nodules with Non-diagnostic Pathological Result

Ömer Faruk Ateş, Onur Taydaş
Department of Radiology, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya, Turkey

INTRODUCTION: FNAB is the most commonly used method in the pathological diagnosis of thyroid nodules, and it is an easy-to-apply, high diagnostic efficiency and low cost application. Sometimes not enough cells can be obtained as a result of thyroid fine needle aspiration biopsy and it may be insufficient for pathological evaluation. In our study, the ultrasonographic appearance of thyroid nodules that were obtained “non-diagnostic/inadequate” material for pathological evaluation with fine needle aspiration biopsy was investigated.
METHODS: 186 patients were included in this retrospective study. Fine needle aspiration biopsy were performed under ultrasound guidance, using a 22 G needle and freehand technique. Pathological evaluations were made in accordance with the Bethesda classification. TIRADS score, size, composition of nodules, internal structure, echogenicity, shape, margin, echogenic foci, rim were evaluated by ultrasonography.
RESULTS: From 186 nodules, 70 were solid, while 2 of them were completely or almost completely cystic. While 17 nodules were anechoic, 55 were hypoechoic, 102 were isoechoic, 12 nodules were detected as hyperechoic. There were 174 well-circumscribed, 12 lobulated contoured nodules. 156 had no echogenic focus, 15 had macrocalcification and 12 had microcalcifications. The TI-RADS score of 166 nodules were 2-4, while 5 of 4 nodules, 6 of 12 nodules, and 7 of 4 nodules.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Ultrasonographic features of thyroid nodules with inadequate pathology results were evaluated. In our study, it has been shown that although inadequate material results in features such as cystic dominance or macrocalcification increase, there is a possibility in all types of nodules.

Keywords: Thyroid nodules, thyroid ultrasonography, thyroid biopsy, bethesda, thyroid pathology, non diagnostic fine needle aspiration biopsy

Ömer Faruk Ateş, Onur Taydaş. Sonographic Features of Thyroid Nodules with Non-diagnostic Pathological Result. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(1): 79-86

Sorumlu Yazar: Ömer Faruk Ateş, Türkiye
LookUs & Online Makale