ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Pankreasın kistik neoplazileri: Tanı ve tedavi alternatifleri. [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2011; 44(1): 7-11

Pankreasın kistik neoplazileri: Tanı ve tedavi alternatifleri.

Lütfi Doğan1, Niyazi Karaman1, Mutlu Doğan2, Can Atalay1, Bahadır Çetin1, Cihangir Özaslan1
1Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Turkey
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji, Ankara, Turkey

Purpose: Cystic neoplasms of pancreas (CNP) are frequently diagnosed with improved radiological imaging. Mucinous cystadenomas and intraductal mucinous papillary neoplasms have malignancy potential. Our aim was to share our experience about the diagnosis, treatment and outcomes during follow-up of patients with CNP. Patients and Methods: Twenty-one patients with histological and/or radiological diagnosis of CNP between 2000-2008 were evaluated according to patient and tumor characteristics, diagnostic procedures, radiological and clinical findings, retrospectively. Malignant transformation and/or recurrence were also evaluated in accordance with tumor type and localization. Results: Male/female ratio was 0.9 (10/11). Mean age was 55.6 (range, 30-77). Head of pancreas was the most common site. Mean cyst size was 29,5 mm (range, 10-60 mm). Six patients were diagnosed incidentally during abdominal evaluations for other reasons. Median follow up was 15.8 months. Four patients had been operated and the others were followed-up. Two patients in follow-up group had malign transformation within 21 and 25 months. Conclusion: CNPs are most frequent in fifth decade and have no gender predominance. It is common in pancreatic head. Malign transformation is rare. Treatment should be indivudialized by taking into account clinical / radiological malignancy criteria and surgical risks. Total pancreatectomy might be an option in selected patients.

Keywords: pancreas, cystic neoplasm, serous cystadenoma, musinous cystadenoma

Cystic neoplasms of pancreas: Diagnosis and treatment options

Lütfi Doğan1, Niyazi Karaman1, Mutlu Doğan2, Can Atalay1, Bahadır Çetin1, Cihangir Özaslan1
1Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara, Turkey
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji, Ankara, Turkey

Amaç: Gelişen radyolojik görüntüleme yöntemleri ve abdominal bölgeye yapılan inceleme sayısının artması ile pankreas kistik neoplazileri daha çok tanınmaya başlamıştır. Hem müsinöz kist adenomlar hem de intraduktal papiller müsinöz neoplaziler değişik oranlarda malignite potansiyeli taşıyan lezyonlardır. Benign, premalign ve malign lezyonların tanınması tedaviye yön verir. Bu yazıda, 21 hastanın klinik verileri eşliğinde pankreas kistik neoplazilerinde tanı, tedavi ve takip uygulamaları ile bunların sonuçları tartışılmıştır. Hastalar ve Yöntem: Kliniğimizde 2000-2008 yılları arasında histolojik ve/veya radyolojik olarak ‘pankreas kistik neoplazi’ tanısı alan 21 hasta retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaş, cinsiyet, tümör özellikleri, klinik ve radyolojik bulguları, doku tanısı için uygulanan girişimler, ek malignite varlığı, takip ve tedavi şekilleri kaydedildi. Malign transformasyon ya da nüks gelişen hastalarda bunun zamanı, tümör tipi ve yerleşimi saptandı. Bulgular: Onu erkek, 11’i bayan olan hastaların, ortalama yaşı 55.6 (30-77) olarak saptandı. Primer lezyon 12 hastada pankreas başında, 5 hastada gövdede ve 4 hastada kuyrukta yerleşmişti. Ortalama kist boyutu 29,5 mm (10-60 mm) olarak saptandı. Altı hastada tanı başka sebeplerle yapılan tetkikler sırasında insidental olarak konulmuştu. Onyedi hastaya takip kararı verilirken, 4 hastaya tanıdan sonra rezeksiyon uygulanmıştı. Takip kararı alınan 17 hastanın ikisinde, ortalama 15,8 aylık süre içinde malignite geliştiği saptandı. Sonuç: Pankreasın kistik neoplazilerinin tedavisi konusunda literatürde görüş birliği yoktur. Bu hastaların tedavileri planlanırken, klinik ve radyolojik malignite kriterleri hasta bazında değerlendirilmeli ve cerrahi riskler de göz önünde tutularak karar verilmelidir. Radyolojik olarak şüphede kalınan ve yüksek cerrahi risk taşıyan hastalarda mevcut tanı yöntemlerinin kombine kullanımı ile tanı netleştirilmeye çalışılmalıdır. Cerrahi girişime karar verilen hastalarda total pankreatektomi en uygun seçim gibi görünmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pankreas, Kistik Neoplazm, Seröz Kistadenom, Müsinöz Kistadenom

Lütfi Doğan, Niyazi Karaman, Mutlu Doğan, Can Atalay, Bahadır Çetin, Cihangir Özaslan. Pankreasın kistik neoplazileri: Tanı ve tedavi alternatifleri.. Acta Oncol Tur.. 2011; 44(1): 7-11
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale