ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderAkut Myeloid Lösemi ve Obezite Arasındaki İlişki [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(1): 92-97 | DOI: 10.5505/aot.2021.19970  

Akut Myeloid Lösemi ve Obezite Arasındaki İlişki

Semih Başcı1, Samet Yaman1, Esra Durmuşoğlu2, Tuğçe Nur Yiğenoğlu1, Bahar Uncu Ulu1, Mehmet Bakırtaş1, Derya Şahin1, Tahir Darçın1, Hikmettullah Batgi1, Mehmet Sinan Dal1, Merih Kızıl Çakar1, Fevzi Altuntaş1
1Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji ve Kemik İliği Nakil Merkezi, Ankara
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Lösemi, olgunlaşmamış myeloid hücrelerden kaynaklanan bir kanserdir. Akut myeloid lösemi (AML), yetişkinlerde en sık görülen akut lösemidir. AML onlarca yıldır bilinmesine rağmen, etiyolojisi büyük ölçüde aydınlatılamamıştır. Obezite, lösemi dâhil çeşitli kanserler için bir risk faktörüdür. AML ile obezite ilişkisi uzun zamandır araştırılmaktadır. Akut promiyelositik lösemi (APL) ile obezite ilişkisine dair güçlü kanıtlar vardır. Biz bu çalışmamızda AML ve APL de obezitenin sıklığını ve sağkalım üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Ocak 2012 ile Haziran 2020 arasında merkezimizde tanı konan, takipleri olan ve tedavi öncesi vücut kitle indeksi (VKİ) bilgisine ulaşılabilen 119 AML hastası dahil edildi.
BULGULAR: Tüm hastalarda medyan yaş 44 (19-87) idi. Vücut kitle indeksi APL hastalarında 23 kg/m2 (16,5-48,9 kg/m2) iken non-APL hastalarında 24,4 kg/m2 (15,6-37,8 kg/m2) izlendi, iki grup benzerdi (p=0,9). Medyan sağkalım non-APL hastalarında 63 ay (%95 CI, 0-141,7) izlendi, medyan sağkalım VKİ gruplarından etkilenmedi (p=0,8). APL grubunda ise ortanca sağkalıma ulaşılamadı, ortanca sağkalım VKİ grupları arasında farklılık göstermedi (p=0,8). Obeziteyi (VKİ≥30kg/m2) predikte eden faktörler olarak demografik veriler yaş, cinsiyet ve hastalık tipi (APL-non-APL) olarak univariate regresyon analizi ile değerlendirildiğinde, yaş obezite üzerinde etkisi olan tek faktördü (p=0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda AML ve APL de obezitenin etkisi izlenememiş olup sadece yaş ile obezite ilişkisi izlenmiştir. Bu bulguları doğrulamak ve arkasındaki biyolojik nedenleri anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Akut myeloid lösemi, akut promiyelositik lösemi, obezite, vücut kitle indeksi


The Relationship Between Acute Myeloid Leukemia and Obesity

Semih Başcı1, Samet Yaman1, Esra Durmuşoğlu2, Tuğçe Nur Yiğenoğlu1, Bahar Uncu Ulu1, Mehmet Bakırtaş1, Derya Şahin1, Tahir Darçın1, Hikmettullah Batgi1, Mehmet Sinan Dal1, Merih Kızıl Çakar1, Fevzi Altuntaş1
1Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation Center, University of Health Sciences Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey
2Department of Internal Medicine, University of Health Sciences Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Leukemia is a cancer caused by immature myeloid cells. Acute myeloid leukemia (AML) is the most common acute leukemia in adults. Although AML has been known for decades, its etiology has not been largely elucidated. Obesity is a risk factor for various cancers, including leukemia. The relationship between AML and obesity has been investigated for a long time. There is strong evidence for the relationship between acute promyelocytic leukemia (APL) and obesity. In this study, we aimed to evaluate the frequency of obesity and its effect on survival in AML and APL.
METHODS: The study included 119 AML patients who were diagnosed in our center between January 2012 and June 2020, who had follow-ups and whose body mass index (BMI) information was available before treatment.
RESULTS: The median age was 44 (19-87) in all patients. While body mass index was 23 kg / m2 (16.5-48.9 kg / m2) in APL patients, 24.4 kg / m2 (15.6-37.8 kg / m2) was observed in non-APL patients, the two groups were similar (p = 0.9). Median survival was monitored for 63 months (95% CI, 0-141.7) in non-APL patients, median survival was not affected by BMI groups (p = 0.8). In the APL group, the median survival could not be reached, and the median survival did not differ between the BMI groups (p = 0.8). When demographic data as the predictors of obesity (BMI≥30kg / m2) were evaluated by age, gender and disease type (APL-non-APL), univariate regression analysis was the only factor that had an effect on obesity (p = 0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, the effect of obesity was not observed in AML and APL, and only the relationship between age and obesity was observed. More research is needed to confirm these findings and to understand the biological causes behind them.

Keywords: Acute myeloid leukemia, acute promyelocytic leukemia, obesity, body mass index


Semih Başcı, Samet Yaman, Esra Durmuşoğlu, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Bahar Uncu Ulu, Mehmet Bakırtaş, Derya Şahin, Tahir Darçın, Hikmettullah Batgi, Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Fevzi Altuntaş. The Relationship Between Acute Myeloid Leukemia and Obesity. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(1): 92-97

Sorumlu Yazar: Semih Başcı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale