ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderDirekt ve İndirekt Ölçümlerle Ölçülen Diyastolik Kan Basınçları Korele Değil [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(1): 11-16 | DOI: 10.5505/aot.2021.14880  

Direkt ve İndirekt Ölçümlerle Ölçülen Diyastolik Kan Basınçları Korele Değil

İbrahim Yıldırım
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Kan basıncını indirekt ve invaziv olmayan yöntemlerle ölçen çok sayıda teknik vardır. Günümüzde yaygın olarak kullanılan ve invaziv olmayan kan basıncı ölçümü olan Korotkoff seslerinin oskültasyonudur. Bu çalışmada noninvaziv yöntemlerle elde edilen sistolik ve diyastolik kan basıncı değerlerinin, intraarteryel ve direkt olarak ölçülen sistolik ve diyastolik kan basıncı değerlerinin karşılaştırılması ve aralarındaki korelasyonun incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp fakültesi hastanesinde herhangi bir nedenle opere edilen erişkin toplam 46 hasta alındı. Hastaların yaş, boy, kilo ve BMI değerleri belirlendi. Operasyon sırasında radiyal arterden direkt olarak, diğer koldan brakial arterden osilometrik cihazla indirekt olarak kan basınçları ve nabızları eş zamanlı olarak ölçüldü. Tüm hastalarda belirli aralıklarla toplam 15 ölçüm yapıldı. Her hastanın direkt ve indirekt olarak bakılan sistolik ve diyastolik kan basınçları ortalamaları alınarak karşılaştırıldı. Arteryel ile direkt ve koldan manşonlu tansiyon aleti ile indirekt kan basıncı ölçüm farkları bağımlı gruplarda Wilcoxon sıralı test istatistiği ile değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya katılan hastaların koldan manşonla ölçülen sistolik kan basıncı ortalaması 114,6±18,72 mmHg, direkt yöntemle ölçülen ortalama sistolik kan basıncı 116,1±18,08 mmHg iken, manşonla ölçülen diyastolik kan basıncı ortalaması 69,42±11,31, direkt yöntemle ölçülen diyastolik kan basıncı ortalaması 63,81±12,26 mmHg idi. İnvaziv ve noninvaziv yöntemlerle ölçülen sistolik basınç ortalaması arasında anlamlı bir fark yokken (p=0,28), diyastolik basınç ortalaması arasında anlamlı bir farklılık vardı(p<0,001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnvaziv olmayan yöntemlerle ölçülen sistolik kan basınçları gerçek sistolik basınç değerlerini yansıtırken, indirekt yollardan ölçülen diyastolik kan basınçları gerçek diyastolik basınçları ile korele değildir. Diyastolik kan basıncı anormallikleri düşünülen hastalarda doğrudan diyastolik kan basıncının ölçülmesinde fayda vardır.

Anahtar Kelimeler: Diyastolik kan basıncı, hipertansiyon, invaziv kan basıncı


There is No Correlation Between Non Invasive Diastolic Blood Pressure and Invasive Diastolic Blood Pressure

İbrahim Yıldırım
Department of Internal Medicine, University of Health Sciences Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: There are several indirect and non-invasive techniques measuring blood pressure. The most popular non-invasive technique for routine examinations and monitoring is auscultation of Korotkoff sounds. We compared non-invasive and invasive systolic and diastolic blood pressure measurements in this study.
METHODS: 46 adult patients to be operated on for any reason in Bulent Ecevit University Hospital were included in the study. The study patients’ age, gender, height, weight and body mass index were recorded. Blood pressure was directly measured from radial arter and indirectly measured from brachial artery via a automated oscillometric device. Invasive and non-invasive blood pressure and pulse measurements were performed simultaneously. Median systolic and diastolic blood pressures obtained from all patients by both methods.
RESULTS: Mean non-invasive systolic blood pressure was 114,6±18,72 mmHg, mean invasive systolic blood pressure was 116,1±18,08 mmHg, mean non-invasive diastolic blood pressure was 69,42±11,31 mmHg, mean invasive diastolic blood pressure was 63,81±12,26 mmHg in the study patients. The difference between mean invasive and non-invasive systolic blood pressure wasn’t significant (p=0,28) but the difference between mean invasive and noninvasive diastolic blood pressure was statistically significant (p<0,001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although there was a significant correlation between invasive and noninvasive systolic pressure, there was no correlation between invasive and non-invasive diastolic pressure. Direct diastolic pressure measurement should be performed in patients with diastolic blood pressure abnormality.

Keywords: Hypertension, diastolic blood pressure, invasive blood pressure


İbrahim Yıldırım. There is No Correlation Between Non Invasive Diastolic Blood Pressure and Invasive Diastolic Blood Pressure. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(1): 11-16

Sorumlu Yazar: İbrahim Yıldırım, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale