ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale GönderRobot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi öncesinde Patolojik Derece Artışı Öngörülebilir mi? [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(1): 51-56 | DOI: 10.5505/aot.2021.13471  

Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi öncesinde Patolojik Derece Artışı Öngörülebilir mi?

Yalçın Kızılkan, Ali Yasin Özercan, Melih Balcı, Mehmet Yıldızhan, Erem Asil, Özer Güzel, Cüneyt Özden, Altuğ Tuncel
Ankara Şehir Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Prostat Kanseri (PK) erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Hastaların tedavi planında tümörün patolojik derecesinin önemli yeri bulunmaktadır. Çalışmamızda PK tanısı nedeniyle Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi (RYLRP) yapılan hastalarda prostatektomi spesmenindeki tümör dereceleri, biyopsi derecelerinden yüksek çıkanlarda, bu artışı öngörmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Ağustos 2019–Mayıs 2020 tarihleri arasında PK tanısı almış ve RYLRP yapılan 109 hastanın bilgileri retrospektif olarak incelendi. Cerrahi işlemler Da Vinci Xi robot sistemi (Intuitive Surgical, Sunnyvale, CA, USA) ile gerçekleştirildi. RYLRP sonrası incelemedeki ISUP derecesi, prostat biyopsi derecesine göre artmış olan hastalar grup-1; aynı kalan ya da azalan hastalar ise grup-2 olarak sınıflandırıldı. Bu iki gruptaki hastaların yaş, Prostat Sepsifik Antijen (PSA), prostat hacmi, parmakla rektal muayene (PRM) bulgusu, Nötrofil/ Lenfosit oranı (NLO), Trombosit/Lenfosit oranı (TLO) ve AST/ALT (De Ritis) değerleri karşılaştırıldı.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların ortalama yaşı 64,32±6,20 (46-77) yıl, PSA değeri 9,46±10,84 (0,5-86) ng/mL ve prostat hacmi 49,19±25,72 (18-145) mL idi. RYLRP sonrası tümör derecesinde artış 33 (%36,7) hastada tespit edildi, 48 (%53,3) hastada derece aynı kalırken 9 (%10) hastada düşüş mevcuttu. Yaş, PSA, prostat hacmi, PRM’de patolojik bulgu oranı, NLO ve De Ritis oranı grup 1’de, grup-2’ye göre yüksek bulunsa da bu yükseklik istatistiksel olarak anlamlı değildi (p>0,05). TLO ise Grup-1’de, Grup-2’ye göre anlamlı olarak yüksekti (p=0,026).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda her ne kadar sadece TLO’daki artış istatistiksel açıdan anlamlı olarak bulunsa da prostat hacmi hariç diğer tüm parametreler tümör derecesinde artış saptanan grupta yüksek bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kanser, Prostat Kanseri, Robot Yardımlı Laparoskopik Radikal Prostatektomi.


Is Pathological Grade Increase Predictable Prior to Robot-Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy?

Yalçın Kızılkan, Ali Yasin Özercan, Melih Balcı, Mehmet Yıldızhan, Erem Asil, Özer Güzel, Cüneyt Özden, Altuğ Tuncel
Department of Urology, Ankara City Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Prostate Cancer(PCa) is the most common cancer disease among men. The pathologic grade of tumor has an important place in patient’s treatment plan. In our study, we aimed to predict the increase in the tumor grade of prostatectomy specimens than biopsy degree in the patients who underwent Robot-Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy(RALRP) due to PCa diagnosis.
METHODS: The data of 109 patients who were diagnosed with PCa and underwent RALRP between August 2019 and May 2020 were analyzed retrospectively in our clinic. Surgical operations were carried out by Da Vinci Xi surgical robot system (Intuitive Surgical, Sunnyvale, CA, USA). The patients whose ISUP rating in post RALRP examination increased compared to the prostate biopsy were classified as group-1; patients remained same or decreased were classified as group-2. The patient’s age, prostate-specific antigen(PSA), prostate volume, rectal examination by palpation (DRE) findings, Neutrophil/ Lymphocyte ratio (NLR), Platelet/ Lymphocyte ratio(PLR) and AST/ALT (De Ritis) values were compared in these two groups.
RESULTS: The average age of patients included in this study was 64.32 ± 6.20 (46-77) years, the PSA value was 9,46±10,84 (0,5-86) ng/mL and prostate volume was 49.19 ± 25.72 ( 18-145) mL. Increase in tumor grade after RYLRP was detected in 33 (%36,7) patients, while the grade remained in 48 (%53,3) patients, 9 (%10) patients had a decrease. Although, age, PSA, pathological result ratio in DRE, NLR and De Ritis ratio were found higher in group-1 than group-2, this highness was not statistically significant (p>0,05). PLR was significantly higher in group 1 than group 2 (p=0,026).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, although only the increase in PLR was found to be statistically significant, all other parameters except for prostate volume were found to be high in the group with an increase in tumor grade.

Keywords: Cancer, prostate cancer, Robot-Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy(RALRP).


Yalçın Kızılkan, Ali Yasin Özercan, Melih Balcı, Mehmet Yıldızhan, Erem Asil, Özer Güzel, Cüneyt Özden, Altuğ Tuncel. Is Pathological Grade Increase Predictable Prior to Robot-Assisted Laparoscopic Radical Prostatectomy?. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(1): 51-56

Sorumlu Yazar: Yalçın Kızılkan, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale