ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Nötrofil/Lenfosit Oranı, Trombosit/Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacminin Kolorektal Karsinomlu Hastalardaki Prognostik Değeri [İzmir Oncoloji Grubu (IZOG) Çalışması] [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 1-6 | DOI: 10.5505/aot.2017.09609  

Nötrofil/Lenfosit Oranı, Trombosit/Lenfosit Oranı ve Ortalama Trombosit Hacminin Kolorektal Karsinomlu Hastalardaki Prognostik Değeri [İzmir Oncoloji Grubu (IZOG) Çalışması]

Utku Oflazoglu1, Ahmet Alacacioglu1, Isıl Somali2, Melike Yuce1, Abdullah Murat Buyruk2, Umut Varol1, Tarik Salman1, Halil Taskaynatan1, Yasar Yildiz1, Yuksel Kucukzeybek1, İlhan Oztop2, Mustafa Oktay Tarhan3
1Medikal Onkoloji Departmanı, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İzmir, Türkiye
2Medikal Onkoloji Departmanı, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Türkiye
3Medikal Onkoloji Departmanı, Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Önceden kolorektal kanser(KRK) genel sağkalım ve rekürrense etki edebilecek çeşitli faktörler tanımlanmıştır. Ancak bunların birkaçı prognostic marker olarak kabul edilir. Mevcut çalışmamızda nötrofil/lenfosit oranı(NLO), trombosit/lenfosit oranı(TLO) ve ortalama trombosit hacminin(OTH) KRK li hastalarada bir biobelirteç olarak potansiyelini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Retrospektif olarak tanı anında metastaik olmayan ve en az 12 aylık takip periyodu sonrasında rekürrens gelişen, 2008-2014 yılları arasında tanı almış 336 KRK tanılı hastanın klinik ve demografik verilerini incelendik. NLO, TLO ve OTH değerlerini belirlemek içi ROC eğrisi analizi kullanıldık.
BULGULAR: Hastalar nüks eden ve etmeyen olarak 2 gruba kategorize edildi. 89 hastada (%26,5) da takip periyodunda nüks gelişti. NLO≤3.39 olan grupta hastalıksız sağklaım 55.5 bulunurken NLO>3.39 olan grupta hastalıksız sağkalım 82.8 ay bulundu(p<0.0001). TLO≤183 olan grupta hastalıksız sağklaım 57.8 ay bulunurken TLO>183 olan grupta ise hastalıksız sağkalım 78.7 ay bulundu(p: 0.016). OTH≤8.3 olan grupta hastalıksız sağkalım 59.7 ay bulunurken OTH>8.3 olan grupta ise hastalıksız sağklaım 59.7 ay oarak bulundu(p: 0.057)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bizim çalışmamız NLO,TLO ve OTH seviyelerinin KRK tanılı hastalarda güvenilebilecek prognostic biyobelirteçler olabileceğini göstermiştir. Yeni tanı almış KRK Tanılı hastalardaki NLO,TLO ve OTH değerlerinin artan sitokin seviyesini ve buna bağlı olarak değişimleri yansıması olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kolorektal kanser, ortalama trombosit hacmi, trombosit/lenfosit oranı, nötrofil/lenfosit oranı, biyobelirteç


Prognostic Value of Neutrophil/Lymphocyte Ratio (NLR), Platelet/Lymphocyte Ratio (PLR) and Mean Platelet Volume (MPV) In Patients with Colorectal Carcinoma [Izmir Oncology Group(IZOG) Study]

Utku Oflazoglu1, Ahmet Alacacioglu1, Isıl Somali2, Melike Yuce1, Abdullah Murat Buyruk2, Umut Varol1, Tarik Salman1, Halil Taskaynatan1, Yasar Yildiz1, Yuksel Kucukzeybek1, İlhan Oztop2, Mustafa Oktay Tarhan3
1Department Of Medical Oncology, Izmir Katip Celebi University Ataturk Training And Resarch Hospital, Izmir, Turkey
2Department Of Medical Oncology, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey
3Department Of Medical Oncology, Institute Of Oncology, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: There are various factors that have been determined to affect recurrence and survival in colorectal cancer (CRC). However, few of them exhibit so high a prognostic marker. The present study aimed to investigate the potential of neutrophil/lymphocyte ratio (NLR), platelet/lymphocyte ratio (PLR) and mean platelet volume (MPV) as prognostic markers in patients with CRC.
METHODS: We retrospectively examined the demographic and clinical data of 336 patients with colorectal adenocarcinoma in 2008-2014, which recurred after a 12-month follow-up period; the patients had non-metastatic cancer at the time of diagnosis. In order to find out NLR, PLR, and MPV cut-off values, ROC curve analysis was used.
RESULTS: Patients were categorized into two groups according to positive relapse and negative relapse. 89 patients (26.5%) experienced a relapse in the follow-up period. The group NLR≤3.39 had 55.5 months of disease-free survival (p<0.0001) while the group NLR>3.39 had 82.8 months (p<0.0001). The group PLR≤183 had 57.8 months, the group PLR>183 had 78.7 months (p=0.016); the group MPV≤8.3 had 59.7 months, the group MPV>8.3 had 87.2 months; the group MPV>8.3 had 87.2 months and the group MPV<8.3 had 59.7 months (p=0.057).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study demonstrated that NLR, PLR and MPV levels can actually be relied on as a prognostic factor in patients with CRC. MPV, NLR and PLR values displayed by recently diagnosed patients with CRC may be a reflection of an increased cytokine level and thereby change depending on it.

Keywords: Colorectal cancer, mean platelet volume, platelet/lymphocyte ratio, neutrophil/lymphocyte ratio, biomarker


Utku Oflazoglu, Ahmet Alacacioglu, Isıl Somali, Melike Yuce, Abdullah Murat Buyruk, Umut Varol, Tarik Salman, Halil Taskaynatan, Yasar Yildiz, Yuksel Kucukzeybek, İlhan Oztop, Mustafa Oktay Tarhan. Prognostic Value of Neutrophil/Lymphocyte Ratio (NLR), Platelet/Lymphocyte Ratio (PLR) and Mean Platelet Volume (MPV) In Patients with Colorectal Carcinoma [Izmir Oncology Group(IZOG) Study]. Acta Oncol Tur.. 2017; 50(1): 1-6

Sorumlu Yazar: Utku Oflazoglu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale