ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Hodgkin Lenfoma Hastalarında Kemik İliği Tutulumunu Değerlendirmede FDG-PET/BT’nin Prediktif Değeri: Tek Merkez Deneyimi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2021; 54(3): 352-357 | DOI: 10.5505/aot.2021.08941

Hodgkin Lenfoma Hastalarında Kemik İliği Tutulumunu Değerlendirmede FDG-PET/BT’nin Prediktif Değeri: Tek Merkez Deneyimi

Merih Reis Aras1, Murat Albayrak1, Abdulkerim Yıldız2, Senem Maral1, Hacer Berna Afacan Öztürk1, Pınar Akyol1, Mesut Tiglioglu1, Buğra Sağlam1, Fatma Yılmaz1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,hematoloji Bölümü, Ankara, Türkiye
2Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Bölümü, Çorum, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Hodgkin Lenfoma hastalarında tanı anında evrelemede kullanılan PET/BT tetkikinin kemik iliği tutulumunu belirlemedeki yerini saptamak
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji kliniğinde 2009-2019 yılları arasında takip edilen Hodgkin lenfoma tanılı hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Bu hastalar arasında tanı anında hem kemik iliği biyopsisi yapılan, hem de PET/BT çekilen toplam 46 hasta çalışmaya dahil edildi.
BULGULAR: Toplam 46 hastanın yaş ortalaması 40,0 [19,0-80,0] idi. Hastaların kemik iliği tutulum durumları incelendiğinde kemik iliği biyopsisinde 3 hastada tutulum saptanırken, tanı anında yapılan PET/BT'de 14 hastada tutulum olduğu görülmüştür. PET/BT sonuçlarının kemik iliği biyopsi sonuçlarına göre değerlendirildiğinde duyarlılığının % 100 (3/3), özgüllüğünün ise % 74,4 (32/43) olduğu görüldü.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hodgkin lenfoma hastalarında kemik iliği tutulumunu saptamada non invaziv bir test olan PET/BT'nin duyarlılığı çok yüksektir. Ancak özgüllüğünün düşük olması sebebi ile yanlış pozitif hasta evrelemesine sebep olabileceğinden şüphe halinde invaziv de olsa kemik iliği biyopsisi yapılması daha uygun olacaktır.

Anahtar Kelimeler: Hodgkin Lenfoma, kemik iliği tutulumu, PET/BT

The Predictive Value of FDG-PET / CT in Assessing Bone Marrow Involvement in Hodgkin Lymphoma Patients; A Single Center ExperiencIe

Merih Reis Aras1, Murat Albayrak1, Abdulkerim Yıldız2, Senem Maral1, Hacer Berna Afacan Öztürk1, Pınar Akyol1, Mesut Tiglioglu1, Buğra Sağlam1, Fatma Yılmaz1
1University Of Health Scineces Ankara Dışkapı Yıldırım Beyazıt Training And Research Hospital, Hematology Department, Ankara, Türkiye
2Ministry Of Health Hitit University Erol Olçok Training And Research Hospital, Hematology Department, Çorum, Türkiye

INTRODUCTION: This study was conducted to determine the predictive value of positron emission tomography (PET/CT) used in staging Hodgkin Lymphoma (HL) at the time of diagnosis in determining bone marrow (BM) involvement.
METHODS: The patients diagnosed with Hodgkin lymphoma in our hematology department between 2009-2019 were analyzed retrospectively. The study included a total of 46 patients who underwent both BM biopsy and PET / CT for staging at the time of diagnosis.
RESULTS: The mean age of the 46 patients was 40.0 years [19.0-80.0]. BM involvement was determined in 3 patients from BM biopsy and in 14 patients from PET / CT performed at the time of diagnosis. When PET / CT results were analyzed according to BM biopsy results, it was found that the sensitivity was 100% (3/3) and the specificity was 74.4% (32/43).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The sensitivity of PET / CT is very high in detecting BM involvement in HL patients, and is a non-invasive test. However, in doubtful cases it may be more appropriate to perform a BM biopsy, even though it is invasive, as PET/CT may cause false positive patient staging due to its low specificity.

Keywords: Hodgkin Lymphoma, bone marrow involvement, PET/CT

Merih Reis Aras, Murat Albayrak, Abdulkerim Yıldız, Senem Maral, Hacer Berna Afacan Öztürk, Pınar Akyol, Mesut Tiglioglu, Buğra Sağlam, Fatma Yılmaz. The Predictive Value of FDG-PET / CT in Assessing Bone Marrow Involvement in Hodgkin Lymphoma Patients; A Single Center ExperiencIe. Acta Oncol Tur.. 2021; 54(3): 352-357

Sorumlu Yazar: Merih Reis Aras, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale