ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Kronik Miyeloid Lösemili Hastaların Demografik ve Hastalık Özelliklerinin Analizi: Tek Merkezli Retrospektif Bir Analiz [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(1): 43-51 | DOI: 10.5505/aot.2022.08831

Kronik Miyeloid Lösemili Hastaların Demografik ve Hastalık Özelliklerinin Analizi: Tek Merkezli Retrospektif Bir Analiz

Mesut Tığlıoğlu1, Murat Albayrak1, Abdulkerim Yıldız2, Pınar Tığlıoğlu1, Buğra Sağlam1, Fatma Yılmaz1, Merih Reis Aras1, Umit Yavuz Malkan1, Senem Maral1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Hitit Üniversitesi, Hematoloji Bölümü, Çorum, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik miyeloid lösemi (KML), Philadelphia kromozomunun (Ph) varlığı ve miyeloid serideki hücrelerin aşırı üretimi ile karakterize klonal miyeloproliferatif bir hastalıktır. Tirozin kinaz inhibitörlerinin (TKİ'ler) gelişmesiyle, KML için tedavi seçenekleri önemli ölçüde değişmiştir. KML hastalarının sağkalımını ve prognozunu değerlendirmede anahtar rol, BCR-ABL yükünün, uygun tedavi ile tanımlanan zaman ve değerde azalmasıdır. Bu çalışmanın amacı, KML hastalarının klinik ve demografik özelliklerinin yanı sıra tedavi etkinliklerini, yan etki profillerini, tedavi dirençlerini ve sağkalımlarını analiz etmekti.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışma, 2010-2020 yılları arasında hastanemiz hematoloji bölümünde BCR-ABL pozitif KML tanısı alan hastalar üzerinde gerçekleştirilmiştir. KML hastalarının klinik ve demografik özellikleri, tedavi etkinliği, yan etkiler, tedaviye direnç, olası komplikasyonlar ve sağkalım parametreleri ile birlikte analiz edildi.
BULGULAR: Bu çalışmaya toplam 59 hasta dahil edildi. Ortalama yaş 55.59 ± 14.48 (yıl) ve medyan toplam takip süresi 33.9 [0.2-172.0] aydı. Tüm hastalara ilk tedavi olarak imatinib verildiği görüldü. Başka bir merkezdeki imatinib kesilme çalışmasına 2 hasta dahil edildi. İmatinib tedavisinden 12 ay sonra, hastaların %53.3'ünde majör moleküler yanıt elde edildi (BCR ABL <0.1). İkinci kuşak TKİ olarak 14 (% 46,7) hastada dasatinib, 15 hastada (% 50) nilotinib tercih edildi. 2. basamak TKİ tedavisinden 12 ay sonra, hastaların %77.8'i majör moleküler yanıt elde etti (BCR ABL <0.1). 3 hastada, takipte blastik transformasyon saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mevcut çalışmanın sonuçları, tedavi seçeneklerinin, yanıt oranlarının ve yan etkilerin, mevcut literatür sonuçlarıyla karşılaştırılabilir olduğunu göstermiştir. Hastalıkların seyrini daha iyi yönetmek ve tedavilerini düzenlemek için daha geniş popülasyonlu çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: KML, yönetim, demografik, tedavi

Analysis of Demographic and Disease Characteristics of Patients with Chronic Myeloid Leukemia: A Single Centre Retrospective Analysis

Mesut Tığlıoğlu1, Murat Albayrak1, Abdulkerim Yıldız2, Pınar Tığlıoğlu1, Buğra Sağlam1, Fatma Yılmaz1, Merih Reis Aras1, Umit Yavuz Malkan1, Senem Maral1
1University Of Health Sciences, Diskapi Yildirim Beyazit Training And Research Hospital, Department Of Hematology, Ankara, Turkey
2Hitit University, Department Of Hematology, Corum, Turkey

INTRODUCTION: Chronic myeloid leukemia (CML) is a clonal myeloproliferative disorder, characterized by overproduction of cells of the myeloid series with the presence of the Philadelphia chromosome (Ph). With the development of tyrosine kinase inhibitors (TKIs), treatment options for CML have changed significantly. A key role in assessing the survival and prognosis of CML patients is the reduction of the BCR-ABL burden with appropriate treatment in defined time. The aim of this study was to analyze the clinical and demographic characteristics of CML patients, as well as their treatment efficacy, side-effect profiles, treatment resistance and survival.
METHODS: This retrospective study was conducted on patients diagnosed with BCR-ABL positive CML in the Hematology Department of our hospital between 2010 and 2020. The clinical and demographic characteristics of CML patients were analyzed together with treatment efficacy, side-effects, resistance to treatment, possible complications and survival.
RESULTS: Evaluation was made of a total of 59 patients, with the mean age of 55.59 ± 14.48 years, and median total follow-up period of 33.9 [0.2-172.0] months. All patients were given imatinib as the first-line treatment. 2 patients were included in a trial of imatinib cessation at another center. At 12 months after imatinib treatment, 53.3% patients achieved major molecular response (BCR ABL <0.1). As second generation TKIs, dasatinib was preferred in 14 (46.7%) patients and nilotinib was preferred in 15 patients (50%). At 12 months after 2nd line TKI treatment, 77.8% patients achieved major molecular response (BCR ABL <0.1). Blastic transformation was detected in 3 patients during follow-up.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The results of the current study demonstrated that treatment options, response rates and side-effects were all comparable with the results of other real-world studies. Larger patient-based studies are needed to cover the course of the disease and to better manage these patients.

Keywords: CML, management, demographic, treatment

Mesut Tığlıoğlu, Murat Albayrak, Abdulkerim Yıldız, Pınar Tığlıoğlu, Buğra Sağlam, Fatma Yılmaz, Merih Reis Aras, Umit Yavuz Malkan, Senem Maral. Analysis of Demographic and Disease Characteristics of Patients with Chronic Myeloid Leukemia: A Single Centre Retrospective Analysis. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(1): 43-51

Sorumlu Yazar: Mesut Tığlıoğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale