ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Cerrahi Rezeksiyonun Mümkün Olmadığı Mezenterik Desmoid Tümörlü Üç Olgu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 189-193 | DOI: 10.5505/aot.2019.07078

Cerrahi Rezeksiyonun Mümkün Olmadığı Mezenterik Desmoid Tümörlü Üç Olgu

Umut Varol1, Nagihan Akkaş2, Utku Oflazoğlu1, Tarık Salman1, Yaşar Yıldız1, Ahmet Alacacıoğlu1, Halil Taşkaynatan1, Yüksel Küçükzeybek1, Mustafa Oktay Tarhan3
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç hastalıkları Kliniği, İzmir
3İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İzmir

Desmoid tümörler yavaş büyüyen ve lokal olarak agresif fibroblastik tümörlerdir. Primer tedaviyi oluşturan cerrahi rezeksiyon sonrası bile lokal rekürrens eğilimi gösterirler. Bu tümörlerin komşu hayati organları invazyonu ciddi morbiditeye neden olabilir ve özellikle ailevi adenomatöz polipozisi olan hastalarda intraabdominal desmoidlerin ortaya çıkması ölümcül sonuçlar doğurabilir. Rezeke edilemeyen, kabul edilemez morbidite olmadan rezeksiyonun mümkün olmadığı ve yeterli lokal terapiye rağmen birçok kez lokal yineleme gösteren hastalarda sistemik tedavi endikedir. Sistemik tedavi seçenekleri sitotoksik kemoterapi, hormonal terapi, nonsteroidal anti-inflamatuar ilaçlar ve hedefleyici ilaçlardır. Tedavinin seçimi, klinik durumun aciliyetine bağlıdır. Bu makalemizde farklı klinik seyir gösteren mezenterik desmoid tümör tanılı üç olgumuzu sunmayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Desmoid tümör, agressif fibromatozis, olgu sunumu

Three Case Reports with Inoperable Mesenteric Desmoid Tumors

Umut Varol1, Nagihan Akkaş2, Utku Oflazoğlu1, Tarık Salman1, Yaşar Yıldız1, Ahmet Alacacıoğlu1, Halil Taşkaynatan1, Yüksel Küçükzeybek1, Mustafa Oktay Tarhan3
1Medical Oncology Clinic, Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Izmir,
2Internal Medicine Clinic, Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Izmir,
3Institute of Oncology, Dokuz Eylul University, Izmir,

Desmoid tumors are slowly progressing and locally aggressive fibroblastic tumors. Even after primary surgical resection the probability of local recurrence is high. The invasion of these tumors to near vital organs and tissues may produce serious morbidity and especially occurrence of intra-abdominal desmoids tumors in familial adenomatous polyposis may cause mortality. Systemic treatment is necessary if the tumor is inoperable or morbidity is inevitable after radical resection of tumor and there are many local recurrences even after adequate local treatments. Systemic treatment options are cytotoxic chemotherapy, hormonal therapy, nonsteroidal anti-inflammatory drugs and targeted treatments. The choice of treatment depends on the symptoms of disease. In this case report we aimed to present three mesenteric desmoid tumor patients with different clinical progress.

Keywords: Desmoid tumor, agressive fibromatosis, case report

Umut Varol, Nagihan Akkaş, Utku Oflazoğlu, Tarık Salman, Yaşar Yıldız, Ahmet Alacacıoğlu, Halil Taşkaynatan, Yüksel Küçükzeybek, Mustafa Oktay Tarhan. Three Case Reports with Inoperable Mesenteric Desmoid Tumors. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 189-193

Sorumlu Yazar: Umut Varol, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale