ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Hematolojik Maligniteli Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Hakkındaki Görüşleri [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 139-146 | DOI: 10.5505/aot.2022.05945

Hematolojik Maligniteli Hastaların Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Hakkındaki Görüşleri

Derya Şahin1, Semih Başcı1, Samet Yaman1, Tahir Darçın1, Bahar Uncu Ulu1, Nuran Ahu Baysal1, Dicle İskender1, Tuğçe Nur Yiğenoğlu1, Tuba Hacıbekiroğlu2, Merih Kızıl Çakar1, Mehmet Sinan Dal1, Fevzi Altuntaş3
1Hematoloji ve Kemik İliği Nakil Merkezi, Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Hematoloji Anabilim Dalı, Sakarya, Türkiye
3Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İç Hastalıkları ve Hematoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Tamamlayıcı ve alternatif tıp (TAT), kanser hastaları tarafından sıklıkla kullanılmaktadır, ancak hematolojik kanserli hastalarda TAT kullanımının yaygınlığı hakkında çok fazla çalışma yayınlanmamıştır. Bu çalışma, bu hasta grubunda kullanılan TAT prevalansını ve kullanılan TAT tipini belirlemeyi amaçlamaktadır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Ankara Onkoloji Hastanesi hematoloji ve kök hücre nakli kliniğinde takip edilen hastalara TAT, sanat terapisi ve manevi destek ile ilgili bazı sorular soruldu
BULGULAR: Toplam 238 hasta katıldı. TAT kullanım yaygınlığı %29,4 idi. Kullanılan en yaygın TAT türleri fitoterapidir. Yaş ve cinsiyet ile TAT kullanımı arasında anlamlı bir ilişki yoktur. Eğitim düzeyi düşük olanlarda daha yüksek TAT kullanım oranı gözlendi. İl merkezlerinde yaşayanların da bu tedavileri daha yüksek oranda kullandıkları belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hematolojik kanserli hastalarda TAT kullanımının diğer çalışmalara göre daha az olduğu, hastaların TAT konusunda kafalarının karıştığı ve hekimlerinden bilgi almak istedikleri dikkat çekicidir. Sanat terapisi ve manevi destek terapilerine de ilgi duydukları gözlemlendi.

Anahtar Kelimeler: Tamamlayıcı ve alternatif tıp, hematolojik maligniteler, sanat terapisi, manevi destek

The Views of Patients with Hematological Malignancies About Complementary and Alternative Medicine

Derya Şahin1, Semih Başcı1, Samet Yaman1, Tahir Darçın1, Bahar Uncu Ulu1, Nuran Ahu Baysal1, Dicle İskender1, Tuğçe Nur Yiğenoğlu1, Tuba Hacıbekiroğlu2, Merih Kızıl Çakar1, Mehmet Sinan Dal1, Fevzi Altuntaş3
1Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation Center, Ankara Dr. Abdurrahman Yurtaslan Oncology Training and Research Hospital, University of Health Sciences, Ankara, Turkey
2Sakarya University, Hematology Department, Sakarya, Turkey
3Department of Internal Medicine and Hematology, Yıldırım Beyazıt University, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Complementary and alternative medicine (CAM) is often used by cancer patients, but not many studies had been published on the prevalence of CAM use in patients with hematological cancers. This study aims to determine the prevalence of CAM and type of CAM used in this group of patients.
METHODS: Patients who were followed up in Ankara Oncology Hospital hematology and stem cell transplant clinic were asked some questions about CAM, art therapy and spiritual support.
RESULTS: A total of 238 patients participated. The prevalence of CAM use was 29,4%. The most common types of CAM used is phytotherapy. There is no significant association of CAM use with age and gender. A higher rate of CAM use was observed in those with a low education level. It was found that those living in the provincial centers also used these treatments at a higher rate.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It is noteworthy that the use of CAM is less common in patients with hematologic cancer compared to other studies, patients are confused about CAM and want to get information from their physicians. It was observed that they were also interested in art therapy and spiritual support therapies.

Keywords: Complementary and alternative medicine, hematological malignancies, art therapy, spiritual support

Derya Şahin, Semih Başcı, Samet Yaman, Tahir Darçın, Bahar Uncu Ulu, Nuran Ahu Baysal, Dicle İskender, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Tuba Hacıbekiroğlu, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş. The Views of Patients with Hematological Malignancies About Complementary and Alternative Medicine. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(2): 139-146

Sorumlu Yazar: Derya Şahin, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale