ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
İç Kulak Anomalilerinin Saptanması ve Sınıflandırılmasında Radyolojik Ölçüm Tekniğinin Önemi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 86-92 | DOI: 10.5505/aot.2018.04900

İç Kulak Anomalilerinin Saptanması ve Sınıflandırılmasında Radyolojik Ölçüm Tekniğinin Önemi

Özlem Demircioğlu1, Erkin Arıbal1, Sanem Koruyucu2, Ali Özdek3, Baki Hekimoğlu4
1Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, İstanbul
2Bursa Çekirge Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Bursa
3Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak-Burun-Boğaz Ana Bilim Dalı, Ankara
4Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Sensori-nöral işitme kaybı (SNİK) olan hastalarda şiddetli iç kulak malformasyonlarının saptanma oranı, yüksek çüzünürlüklü temporal kemik bilgisayarlı tomografisi (TKBT) vizüel değerlendirmesine ayrıntılı ölçüm teknikleri eklenmesi ile arttırılabilir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 2008-2010 yılları arasında TKBT çekilen 48 hasta dahil edilmiştir. Bunların 24'ü SNİK dışı otolojik problemler ile başvurmuşken diğerlerinde konjenital SNİK bulunmaktadır. 4 sıralı multidedektör BT ile 1,2 mm kesit kalınlığında aksiyel görüntüler alınmıştır. Rekonstrükte edilen koronal görüntüler 0,6 mm kesit kalınlığında oluşturulmuştur. Tüm iç kulak yapılarının sayısal ölçümleri ve vizüel değerlendirmeleri yapılarak SNİK bulunan ve bulunmayan gruplar arasında karşılaştırılmıştır.
BULGULAR: SNİK bulunan hastalarda TKBT' nin sadece vizüel yöntemlerle incelenmesinde 7 hastada anomali saptanmıştır. Buna rağmen ölçüm yönteminin elenmesi ile 24 hastanın 15'inde anomali saptanmıştır. Bu anomaliler; 3 kohlear hipoplazi, 3 kohlear hiperplazi, 5 lateral semi-sirküler kanal hiperplazisi, bir superior semi-sirküler kanal displazisi, bir posterior semi-sirküler kanal displazisi, beş vestibüler hiperplazi, 5 bitişik internal akustik kanal olarak görülmektedir. Vizüel değerlendirmeye göre sayısal değerlendirmede 8 hastada daha anomali saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: TKBT'de vizüel değerlendirmeye sayısal ölçüm tekniğinin eklenmesi SNİK olan hastalarda anomali saptama oranını arttırmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Temporal Bilgisayarlı Tomografi, Sensori-nöral İşitme Kaybı, Ölçüm Teknikleri, Anomali

The Importance of Radiological Measurements at Determination and Classification of Inner Ear Anomalies

Özlem Demircioğlu1, Erkin Arıbal1, Sanem Koruyucu2, Ali Özdek3, Baki Hekimoğlu4
1Department of Radiology, Marmara University Pendik Education and Research Hospital, Istanbul, Turkey
2Radiology, Bursa Cekirge Hospital, Bursa, Turkey
3Department of Otolaryngology, Diskapi Yildirim Beyazid Education and Research Hospital, Ankara, Turkey
4Department of Radiology, Diskapi Yildirim Beyazid Education and Research Hospital, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The detection rate of moderate inner ear malformations in patients with sensori neural hearing loss (SNHL), can be increased with detailed measurement techniques of high definition temporal bone computed tomography (TBCT), in addition to visual evaluation.
METHODS: Fourtyeight patients who had TBCT between 2008-2010 were included in our study. Twenty-four of these had otological problems without SNHL while the others had congenital SNHL. Axial images were taken with 1,2mm slice thickness with four sequential multidetector CT. Reconstructed coronal images were obtained with 0,6mm slice thickness. The quantitative measurements and visual evaluation of inner ear structures were made and compared between the groups with and without SNHL.
RESULTS: Anomalies were detected in 7 patients with only visual evaluating of the TBCT of SNHL patients. Whereas 15 of 24 patients showed inner ear abnormalities with measurement correlations. These anomalies were; three cochlear hypoplasia, three cochlear hyperplasia, five Lateral Semi-circular Channel hyperplasia, one Superior Semi-circular Channel displasia, one Posterior Semi-circular Channel displasia, five vestibuler hypoplasia, two vestibuler hyperplasia, five narrow internal acustic channel in 15 patients. Quantitative evaluation detected more anomalies in eight patients when compared to visuel inspection.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Quantitative measuremet techniques when added to visual evaluation of TBCT in patients with SNHL increased the detection rate of anomalies.

Keywords: Temporal Computed Tomography, Sensorineural Hearing Loss, Measurement Techniques, Anomalies.

Özlem Demircioğlu, Erkin Arıbal, Sanem Koruyucu, Ali Özdek, Baki Hekimoğlu. The Importance of Radiological Measurements at Determination and Classification of Inner Ear Anomalies. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 86-92

Sorumlu Yazar: Özlem Demircioğlu, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale