ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
The Optimal Treatment Approaches and Prognostic Factors In Elderly Patients with Advanced Stage Biliary Tract Tumors [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2023; 56(1): 81-89 | DOI: 10.5505/aot.2023.03708

The Optimal Treatment Approaches and Prognostic Factors In Elderly Patients with Advanced Stage Biliary Tract Tumors

Sabin Göktaş Aydın1, Burçin Çakan Demirel2, Ahmet Bilici1, Cansu Yilmaz9, Atakan Topçu3, Musa Barış Aykan4, Seda Kahraman5, Muhammed Mustafa Atcı6, Ilgın Akbıyık7, Fahri Akgül8, Ömer Fatih Ölmez1, Ahmet Aydın9
1Istanbul Medipol University, Medical Faculty, Department Of Medical Oncology,turkey
2Pamukkale University Hospital, Medical Faculty, Department Of Medical Oncology,turkey
3Bezmi Alem Vakıf University, Medical Faculty, Department Of Medical Oncology,turkey
4Gülhane Education & Research Hospital, Department Of Medical Oncology,turkey
5Ankara Yildirim Beyazit University Hospital, Department Of Medical Oncology,turkey
6Okmeyadni Education & Training Hospital, Department Of Medical Oncology, Turkey
7Ankara University Hospital Medical Faculty, Department Of Medical Oncology,turkey
8Trakya University Hospital, Medical Faculty, Department Of Medical Oncology,turkey
9Istanbul Medipol University, Medical Faculty, Department Of Internal Medicine,turkey

INTRODUCTION: There is a lack of evidence of the outcomes in elderly patients advanced stage biliary tract cancer due to the patients aged over 65 years are less than 25% in many prospective trials. We designed a retrospective multicenter study to evaluate the factors affecting treatment and survival in elderly patients with advanced-stage biliary tract cancer.
METHODS: A total of 116 patients with advanced stage biliary tract cancer aged ≥65 years were included, and the treatment responses, survival, and toxicity rates were evaluated with respect to age groups.
RESULTS: There was no significant difference between age and response to treatment, survival, or toxicity. The median progression-free survival and overall survival were 5.3, and 11.8 months respectively. Multivariate analysis indicated that ECOG PS (p<0.001 CI95% 1.5-3.7) and PNI (p<0.001 CI 95% 0.14-0.41) were significant independent prognostic factors for PFS. The independent prognostic factors for OS were choice of frontline regimen, NLR and PNI (p=0.007 CI 95% 0.71 – 0.94, p=0.006 CI 95% 1.2 – 3.1, p=0.001 CI 95% 0.35 – 0.91, respectively).
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study confirms the general prognostic relevance of inflammatory parameters and the importance of frontline treatment in elderly patients with advanced-stage biliary tract tumors. Additionally, getting older does not indicate that treatment will be avoided or that they will have a worse prognosis and suffer from more toxicities.

Keywords: biliary tract cancer, elderly population, prognostic nutritional index, systemic inflammatory index

Metastatik Safra Yolu Kanseri Olan Yaşlı Hastalarda Optimal Tedavi Yaklaşımları ve Prognostik Faktörler

Sabin Göktaş Aydın1, Burçin Çakan Demirel2, Ahmet Bilici1, Cansu Yilmaz9, Atakan Topçu3, Musa Barış Aykan4, Seda Kahraman5, Muhammed Mustafa Atcı6, Ilgın Akbıyık7, Fahri Akgül8, Ömer Fatih Ölmez1, Ahmet Aydın9
1İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
2Pamukkale Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
3Bezmi Alem Vakıf Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
4Ankara Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
5Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
6Prof. Dr Cemil Taşcıoğlu Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
7Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
8Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı
9İstanbul Medipol Üniversitesi Hastanesi, İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: 65 yaş üzeri hastaların klinik çalışmaların %25’inden daha azını oluşturması nedeniyle biliyer sistem kanseri olan ileri yaş hastaların yönetimi konusunda kanıt eksiği bulunmaktadır. Bu amaçla, metastatik safra yolu kanseri tanılı yaşlı hastalarda tedaviyi ve sağkalımı etkileyen faktörleri değerlendirmek için retrospektif çok merkezli bir çalışma tasarladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 65 yaş ve üzeri, ileri evre safra yolu kanseri tanısı almış, 116 hasta dahil edildi ve yaş gruplarına göre tedavi yanıtları, sağkalım ve toksisite oranları değerlendirildi.
BULGULAR: Median yaşa göre gruplandırılıdğında; yaş ile tedaviye yanıt, sağkalım, toksisite arasında anlamlı bir fark bulunmadı. Tüm populasyonda medyan progresyonsuz sağkalım (PSK) ve genel sağkalım (GSK) sırasıyla 5.3, 11.8 aydı. Multivariate analizde, PSK için bağımsız prognostik faktörler preformans durumu(ECOG PS) (p<0.001 CI95% 1.5-3.7) ve Prognostik nutrisyonel indek (PNI) (p<0.001 CI 95% 0.14-0.41) olarak bulundu. GSK için ise bağımsız prognostik faktörler, birinci sıra tedavi seçimi, Notrofil Lenfosit oranı (p=0,007 CI %95 0,71 – 0,94) ve PNI (p=0,001 CI %95 0,35 – 0,91) olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Metastatik safra yolu kanseri olan yaşlı hastalarda prognozu etkileyen temel faktöreler inflamatuar parametreler ve birinci basamakta seçilen kemoterapi rejimidir. İleri yaş ile sağkalım, toksiste profili ve tedavi toleransı farklılık göstermemektedir.

Anahtar Kelimeler: Safra yolu kanseri, yaşlı populasyon, Prognostik nutrisyonel indeks, sistemik inflamatuvar indeks

Sabin Göktaş Aydın, Burçin Çakan Demirel, Ahmet Bilici, Cansu Yilmaz, Atakan Topçu, Musa Barış Aykan, Seda Kahraman, Muhammed Mustafa Atcı, Ilgın Akbıyık, Fahri Akgül, Ömer Fatih Ölmez, Ahmet Aydın. The Optimal Treatment Approaches and Prognostic Factors In Elderly Patients with Advanced Stage Biliary Tract Tumors. Acta Oncol Tur.. 2023; 56(1): 81-89

Corresponding Author: Sabin Göktaş Aydın, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale