ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Serbest Fleplerle Ağız İçi Defektlerinin Rekonstrüksiyonu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2015; 48(1): 15-19 | DOI: 10.5505/aot.2015.02986

Serbest Fleplerle Ağız İçi Defektlerinin Rekonstrüksiyonu

Hakan Uzun1, Ozan Bitik2, Ela Cömert3, Caner Kılıç3, Samet Özlügedik3, Ümit Tunçel3
1Dr. A.y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi, Ankara, Türkiye
2Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Plastik Rekonstrüktif Ve Estetik Cerrahi Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye
3Dr. A.y. Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Yazarlar, tek bir merkezde intraoral bölge için gerçekleştirilen serbest flep rekonstrüksiyonlarını değerlendirmeyi amaçlamışlardır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Baş boyun bölgesindeki defektlerin rekonstrüksiyonu için 4 yıllık süre içinde onbir tane serbest doku nakli gerçekleştirildi. Hastalar, defekt lokalizasyonu, uygulanan flepler, komplikasyonlar ve hastanede yatış süreleri açısından değerlendirildi.
BULGULAR: Yedi hasta serbest radial önkol flebi ile, iki hasta serbest vertikal rektus abdominis muskulokütan flebi ile, bir hasta serbest transvers rektus abdominis muskulokütan flebi ile bir hasta da serbest fibula osteomuskulokütan flebi ile rekonstrükte edildi. Fleplerin hiçbirinde anastomozda tromboz veya hematom nedeniyle reeksplorasyon yapılmadı. Flep kaybı görülmedi. Mortalite veya major morbidite ile karşılaşılmadı. Ortalama hastanede yatış süresi 21.1 gündü (11-25 gün).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Ağız içi defektlerinin rekonstrüksiyonu için multidisipliner yaklaşım desteklenmelidir. Uzun ameliyat süresi, donör alan morbiditesi ve mikrocerrahi başarısızlığı gibi riskleri olmasına rağmen serbest doku nakilleri birçok kompleks defektin onarımına olanak sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: baş boyun onkolojisi, intraoral rekonstrüksiyon, mikrocerrahi, serbest flep

Intraoral Reconstruction wıth Microsurgical Free Flaps

Hakan Uzun1, Ozan Bitik2, Ela Cömert3, Caner Kılıç3, Samet Özlügedik3, Ümit Tunçel3
1Dr. A.y. Ankara Oncology Training And Research Hospital, Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Ankara, Turkey
2Hacettepe University, Faculty Of Medicine, Department Of Plastic Reconstructive And Aesthetic Surgery, Ankara, Turkey
3Dr. A.y. Ankara Oncology Training And Research Hospital, Department Of Otorhinolaryngology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: The authors aimed to evaluate the outcomes of free flap reconstructions performed for intraoral region in a single center.
METHODS: Eleven free flaps have been performed for defects of the head and neck over a 4-year period. The patients were evaluated in terms of defects, flaps performed, complications and hospital stays.
RESULTS: Seven patients were reconstructed with radial forearm free flap, one patient was reconstructed with free transverse rectus abdominis musculocutaneous flap, two patients were reconstructed with free vertical rectus abdominis musculocutaneous flap and the remaining one was reconstructed with free fibula osteomusculocutaneos flap. None of the flaps required reexploration for anastomotic thrombosis or hematoma. No flap failure occurred. We did not encounter any mortality or major morbidity. The average hospital stay was 21.1 days with a range from 11 to 25 days.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Multidisciplinary approach should be encouraged for the reconstruction of intraoral defects. The versatility of free tissue transfers allows reconstruction of most complex defects; although it carries significant risks, including longer operative times, donor site morbidity, recipient site complications and microsurgical failure, and longer hospital stays.

Keywords: free flap, head and neck oncology, intraoral reconstruction, microsurgery.

Hakan Uzun, Ozan Bitik, Ela Cömert, Caner Kılıç, Samet Özlügedik, Ümit Tunçel. Intraoral Reconstruction wıth Microsurgical Free Flaps. Acta Oncol Tur.. 2015; 48(1): 15-19

Sorumlu Yazar: Hakan Uzun, Türkiye
Makale Dili: İngilizce
LookUs & Online Makale