ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
The Prognostic Factors in Endometrial Cancers Treated with Radiotherapy: Retrospective Analysis [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2023; 56(3): 190-197 | DOI: 10.5505/aot.2023.02779

The Prognostic Factors in Endometrial Cancers Treated with Radiotherapy: Retrospective Analysis

Abdurahman Kuzhan
Pamukkale University, Medical School, Department Of Radiation Oncology,

INTRODUCTION: Endometrial cancer is mostly diagnosed in the early stages and has a good prognosis. Surgery has main role in the treatment of patients with endometrial cancer and adjuvant radiotherapy (RT) is administered in certain risk groups. In this retrospective study, we analyzed the factors affecting the prognosis of patients with endometrial cancer who underwent RT.
METHODS: A total of 181 patients who were diagnosed with endometrial cancer were included in the study. Based on the prognostic factors, risk groups were recorded as low, intermediate, high-intermediate, high risk, and advanced/metastatic. Patients’ overall survival (OS) was calculated using Kaplan– Meier method.
RESULTS: Median age was 60 years (28–82). The number of patients who received adjuvant RT alone, RT and chemotherapy, and chemotherapy alone were 77 (42.5%), 65 (36%), and 39 (21.5%), respectively. Median OS was 12.4 (range, 0.1-21) years. Except for the advanced/metastatic risk group, OS was better in all the other risk groups who received RT alone (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Risk groups (based on prognostic risk factors), p53, and treatment applied (RT alone) are the significant prognostic indicators for patients received adjuvant therapy in endometrial cancer. Adding adjuvant chemotherapy to RT adversely affects the prognosis.

Keywords: Chemotherapy, endometrial cancer, prognosis, radiotherapy

Radyoterapi Uygulanan Endometriyal Kanserlerinde Prognostik Faktörler: Retrospektif Analiz

Abdurahman Kuzhan
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Ad

GİRİŞ ve AMAÇ: Endometriyal kanser çoğunlukla erken evrelerde teşhis edilir ve iyi bir prognoza sahiptir. Endometriyal kanserli hastaların tedavisinde cerrahi tedavi temeldir ve belirli risk gruplarında adjuvan radyoterapi (RT) uygulanmaktadır. Bu retrospektif çalışmada, RT uygulanan endometriyal kanserli hastalada prognozu etkileyen faktörler inceledi.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya endometriyal kanser tanısı almış toplam 181 hasta dahil edildi. Prognostik faktörlere göre risk grupları düşük, orta, yüksek-orta, yüksek riskli ve ileri/metastatik olarak kaydedildi. Hastaların genel sağkalımı (GS), Kaplan-Meier yöntemi kullanılarak hesaplandı.
BULGULAR: Ortanca yaş 60'tı (28-82). Tek başına adjuvan RT, RT ve kemoterapi ve tek başına kemoterapi alan hasta sayısı sırasıyla 77 (%42,5), 65 (%36) ve 39 (%21,5) idi. Ortanca GS 12.4 (0.1-21) yıldı. İleri/metastatik risk grubu dışında diğer tüm risk gruplarında, tek başına RT alan hastalarda GS daha iyi bulundu (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Endometriyal kanserli hastalarda adjuvan tedavi alanlarda; risk grupları (prognostik risk faktörlerine göre), p53 ve uygulanan tedavi (yalnız RT) önemli prognostik göstergelerdir. RT'ye adjuvan kemoterapi eklenmesi prognozu olumsuz etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Endometriyal kanser, kemoterapi, prognoz, radyoterapi

Abdurahman Kuzhan. The Prognostic Factors in Endometrial Cancers Treated with Radiotherapy: Retrospective Analysis. Acta Oncol Tur.. 2023; 56(3): 190-197

Corresponding Author: Abdurahman Kuzhan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale