ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Gastrointestinal Stromal Tumor of the Intestine and Cen/ical Metastases: Case Report [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2008; 41(1): 59-61

Gastrointestinal Stromal Tumor of the Intestine and Cen/ical Metastases: Case Report

Vahide Işıl UĞUR1, Taciser DEMİRKASIMOĞLU1, Ş. Pınar KARA1, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI1, Aytül ÖZGEN1, Yeşim ELGİN1, Cem MISIRLIOĞLU1, Ergun SANRI1, Tijen YAPICI1, Nadi ÖZDAMAR1
SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, ANKARA

Gastrointestinal stromal tümörler (GIST), gastrointestinal sistemin en sık görülen mezenkimal tümörleridir. KİT (CD117)-pozitifliği ile birlikte diğer bazı histolojik özellikleri ile tanınırlar. En sık 50 yaşından sonra görülürler. Midede %60, jejenum ve İle-umda %30, duodenumda %4-5, rektumda %4, kolon ve apendikste %1-2, özefagusta %1'in altında görülür. Görülme sıklığı milyonda 10-20’dir. GIST’lerde en sık belirti obstrüksiyon veya kanamadır. GIST'lerde primer tedavi cerrahi rezeksiyondur. Radyoterapi ve kemo-terapi genellikle etkisizdir. Postoperatif dönemde takip gereklidir, çünkü komplet cerrahi rezeksiyon sonrasında rekürrenslerin çoğu ilk 2 yılda ortaya çıkar. Sunulan olgu 63 yaşında erkek hasta olup 2003 yılında ince bağırsak kökenli kitlesi öpere edildi. Postoperatif patoloji raporu malign GIST (jejenum) olarak geldi. Adjuvant radyoterapi veya kemoterapi uygulanmadı. Vakamız 4 yıl boyunca sorunsuz takip edildi. Hastamız Ocak 2007 yılında sağ boyunda 3*3 cm sert fikse kitle ile başvurdu, servikal MRI'da servikal 5. vertebra hizasında kitle saptandı. Biyopsi sonucu GIST olarak geldi.

Anahtar Kelimeler: Gastrointestinal stromal tümör, GIST servikal metastaz.

İnce Bağırsakta Gastrointestinal Stromal Tümör, Servikal Metastazı: Olgu Sunumu

Vahide Işıl UĞUR1, Taciser DEMİRKASIMOĞLU1, Ş. Pınar KARA1, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI1, Aytül ÖZGEN1, Yeşim ELGİN1, Cem MISIRLIOĞLU1, Ergun SANRI1, Tijen YAPICI1, Nadi ÖZDAMAR1
SB Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, ANKARA

Gastrointestinal (Gl) stromal tumors (GISTs) are the most common mesenchymal tumors specific to the Gl tract, generally defined as KIT (CD117)- positive tumors with a characteristic set of histologic features. These tumors, derived from Cajal cells or their precursors, most commonly occur at the age > 50 years in the stomach (60%), jejenum and ileum (30%), duodenum (4-5%), rectum (4%), colon and appendix (1-2%), and esophagus (< 1%), and rarely as apparent primary extragastrointestinal tumors in the vicinity of stomach or intestines. Their overall incidence has been estimated as 10 to 20 per million. The most frequent complications associated with GISTs are obstructions and hemorrhages. Surgical resection is the primary treatment of GISTs. Radiotherapy and chemotherapy are generally ineffective. Continuous postoperative follow-up is necessary, becouse most recurrences ocur within the fırst 2 years after complete surgical resection. Our case was a 63 years old male patient. He had an operation for an intestinal tumor in October 2003. The histological exa-mination revealed malignant gastrointestinal stromal tumor. He had no radiotherapy and chemotherapy. He had 4 years follovv-up without any problem. İn January 2007, he had a 3*3 cm right cervical mass. Cervical MRI showed a tumor on 5th cervical vertebra. He had a biopsy and its examination revealed gastrointestinal stromal tumor.

Keywords: Gastrointestinal stromal tumor, cervical metastases.

Vahide Işıl UĞUR, Taciser DEMİRKASIMOĞLU, Ş. Pınar KARA, Bülent KÜÇÜKPLAKÇI, Aytül ÖZGEN, Yeşim ELGİN, Cem MISIRLIOĞLU, Ergun SANRI, Tijen YAPICI, Nadi ÖZDAMAR. İnce Bağırsakta Gastrointestinal Stromal Tümör, Servikal Metastazı: Olgu Sunumu. Acta Oncol Tur.. 2008; 41(1): 59-61
LookUs & Online Makale