ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Türkiyede gastrointestinalsistem kanseri olan hastalarda evde sağlık hizmetlerinin gelişimi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 48-52 | DOI: 10.5505/aot.2019.02411

Türkiyede gastrointestinalsistem kanseri olan hastalarda evde sağlık hizmetlerinin gelişimi

Fatih Göksel1, Lütfi Doğan2
1Sb Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Ankara
2Sb Dr. Abdurrahman Yurtarslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Kanser tedavisindeki gelişmeler ve yenilikler sayesinde hemen hemen tüm kanser türlerinde sağkalımda artışlar dikkat çekmektedir. Metastatik hastalarda dahi uzun sağkalım süreleri olanaklı hale gelmiştir. Sonuç olarak karşımıza uzun süredir değişik evrelerde kanser tanısı ile yaşamını sürdürmüş ancak sürekli sağlık hizmetine ihtiyaç duyan bir hasta grubu çıkmaktadır. Bu çalışma ülkemizde gastrointestinal sistem malignitesi tanılı hastalara sunulan Evde Sağlık Hizmetleri (ESH)’nin ülkemizdeki faaliyet sürecinin değerlendirilmesi amacı ile planlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2011-2017 yılları arasında ösafagus, mide, ince barsak, kolon, rektum, karaciğer, pankreas ve safra yolu malign neoplazmı tanısı almış hastalara sunulan ESH kapsamında ulaşılan hasta, yapılan vizit sayıları ve hizmet sunan ekip sayıları değerlendirildi.
BULGULAR: Nörolojik ve psikiyatrik hastalıklar, kardiyovasküler hastalıklar ve ortopedik hastalıklardan sonra kanser hastaları ESH’ni en sık alan 4. grup hastalığı oluşturmaktadır. Türkiyede 2011 yılında, toplam 593 hizmet ekibi ile başlayan ESH’inde, 2017 yılına gelindiğinde ekip sayısının 662’ye yükseldiği görülmektedir. 2011 yılında toplam yapılan vizit sayısı 344.014 iken 2017 yılında bu rakam 10.917.965 olarak gerçekleşmiştir. 2011 yılında 7278 vizit, kanserli hastalar için yapılmış iken 2017 yılında bu rakam 74.261 dir. Toplam GIS maligniteli hasta vizit sayısı 7 yıl içerisinde 89.389 olarak gerçekleşmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: GIS malignitesi olan hastalara verilen evde bakım vizitlerinin sayılarının, malignitelerin insidansı ile doğru orantılı olduğu görülmektedir. Buna göre kolon, mide ve pankreas kanserli hastalar en çok vizit yapılan hastalardır. ESH kapsamında vizit sunulan hasta sayısının yıllar içerisinde kademeli bir artış gösterdiği görülmektedir. ESH’nin bakanlık politikası haline getirilmesi, ekip sayılarının arttırılarak hizmete ulaşmanın kolaylaşması ve gerek sağlık profesyonelleri, gerekse hasta ve yakınları tarafından farkındalığın artmış olması bu artışın temel sebepleri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kanser, evde sağlık, gastrointestinal kanser

Process of home health services provided to patients with gastrointestinal cancers in Turkey

Fatih Göksel1, Lütfi Doğan2
1Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department Of Radiation Oncology Ankara
2Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department Of General Surgery, Ankara

INTRODUCTION: Improvements and innovation in cancer treatment led to prolongation of survival in almost every cancer type. Longer survival of even patients with metastasis has become possible. As a result, there is an increasing number of patients who have survived with the diagnosis of cancer in different stages in need of continuous health support. This is study is designed to evaluate the process of Home Health Services (HHS) provided to patients with gastrointestinal cancers in our country.
METHODS: Patients with a diagnosis of esophageal, gastric, small intestine, colon, rectum, hepatic, pancreatic or bile duct malignancy between 2011 and 2017 were reviewed for HHS coverage, home visit frequency and HHS-providing medical staff.
RESULTS: Cancer patients are the fourth, after patients with neuropsychiatric disorders, cardiovascular diseases, and orthopedic disorders, that receive HHS support. HHS has started in 2011 with 593 teams in Turkey. The number of teams providing HHS increased to 662 by the end of the year 2017. Total home-visits have dramatically risen from 344,014 to 10,917,965 during a 7-year period. Home-visits to cancer patients have also increased from 7,278 in 2011 to 74,261 in 2017. A total of 89,389 home-visits were made to patients with gastrointestinal cancers.
DISCUSSION AND CONCLUSION: The number of home-visits to patients with gastrointestinal cancers had increased as the incidence of these diseases increased. Data show that colon, gastric and pancreatic cancer patients were among the most visited patients. The number of home-visits by HHS departments showed a steady increase in years. The main reasons for this increase are that the HHS has become a ministerial policy, the number of teams has increased and the access to service has been facilitated and the health professionals and the patients and their relatives had increased awareness.

Keywords: Cancer, home care, gastrointestinal cancer

Fatih Göksel, Lütfi Doğan. Process of home health services provided to patients with gastrointestinal cancers in Turkey. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 48-52

Sorumlu Yazar: Fatih Göksel, Türkiye
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale