ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Prostat karsinomunda CD105 ve CD31 ile araştırılan mikrovasküler yoğunluğun klinik ve histopatolojik bulgularla ilişkisi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(1): 21-26 | DOI: 10.5505/aot.2016.00719

Prostat karsinomunda CD105 ve CD31 ile araştırılan mikrovasküler yoğunluğun klinik ve histopatolojik bulgularla ilişkisi

Egemen Akıncıoğlu1, İlke Evrim Seçinti2, Olcay Kandemir3, Ege Can Şerefoğlu4
1Ufuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Ankara
2Silifke Devlet Hastanesi, Patoloji Bölümü, Mersin
3Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Bölümü, Ankara
4Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Bölümü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmayı, prostat kanserinde, tümör dokusunda ve tümör çevresinde CD105 ve CD31 ile araştırılan mikrovasküler yoğunluğun (MVY) histopatolojik ve klinik bulgularla ilişkisini araştırmak amacıyla planladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamızda, Patoloji Bölümünde incelenmiş 100 radikal prostatektomi materyali klinik ve histopatolojik bulguları açısından retrospektif olarak değerlendirildi. Her bir materyaldeki tümör dokusuna ve tümör çevresine CD105 ve CD31 immünohistokimyasal belirteçleri uygulandı. Tümoral ve peritümöral CD105 ve CD31 ile MVY ekspresyonu, klinik ve histopatolojik bulgularla karşılaştırıldı.
BULGULAR: Tümör dokusunda CD105 ve CD31 ile MVY, tümör çevresindekinden anlamlı olarak fazla bulundu (p<0.001). Tümör çevresindeki CD105 ile boyanan damar sayısı, tümör çevresindeki CD31 ile boyanan damar sayısından anlamlı derecede düşük bulundu (p<0.001). Tümör dokusundaki CD105 MVY ile preoperatif serum total PSA düzeyi, tümör hacmi, perinöral invazyon, lenf düğümü metastazı ve lokal invazyon arasında anlamlı ilişki bulundu (sırasıyla r=0,338 ve p<0,001, p= 0,003, p= 0,009, p= 0,044). Tümör dokusundaki CD31 MVY ekspresyonu ile patolojik evre, cerrahi sınırda tümör bulunması ve veziküloseminalis invazyonu arasında anlamlı ilişki bulundu (sırasıyla r=0,228 ve p= 0,022, p=0,034).Tümör çevresindeki CD105 ve CD31 MVY ekspresyonu ile klinik ve histopatolojik bulgular arasında anlamlı ilişki görülmedi (p > 0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tümör dokusundaki CD105 ve CD31 MVY’nun, prognostik açıdan önemli klinik bulgularla ilişkili olması, tümör pogresyonunda anjiogenezin önemini vurgulamaktadır. Bu bulgu anti-anjiojenik ajanları içeren yeni tedavi modalitelerinin gelişmesini sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Prostat kanseri, CD31 Antijeni, CD105 Antijeni, Mikrovasküler yoğunluk

Relation between clinical, histopathological properties and microvessel density assessed by CD105 and CD31 in prostate carcinoma

Egemen Akıncıoğlu1, İlke Evrim Seçinti2, Olcay Kandemir3, Ege Can Şerefoğlu4
1Department Of Pathology, Ufuk University, Ankara, Turkey
2Deparment Of Pathology, Silifke State Hospital, Mersin, Turkey
3Department Of Pathology, Ankara Oncology Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
4Department Of Urology, Bagcilar Training And Research Hospital, İstanbul, Turkey

INTRODUCTION: We designed this study in order to investigate the relation between histopathological and clinical properties in prostatic carcinoma patients and microvessel density (MVD) of tumoral and peritumoral tissue, assessed by CD105 and CD31 expression.
METHODS: A total of 100 radical prostatectomy samples, have been evaluated retrospectively with clinical and histopathological findings. Immunohistochemical markers of CD105 and CD31 were applied to the tumoral tissue and surroundings of tumor. Relation between tumoral and peritumoral CD105, CD31 and clinical or histopathological findings was evaluated.
RESULTS: CD105 and CD31 together with MVD have been found more significant in the tumoral tissue than the periphery (p<0,001). CD105 expression in the peritumoral tissue was significantly lower than the CD31 expression. A significant correlation has been found between CD105 MVD in the tumoral tissue and the preoperative serum total PSA levels and tumor volume (r=0.259, p=0.009, r=0.198, p=0.049, respectively). Tumoral CD105 expression was significantly higher in cases with perineural invasion, lymph node metastasis and local invasion (p=0.003, p=0.009, p=0.044). CD31 expression was significantly correlated with pathological stage (r=0.228, p= 0.022, p=0,034, respectively). Cases with seminal vesicle invasion and extracapsular extension had with significantly higher CD31 MVD. No significant correlation was found between peritumoral tissue MVD and clinical or histopathological findings.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Finding of association between CD105 and CD31 in the tumoral tissue and prognostic clinical findings, supports the importance of angiogenesis in tumoral progression. This may reveal new treatment modalities for research involving anti-angiogenic agents.

Keywords: Prostate Cancer, CD31 Antigen, CD105 Antigen, Microvessel density.

Egemen Akıncıoğlu, İlke Evrim Seçinti, Olcay Kandemir, Ege Can Şerefoğlu. Relation between clinical, histopathological properties and microvessel density assessed by CD105 and CD31 in prostate carcinoma. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(1): 21-26

Sorumlu Yazar: Egemen Akıncıoğlu, Türkiye
LookUs & Online Makale