ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Inflammatory Breast Cancer: Single Çenter Experience [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2009; 42(3): 93-99

Inflammatory Breast Cancer: Single Çenter Experience

Başak Bala USTAALİOĞLU ÖVEN1, Ahmet BİLİCİ1, Mesut ŞEKER1, Taflan SALEPÇİ1, Emre YILDIRIM1, Umut KEFELİ1, Metin KEMENT2, Mahmut GÜMÜŞ1
1SB Dr. Lütfi Kırçlar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği,
2SB Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Kliniği, İSTANBUL

İnflamatuvar meme kanseri (İMK), meme kanserlerinin %1-6’sını oluşturup, lokal ileri meme kanserine göre daha kötü prog-nozludur. İMK’li 41 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalıksız sağkalım (DFS), gene! sağkalım (OS) ve prognostik faktörler univariyete analiziyle değerlendirildi. Hastaların median yaşı 46 idi. Tanı sonrası 28 (%68) hasta öpere olabildi. Yirmi bir (%51) hastaya median iki kür neoadjuvan kemoterapi (KT) verilmişti. Adjuvan KT olarak antrasiklinli ve taksanlı rejimler kullanılmıştı, %66 hasta adjuvan radyoterapi verilmişti. Median 19 ay takip edilen hastaların üç yıllık OS ve DFS oranları sırasıyla %81 ve %49.8 idi. Median DFS 28.8 ayken, median OS zamanına ulaşılamadı. Univariyete analizinde, neoadjuvan KT OS’u, perinö-rat invazyon, c-erbB2 pozitifliği ise DFS’yi predikte eden faktörler olarak bulundu (p< 0.05). Multivariyete analizinde ise sağkalım predikte eden faktör saptanmadı (p> 0.05). Yeni gelişmelere rağmen, İMK günümüzde halen hızlı progresyon ve uzak metastaz yapma riskine sahiptir. Daha fazla hasta sayısı içeren çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: İnflamatuvar meme kanseri, prognoz, sağkalım.

İnflamatuvar Meme Kanseri Serimiz: Tek Merkez Deneyimi

Başak Bala USTAALİOĞLU ÖVEN1, Ahmet BİLİCİ1, Mesut ŞEKER1, Taflan SALEPÇİ1, Emre YILDIRIM1, Umut KEFELİ1, Metin KEMENT2, Mahmut GÜMÜŞ1
1SB Dr. Lütfi Kırçlar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği,
2SB Dr. Lütfi Kırdar Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Cerrahi Kliniği, İSTANBUL

Inflammatory breast cancer (IBC) is the %1-6of breast cancer and had a worse prognosis than locally advanced breast cancer. Forty-one patients with IBC were analysed retrospectively. Disease free sun/ival (DFS), overall survival (OS), prognostic fac-tors were evaluated by univariety analysis. Median age of patients was 46. After the diagnosis, 28 patients underwent mastectomy. Median two cycles of neoadjuvant chemotherapy (CT) was given to 51% patients. Taxanes and antracyclines included regi-mens were given as adjuvant CT and also adjuvant radiotherapy was given 66% of patients. For the 19 months of follow-up time, three years OS and DFS rates were 81% and 49.8% respectively. Median DFS was 28.8 months, median OS was not reached. We found that neoadjuvant CT was related OS, perineural invasion, c-erbB2 expression was related with DFS by univariety analysis (p< 0.05). Hovevver, there was not any prognostic factor related survival by multivariety analysis. IBC stili has bad prognosis, larger studies with more patients are needed.

Keywords: Inflammatory breast cancer, prognosis, survival.

Başak Bala USTAALİOĞLU ÖVEN, Ahmet BİLİCİ, Mesut ŞEKER, Taflan SALEPÇİ, Emre YILDIRIM, Umut KEFELİ, Metin KEMENT, Mahmut GÜMÜŞ. İnflamatuvar Meme Kanseri Serimiz: Tek Merkez Deneyimi. Acta Oncol Tur.. 2009; 42(3): 93-99
Makale Dili: Türkçe
LookUs & Online Makale