ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Acta Oncologica Turcica - Acta Oncol Tur.: 56 (2)
Volume: 56  Issue: 2 - 2023
ORIGINAL ARTICLE
1.Clinicopathological Features of Young Gastric Cancer and New Inflammatory Prognostic Markers
Ahmet Gülmez, Mustafa Dikilitaş
doi: 10.5505/aot.2023.74317  Pages 90 - 96
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma genç mide kanseri (GC) hastalarının clinicopathologic özelliklerini değerlendirmek ve sağ kalıma (OS) etki eden faktörleri araştırmayı amaçladı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, hastane kayıtlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi ile 40 yaş altı tanı almış 55 hastanın verileri elde edilmiştir. Bu hasta grubunun klinikopatolojik özellikleri ve bazı laboratuvar parametreleri ile bu parametrelerden elde edilen yeni inflamatuar prognostik belirteçler (IPM) değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamızda hastaların ortalama yaşı 33’tü. Erkek hastaların sayısı çoğunluktaydı. Hastalar C-erbB2 pozitifliğine göre de değerlendirildi. Pozitif olarak saptanan hastalar, tüm hastaların sadece %7’siydi. Hastalar aynı zamanda platin duyarlılığı açısından da değerlendirildi. Hastaların %30’unun platin tedavilerine karşı duyarlı olarak saptandı. Hastaların SK süreleri inflamatuar prognostik belirteçler eşliğinde de değerlendirildi. Nötrofil-lenfosit oranı (NLR), ortalama platelet volümü/platelet sayısı (MPV/platelet sayısı), C-reaktif protein/albümin oranları (CAR) ayrı ayrı hesaplandı. Her 3 prognostik belirtecin de ortalama değerleri baz alınarak SK sonuçları incelendi. Bu değerler ve SK arasında rakamsal olarak belirgin farklılık olmasına rağmen istatistiksel bir anlamlılık saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma genç mide kanseri hastalarının klinikopatolojik özelliklerini ve SK sürelerini incelemek için yapılmıştır. Çalışmamız sonucunda bu hasta grubunda düşük C-erbB2 pozitiflik oranı ve yüksek platin direnci olduğu saptanmıştır. Ayrıca çoğu kanserde sağkalımla ilişkili olduğu saptanan inflamatuar prognostik belirteçlerin, çalışmamızda da SK açısından belirgin rakamsal farklılık oluşturduğu görülmüştür.
INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the clinicopathologic features of young gastric cancer (GC) patients and to investigate the factors affecting survival (OS).
METHODS: In this study, the data of 55 patients diagnosed under the age of 40 were obtained by retrospective evaluation of hospital records. Clinicopathological features and some laboratory parameters of this patient group and new inflammatory prognostic markers (IPM) obtained from these parameters were evaluated.
RESULTS: The mean age of the patients in this study was 33 years. The majority of the patients were male. Patients were evaluated according to human C-erbB2 positivity too. The identified patients as positive were only 7% of all patients. Also, the patients were evaluated for platinum sensitivity too. It was found that 30% of the patients were sensitive to platinum treatments. Also, survival times of the patients were evaluated with IPM. Neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), mean platelet volume/platelet count, C-reactive protein/albumin ratios were calculated separately. Survival results were analyzed based on the mean values of all 3 prognostic markers. Even though there was a significant numerical difference, no statistical significance was found.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study was conducted to examine the clinicopathological features and survival time of young GC patients. Low C-erbB2 positivity and high platinum resistance were found among this patient population. In addition, inflammatory prognostic markers, which were found to be associated with survival in most cancers, were found to cause significant numerical differences in terms of survival in our study.

2.False-positive MRI Findings in Breast Cancer After Neoadjuvant Chemotherapy and Correlation Between Tumor Response Patterns and HER2 Status
Aydan Avdan Aslan, Servet Erdemli, İbrahim Halil Erdoğdu, Serap Gültekin, Cihan Uras, Fatma Tokat, Ali Arıcan, Leyla Özer, Kemal Behzatoğlu, Nezih Meydan, Füsun Taşkın
doi: 10.5505/aot.2023.60973  Pages 97 - 105
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada patolojik tam yanıtlı (pTY) meme kanseri hastalarında neoadjuvan kemoterapi (NAK) sonrası yanlış-pozitif MRG bulgularını ortaya koymayı ve tümör yanıt paternleri ile insan epidermal büyüme faktörü reseptörü 2 (HER2) pozitifliği ile arasındaki ilişkiyi değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çok merkezli çalışmaya, Ocak 2016 ile Eylül 2020 tarihleri arasında NAK alan ve pTY elde eden meme kanseri tanılı118 hasta dahil edildi. Hastaların NAK öncesi ve sonrası MRG bulguları kayıt edildi. Tümör yanıt paternleri kategorilere ayrıldı. HER2 pozitifliği ile post-NAK MRG bulguları ve tümör yanıt paternleri arasındaki ilişki istatistiksel olarak analiz edildi.
BULGULAR: Post-NAK MRG bulguları HER2+ ve HER2− grupları arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterdi (p=0.02). HER2+ tümörlerinde en sık yanlış-pozitif MRG bulgusu odak kontrast tutulumu iken, HER2− grubunda kitle dışı kontrastlanma (KDK) idi. Cerrahi patolojide duktal karsinoma in situ (DKİS) ve fibrozis varlığı ile post-NAK MRG'de KDK anlamlı olarak ilişkili bulundu (p<0,001). Aksiller pTY, HER2+ grubunda anlamlı derecede daha yüksek elde edildi (p=0.04).
TARTIŞMA ve SONUÇ: MRG, NAK sonrası tümör yanıtını değerlendirmede en güvenilir yöntem olarak kabul edilse de, yanlış-pozitif ve yanlış-negatif sonuçlar elde edilebilmektedir. Bu çalışma, tümör yanıt paternlerinin HER2 durumuna göre farklılık gösterdiğini ortaya koymuştur. Bu alanda yapılacak yeni çalışmaların tümör biyolojisini anlamaya yardımcı olacağı ve NAK sonrası MRG'nin tanısal doğruluğunu arttırmaya yardımcı olacağı düşünülmektedir.
INTRODUCTION: To demonstrate false-positive MRI findings after neoadjuvant chemotherapy (NAC) in patients with pathologic complete response (pCR) and investigate the correlation between post-NAC MRI findings and tumor response patterns based on human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) status.
METHODS: This retrospective multicenter study enrolled 118 patients with breast cancer who received NAC and achieved pCR. Tumors were evaluated with MRI pre- and post-NAC. MRI evaluation included lesion characteristics, kinetic curve analysis, background parenchymal enhancement (BPE), and post-NAC changes of MRI features. Tumor response patterns were also assessed and categorized based on MRI findings. Tumor response patterns and post-NAC MRI findings were correlated with HER2 status.
RESULTS: The residual MRI findings following NAC differed significantly between HER2+ and HER2− groups (p=0.02). The most frequent false-positive MRI finding was focus and foci in HER2+ tumors, whereas non-mass enhancement (NME) in HER2− group. The presence of ductal carcinoma in situ (DCIS) and fibrosis in surgical pathology is significantly associated with NME on post-NAC MRI (p<0.001). Axillary pCR was achieved significantly higher in the HER2+ group (p=0.04).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although MRI is considered the most reliable method for evaluating tumor response after NAC, over and underestimation is still possible. This study revealed that tumor response patterns and post-NAC MRI findings differ according to HER2 status. The diagnostic accuracy of post-NAC MRI is evolving by understanding the underlying mechanisms and tumor biology.

3.How are the Results of Allogeneic Stem Cell Transplantation in Elderly Patients? A Single-center Experience
Ayse Uysal, Mehmet Ali Erkurt, İrfan Kuku, Emin Kaya, İlhami Berber, Ahmet Sarıcı, Soykan Biçim, Ahmet Kaya, Emine Hidayet
doi: 10.5505/aot.2023.70487  Pages 106 - 113
GİRİŞ ve AMAÇ: Azaltılmış yoğunluklu hazırlama (RIC) rejimi, yaşlı hastalarda nakille ilişkili morbidite ve mortalite oranını azaltmak için allojenik hematopoietik kök hücre naklinde (allo-HCT) önemli faydalar göstermiştir. Biz de bu çalışmada 60 yaş ve üzerindeki hematolojik malignitesi olan hastalarda allo-HSCT deneyimini ve sonuçlarını sunmayı amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: 2017-2021 yılları arasında allo-HSCT uygulanan 60 yaş ve üstü 35 hasta retrospektif olarak analiz edildi. Hastaların nakil anındaki demografik ve klinik özellikleri ile nakil sonuçları incelendi.
BULGULAR: Ortanca yaş 63 (60-74) ve 25'i (%77,1) erkekti. Yirmi yedi (%60) hasta AML, 20 (%20) hasta MDS tanılıydı. Yirmi üç (%65,8) hastada orta, 6 (%17,1)’ sonda yüksek hematopoietik hücre transplantasyonu spesifik komorbidite indeks skoru vardı. 15 (%42,9) hastada Karnofsky performans durumu ≥%90 olarak saptandı. Busulfan, fludarabin ve anti-timosit globulin kombinasyonu en sık kullanılan RIC rejimiydi ve 18 (%51,4) hastada kullanıldı. Ortanca nötrofil ve trombosit engraftman süresi sırasıyla 18 (11-27) ve 18 (11-33) gündü. Ortanca takip süresi 4 aydı (aralık, 0-51), toplam sağkalım oranı %14,2. Allo-HSCT' den sonraki ilk 30 gün içinde transplanta bağlı ölüm oranı enfeksiyon ve/veya GvHD nedeniyle 10 hastada (%28,6) tespit edildi. Nakil sonrası 25 (%71,4) hastada yanıt değerlendirmesi yapılabildi. Yanıt değerlendirmesi yapılan hastalarda PFS süresi 6 (dağılım, 1-51) aydı. PFS oranı 12 ayda %72 idi. Son kontrolde 5 (%14,2) hasta tam yanıtla halen yaşıyordu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Azaltılmış yoğunluklu şartlandırma rejimi, özellikle AML ve MDS gibi hematolojik maligniteleri olan yaşlı hastalarda allo-HSCT' de önemli bir avantaj sağlamıştır.
INTRODUCTION: In this study, we aimed to present allogeneic hematopoietic stem cell transplantation (allo-HCT) experience in elderly patients with hematological malignancy.
METHODS: Thirty-five patients aged 60 years and older who underwent allo-HSCT between 2017 and 2021 were retrospectively analyzed. Patient's demographic/clinical features, and the outcomes of transplantation were reviewed.
RESULTS: The median age was 63 (range, 60-74) years and 25 (77,1%) were male. Twenty-seven (60%) were diagnosed with AML, followed by MDS (n: 7, 20%). Twenty-three (65,8%) patients had intermediate, and 6 (17,1%) patients had a high hematopoietic cell transplantation-specific comorbidity index score. Karnofsky performance status of ≥ 90% was detected in 15 (42,9%) patients. Busulfan plus fludarabine plus anti-thymocyte globulin was used mainly as a reduced-intensity conditioning regimen, which was used in 18 (51,4%) patients. The median duration of neutrophil and platelet engraftments were 18 (range, 11-27) and 18 (range, 11-33) days, respectively. The median follow-up time was 4 months (range, 0-51), with the OS rate %14,2. The transplant-related mortality rate within the first 30 days after allo-HSCT was detected in 10 patients (28,6%) due to infection and/or GvHD. Response assessment could be performed in 25 (71,4%) patients after transplantation. The duration of PFS was 6 (range, 1-51) months in patients with response evaluation. The rate of PFS was 72% in 1 years and 5 (14,2%) patients were still alive with complete response at the last visit.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Reduced-intensity conditioning regimen has provided the important advantage in allo-HSCT, for elderly patients with hematological malignancies such as AML and MDS.

4.Risk Factors Associated with Progression of Myelodysplastic Syndrome: 13 Years of Experience from a Single Center
Emine Gültürk
doi: 10.5505/aot.2023.36693  Pages 114 - 124
GİRİŞ ve AMAÇ: Miyelodisplastik sendrom (MDS) tanılı hastalarda en yaygın olarak kabul edilen prognostik sınıflandırma sistemlerinin doğruluğunu değerlendirmeyi ve MDS progresyonu ile ilişkisine göre çeşitli parametreleri araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: MDS tanısı konan 55 hasta (Ocak 1999-Aralık 2012) geriye dönük olarak incelendi. Demografik özellikler, komorbiditeler, laboratuvar ve patolojik sonuçlar, MDS tanısında risk sınıflamaları (patolojik ve prognostik), tedavi özellikleri, hasta sağkalımı ile ilgili veriler ve akut miyeloid lösemi (AML) dönüşümü incelendi.
BULGULAR: Otuz beş erkek ve 20 kadın hasta (ortalama yaş: 70.95±9.80 yıl) dahil edildi. Yirmi dört (%43.46) hastada progresyon olduğu belirlendi. Sadece ECOG-PS skorunun ≥2 olması (OR: 6.939, %95 GA: 1.527-31.526; p=0.012) ve WPSS'ye göre 'yüksek' veya 'çok yüksek' riskli olarak sınıflandırmanın (OR: 10.115, %95) GA: 2.293-44.614; p=0.002), MDS progresyonu ile bağımsız olarak ilişkili faktörler olduğu belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çeşitli parametreler için tek değişkenli farklılıklar gözlemlenmesine rağmen, MDS progresyonu bağımsız olarak ECOG-PS ve WPSS sınıflandırması ile ilişkilendirilmiştir. Sınıflandırma sistemlerinin tek başına MDS progresyonunu tahmin etmede yetersiz olduğu görülmektedir.
INTRODUCTION: We aimed to assess the accuracy of the most widely-accepted prognostic classification systems in patients with myelodysplastic syndromes (MDS), and to investigate various parameters with respect to their association with MDS progression.
METHODS: Fifty-five patients diagnosed with MDS (January 1999 to December 2012) were reviewed retrospectively. Demographic characteristics, comorbidities, laboratory and pathological results, risk classifications (pathological and prognostic) at MDS diagnosis, treatment features, data regarding patient survival, and acute myeloid leukemia (AML) conversion were examined.
RESULTS: Thirty-five male and 20 female patients (mean age: 70.95±9.80 years) were included. Twenty-four (43.46%) patients were defined to have had progression. Having an ECOG-PS score of ≥2 (OR: 6.939, 95% CI: 1.527-31.526; p=0.012) and being classified as ‘high’ or ‘very high’ risk according to the WPSS (OR: 10.115, 95% CI: 2.293-44.614; p=0.002) were found to be the only factors independently associated with MDS progression.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although univariate differences were observed for various parameters, MDS progression was independently associated with ECOG-PS and WPSS class. It appears that singular classification systems are insufficient to predict MDS progression.

5.Opioid Administration for Mucositis-related-Pain Using Patient Controlled Analgesia (PCA) Method is Associated with the Development of Early Posttransplant Complications
Kübra Haşimoğlu Gürün, Zeynep Arzu Yegin, Didem Akçalı, Zübeyde Nur Özkurt, Oktay Tertemiz, Ferda Can, Asena Dikyar, Suzan Berkiten
doi: 10.5505/aot.2023.87360  Pages 125 - 135
GİRİŞ ve AMAÇ: Mukozit, myeloablatif hazırlama rejimiyle allojeneik kök hücre nakli yapılan hastalarda gelişebilen önemli komplikasyonlardan biridir. Kök hücre nakil alıcılarında ağrı palyasyonu sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak için farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, hasta kontrollü analjezi (HKA) yöntemi eşliğinde uygulanan opioid tedavisinin erken dönem nakil komplikasyonlarıyla ilişkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 452 hastanın [ortanca yaş: 35(15-67) yıl, erkek/kadın: 285/167] verileri geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Hasta kontrollü analjezi 157 hastada (%34.7) ortanca 9(1-24) gün süreyle uygulandı. HKA+ grupta myeloablatif rejim uygulanan hasta sayısı anlamlı yüksekti (p<0.001). HKA gereksinimi olan hastalarda ağır mukozit gelişiminin daha sık olduğu gözlendi (p<0.001). Tüm beden ışınlaması (p<0.001) ve metotreksat kullanımı (p<0.001) HKA+ grupta daha sıktı. Hipoksi, kanama, sinuzoidal obstrüksiyon sendromu, invaziv fungal enfeksiyonlar, nörotoksisite, hepatotoksisite ve nefrotoksisite HKA+ grupta daha sık görüldü. Hastanede kalış süresi HKA+ grupta anlamlı uzun saptandı (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, myeloablatif hazırlama rejimi uygulanan ve ağır mukozit gelişen hastalarda daha sık kullanılan HKA eşliğinde opioid uygulamasının erken dönem nakil komplikasyonlarıyla ilişkili olduğu gösterildi.
INTRODUCTION: Mucositis is one of the major complications of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation with myeloablative conditioning. Several measures have been developed to improve pain palliation and quality of life in transplant recipients. This study was performed to evaluate the association of opioid administration using patient controlled analgesia (PCA) method with early posttranplant complications.
METHODS: Medical records of 452 patients [median age: 35(15-67) years, male/female: 285/167] were retrospectively reviewed.
RESULTS: PCA was used in 157 patients (34.7%) for median 9(1-24) days. The proportion of patients who received myeloablative conditioning regimen was significantly higher in PCA+ group (p<0.001). Severe mucositis was more common in patients who required PCA administration (p<0.001). Total body irradiation (p<0.001) and methotreaxate prophylaxis (p<0.001) were more frequently used in PCA+ patients. Hypoxia, bleeding, sinusoidal obstruction syndrome, invasive fungal infections, neurotoxicity, hepatotoxicity and nephrotoxicity were significantly more common in PCA+ patients. Duration of hospitalization was significantly longer in PCA+ group (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Opioid administration with PCA, which was more frequently used in patients who had myeloablative conditioning and mucositis, was found to be associated with the development of early posttransplant complications.

6.Relationship Between Staging FDG PET/CT Findings and Distribution of Metastatic Sites in Metastatic Breast Cancer
Bedriye Büşra Demirel, Seda Gülbahar Ateş, Hüseyin Emre Tosun, Süleyman Aksu, Gülin Uçmak
doi: 10.5505/aot.2023.40360  Pages 136 - 144
GİRİŞ ve AMAÇ: Tanı anında metastatik meme kanserinde evreleme FDG PET/BT bulgularının metastaz dağılımları ve tümör histopatolojik özellikleri ile ilişkisini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Meme kanseri tanısıyla bölümümüzde evreleme FDG PET/BT görüntülemesi yapılan 80 hasta çalışmaya dahil edildi. Daha önce tedavi almamış hastalar çalışmaya alındı. Yaş, primer tümörün histopatolojik özellikleri geriye dönük olarak kaydedildi. Uzak metastaz alanları, metastaz odak sayıları, aksilla-aksilla dışı metastatik lenf nodlarıi PET/BT görüntülerinden tarandı. Standart maksimum tutulum (SUVmaks) değerleri hesaplandı.
BULGULAR: Tüm hastalar (n: 80, ort. Yaş 58.0±14.4) invaziv meme kanseri tanılı idi. Hasta yaşı akciğer metastazı ile ilişkiliydi(p=0.006, ort yaşlar 54, 64). Uzak metastaz alanlarından sadece karaciğer metastazının primer tümör SUVmaks değeri ve tümör moleküler profili ile ilişkisi olduğu gösterildi. Karaciğer metastaz sıklığı HR+/HER2- olan hastalarda (7/60, %11.7) diğer tümör subtipleri (9/20, %45) olanlara göre daha düşüktü. Primer tümör (p=0.001), aksilla lenf nodu(p=0.02) ve karaciğer metastaz(p=0.02) SUVmaks değerleri ile tümör subtipleriarasında anlamlı ilişki gözlendi.Uzak metastaz alan sayısı ile metastatik aksiller lenf nodu sayısı (p=0.02) ve en yüksek uzak metastaz SUVmaks değeri (p=0.001) arasında anlamlı ilişki gözlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Meme kanserinde tanı anında metastaz varlığının doğru olarak saptanmasının tedavi planı ve hastalığın seyri açısından önemi büyüktür. FDG PET/BT uzak metastazı ve hatta dağılımını belirlemede oldukça güvenilir bir modalite olup, çalışamamız sonunda FDG PET/BT bulgularının prognostik öneme sahip faktörleri öngörebileceğini düşünmekteyiz.
INTRODUCTION: We aimed to investigate the relationship between staging FGD PET/CT findings and metastasis distribution and histopathological features of primary tumor in patients with metastatic breast cancer at diagnosis time.
METHODS: Eighty patients with breast cancer who underwent F-18 FDG PET/CT for staging were included. The patients with newly diagnosed metastatic disease were included. Age and histopathological features of the primary tumor were recorded. The distant metastases sites, the numbers of metastasis and metastatic axillary/non-axillary lymph nodes were reviewed from PET/CT. The maximum standardized uptake(SUVmax) values were measured.
RESULTS: All patients(n: 80,mean age 58.0±14.4) had invasive breast carcinoma. Age was significantly related to the presence of lung metastases(p=0.006, mean ages 54y vs 64y).Only liver metastasis had a significant relationship with primary tumor SUVmax values and tumor molecular profile. The patients with HR+/HER2- (7/60patients, 11.7%) had relatively less liver metastasis than with the other subtypes (9/20patients, 45%). There were significant associations between SUVmax of axillary lymph node(p=0.02), primary tumor(p=0.001), liver metastasis(p=0.02) and tumor subtypes. The numbers of distant metastasis were related with the numbers of axillary lymph node metastasis(p=0.02) and the highest SUVmax of distant metastasis(p=0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Accurate detection of distant metastases in breast cancer at the time of diagnosis is of great importance in terms of treatment planning and prognosis of the disease. FDG PET/CT is a very reliable modality in determining distant metastasis and their distribution, and as a result of our study, we suggest that PET/CT findings can predict factors with prognostic importance.

7.Investigation of BRCA2 Gene K3326X Variant in Patients with Breast and Ovarian Cancer by Next-Generation Sequencing Technique
Neslihan Düzkale, Cengiz Karaçin, Serap Yörübulut, Haktan Bağış Erdem, Özlem Öz, Mustafa Altınbaş
doi: 10.5505/aot.2023.68815  Pages 145 - 152
GİRİŞ ve AMAÇ: BRCA2 geni, homolog rekombinasyon ile çift sarmallı DNA hasarının onarımında yer alan bir tümör baskılayıcı gendir. Şimdiye kadar, BRCA2 geninin kanserle ilgili birçok varyantı rapor edilmiştir. Bu genin K3326X varyantının kanserdeki olası etkisine ilişkin çalışmalarda çelişkili yayınlar bulunmaktadır. Bu çalışmada meme ve yumurtalık kanseri tanısı almış Türk hastaların K3326X BRCA2 gen varyantı ve kanser patogenezindeki rolü araştırılmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya BRCA1 ve BRCA2 genetik analizi için kanser tanısı konan 1957 hasta ve kanser öyküsü olmayan 432 sağlıklı birey dahil edildi. Bireylerden elde edilen genomik DNA örneğinden yeni nesil dizileme yöntemi kullanılarak K3326X varyantı araştırıldı.
BULGULAR: 1957 kanser hastasının 54'ünde (%2.75) K3326X varyantı tespit edildi. Kanserli olmayan grup için 432 hastanın 11'i (%2,5) K3326X varyantını taşıyordu. Her iki grup K3326X varyant taşıyıcılığı açısından karşılaştırıldığında, bireyler için istatistiksel olarak anlamlı bir sonuç elde edilemedi (p=0,934).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda BRCA2 K3326X varyantının kanser etyopatogenezine anlamlı etkisi tespit edilememiştir. Sonuç olarak, klinik önemi henüz tam olarak anlaşılamayan bu varyant, ilk kez Türk popülasyonu için araştırılmıştır. Sonuçlarımız, varyantın benign bir varyant olabileceğini düşündürmektedir.
INTRODUCTION: The BRCA2 gene is a tumor suppressor gene involved in the repair of double-stranded DNA damage by homologous recombination. Until now, many cancer-related variants of the BRCA2 gene have been reported. There are conflicting publications in studies of the possible effect of the K3326X variant of this gene in cancer. This study investigates the K3326X BRCA2 gene variant and its role in the cancer pathogenesis of Turkish patients diagnosed with breast and ovarian cancer.
METHODS: In the study, 1957 patients with cancer diagnosis for BRCA1 and BRCA2 genetic analysis and 432 healthy individuals without a history of cancer were included. The K3326X variant was investigated using the next-generation sequencing method from the genomic DNA sample obtained from the individuals.
RESULTS: K3326X variant was detected in 54 of 1957 (2.75%) cancer patients. For the non-cancerous group, 11 of 432 (2.5%) patients were carrying the K3326X variant. When both groups were compared in terms of K3326X variant carriage, a statistically significant result could not be obtained for the individuals (p=0.934).
DISCUSSION AND CONCLUSION: BRCA2 K3326X variant did not have a significant role in cancer etiopathogenesis. As a result, the variant whose clinical significance is not still been fully understood, was investigated for the first time for Turkish population. Our results suggest that the variant could be a benign variant.

8.The Efficacy And Safety of CDK 4/6 Inhibitors Plus Endocrine Therapy With Hormone Receptor-Positive, Human Epidermal Growth Factor Receptor-2- Negative Metastatic Breast Cancer Patients
Özgür Açıkgöz, Sabin Göktaş Aydın, Ahmet Bilici, Yasin Kutlu, Harun Muglu, Ebru Karcı, Jamshid Hamdard, Elkhan Mammadov, Ömer Fatih Ölmez, Özcan Yıldız
doi: 10.5505/aot.2023.00187  Pages 153 - 160
GİRİŞ ve AMAÇ: Sikline bağımlı kinaz 4/6 inhibitörlerinin endokrin terapi ile birleştirilmesi, hormon reseptörü pozitif, HER2 negatif ilerlemiş veya metastatik meme kanseri için birinci veya ikinci basamak tedavi olarak endikedir. Tümörleri farklı derecelerde endokrin duyarlılığa sahip olabilecek hastalarda endokrin tedaviye CDKI'lerin eklenmesinin etkinliğini ve güvenliğini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: CDK4/6 inhibitörü ve hormon tedavisi alan HR+, HER2-, ABC'li toplam 99 hasta dahil edildi. Hastaların klinikopatolojik özellikleri ve progresyonsuz (PFS) ve genel sağkalım (OS) sonuçları analiz edildi. Toksisite, kombine ilaçlar ve sağkalımı öngörebilecek faktörler de değerlendirildi.
BULGULAR: Ortanca yaşı 51 (31-80) olan bu çalışmada hastaların moleküler alt tipleri şöyleydi; 51 hasta (%51,5) lümen A grubunda, 48 hasta (%48,5) lüminal B HER2-grubunda.CDK 4/6 inhibitör tedavisi öncesi sırasıyla 48 ve 46 hastada visseral ve visseral olmayan metastaz görüldü. Medyan 13,7 aylık takip süresinde (dağılım: 3-48 ay), medyan OS 38,5 aydı, medyan PFS 5.2 aydı. Tek değişkenli analiz, CDK 4/6 ajanı seçiminin PFS ile önemli ölçüde ilişkili olduğunu gösterdi. Ribosiklib ile 6 aylık PFS oranı %42,3, palbosiklib ile %63,6, abemaciclib ile NA idi (p=0,01). Tek değişkenli analiz tümörün lüminal tipi (p=0,002), ilk tanı anındaki ileri evre hastalık (p<0,001) ve visseral metastaz varlığının (p=0,006) OS için anlamlı faktörler olduğunu ortaya koydu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, her üç ajan için de sağkalım yararı olduğunu ve özellikle birinci ve ikinci basamak kullanım arasında anlamlı bir fark olduğunu gösterdik.
INTRODUCTION: Combining cyclin-dependent kinases 4/6 inhibitors with endocrine therapy are indicated as first or second-line treatment for hormone receptor-positive, HER2-negative advanced or metastatic breast cancer.We aimed to investigate the efficacy and safety of adding CDKIs to endocrine therapy in patients whose tumors might have differing degrees of endocrine sensitivity.
METHODS: Totally, 99 patients with HR+, HER2-, ABC who received CDK4/6 inhibitor
and hormonotherapy were included.Clinicopathological features of patients and progression-free survival (PFS) and overall survival (OS) outcomes were analyzed.The toxicity, combine drugs and the factors that may predict survival were also evaluated.


RESULTS: This study with a median age of 51 years (range;31-80).The molecular subtypes of the patients were as follows;51 patients (51.5%) were in the luminal A group, and 48 patients (48.5%) were in the luminal B HER2- group. Before CDK 4/6 inhibitor therapy, visceral and non-visceral metastasis were seen in 48 and 46 patients, respectively.At the median follow-up time of 13.7 months (range: 3-48 months), the median OS was 38.5 months, the median PFS was 5.2 months. Univariate analysis demonstrated that the choice of CDK 4/6 agent was significantly associated with PFS. 6-months PFS rate with ribociclib was 42.3%, in palbociclib, it was 63.6%, in abemaciclib it was NA (not aplicable) (p=0.01).Univariate analysis revealed that the luminal type of tumor (p=0.002), advanced stage disease at the initial diagnosis (p<0.001), and presence of visceral metastasis (p=0.006) were significant factors for OS.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study we demonstrated that there is a survival benefit for all three agents and there is a significant difference especially between first and second-line usage.

9.Investigation of Clinical and Histopathological Features in Invasive Lobular Breast Cancers
Giray Gökhan Akgül, Ebru Esen, Müjdat Turan, Şevket Barış Morkavuk, Simay Akyüz, Yasin Gülap, Pelin Seçken, Mehmet Ali Gülçelik
doi: 10.5505/aot.2023.92678  Pages 161 - 169
GİRİŞ ve AMAÇ: Meme kanserinin en sık görülen alt tiplerinden biri olan lobüler meme kanserlerinin; tanı, tedavi ve takip açısından önem taşıyacak, klinik ve immünohistopatolojik özelliklerini analiz etmektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Araştırma retrospektif olarak yapılmıştır. Ocak 2019 – Ağustos 2022 tarihleri arasında meme kanseri tanısı alan ve tedavisi yapılan hastalar çalışmaya dahil edilmiştir.
BULGULAR: Çalışmaya dahil edilen hastaların yaşları 28-81 (yıl) aralığında olup medyan yaş 53,04’tü. Hastaların 26’sı (%35,6) premenapozal iken 47’si (%64,4) postmenapozaldır. Unilateral özellikteki hasta sayısı 71’dir (%97.3). Bilateral invaziv lobüler karsinomlu hasta sayısı 2’dir (%2,7). 38 hasta ile en sık üst dış kadran lokalizasyonunda tümörlü hasta bulunmaktadır (%44,3). Üst dış kadranı sırası 11 hasta alt dış kadran ve 8 hasta ile santral lokalizyon da tümörlü hastalar takip etmektedir (%15,1 ve %11). Hastaların 42’sine (%57,5) meme koruyucu cerrahi, 31’ine (%42)mastektomi uygulandı. Hastaların 51’ ine (%69,9) sentinal lenf nodu biyopsisi uygulandı. Aksiller diseksiyon uygulanan hasta sayısı 22’dir (%30,1).
TARTIŞMA ve SONUÇ: İnvaziv lobüler karsinom histopatolojik olarak bilateral ve multisentrik özelliklere sahip olsa da cerrahi olarak invaziv lobüler karsinomlar ile benzer şekilde sadece mastektomi değil meme koruyucu cerrahiyle de tedavi edilebilen bir hastalıktır
INTRODUCTION: Analyze the clinical and immunohistopathological characteristics of lobular breast cancers, which are one of the more common subtypes of breast cancer among a wide range, which are important in terms of diagnosis, treatment, and monitoring.
METHODS: Our study was conducted retrospectively. Patients diagnosed with and treated for breast cancer between January 2019 and August 2022 were included in the study after obtaining the necessary ethics committee permissions.
RESULTS: Patients included in the study were between 28 and 81 years of age, and the median age was 53.04. While 26 (35.6%) of the patients were premenopausal, 47 (64.4%) were postmenopausal. The number of patients with unilateral characteristics was 71 (97.3%). The number of patients with bilateral ILC was 2 (2.7%). There were 38 patients with tumors (44.3%) in the upper outer quadrant (UOQ). Patients with tumors in the UOQ were followed by 11 patients with tumors in the lower outer quadrant (LOQ) and 8 patients in the central location (15.1% and 11%). Among the patients, 42 (57.5%) had undergone breast-conserving surgery and 31 (42%) had undergone mastectomy. Sentinel lymph node biopsy (SLNB) was performed in 51 (69.9%) of the patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Although invasive lobular carcinoma has histopathologically bilateral and multicentric features, it is a disease that can be treated surgically not only with mastectomy but also with breast-conserving surgery, similar to invasive lobular carcinomas.

10.Comparison of Adjuvant Modified FOLFIRINOX with Other Adjuvant Chemotherapies in Resected Pancreatic Adenocarcinoma: Real-life Data
Cihan Erol, Emre Hafızoğlu, Musa Barış Aykan, Deniz Can Güven, Bengü Dursun, Mutlu Hızal, Seda Kahraman, Didem Şener Dede, Muhammed Bülent Akıncı, Nuri Karadurmuş, Yüksel Ürün, Efnan Algın, Şuayib Yalçın, Bülent Yalçın, Mehmet Ali Nahit Şendur
doi: 10.5505/aot.2023.41196  Pages 170 - 179
GİRİŞ ve AMAÇ: Pankreas kanseri prognozu en kötü olan kanserler arasında yer alır ve bu nedenle adjuvan tedavi mortaliteyi azaltmak için çok önemlidir. Bu çalışmanın amacı, gerçek dünya pratiğinde pankreas kanserinin adjuvan tedavisinde altın standart mFolfirinox rejimini diğer tedavi rejimleriyle karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Pankreas kanseri rezeksiyonu yapılan ve en az bir doz adjuvan kemoterapi alan hastalar mFolfirinox ve Diğerleri (1: 2 oranında) olmak üzere iki grup olarak çalışmaya alındı. Birincil sonlanım noktası hastalıksız sağkalımdı (DFS). İkincil sonlanım noktaları, genel sağkalım (OS), prediktif faktörler ve güvenlik olarak belirlendi.
BULGULAR: 5 onkoloji merkezinden 166 hastanın verileri toplandı. Ortanca 30,3 aylık (24,6 - 35,9) takipte, tahmini ortanca DFS, mFolfirinox grubunda 17,9 ay (%95 GA, 10,3 - 25,6) ve diğerleri grubunda 12,5 ay (%95 GA, 9,7 - 15,3) olarak saptandı (p = 0.088). Tahmini ortanca OS, mFolfirinox grubunda 30,7 ay (%95 GA, 15,7 - 45,7), diğerleri grubunda 22 aydı (%95 GA, 16 - 27,9) (p = 0,464). Daha iyi ECOG performans durumu, tümörün baş ve ampulla dışında yerleşimi, evre 1 ve 2B, adjuvan kemoradyoterapi (CRT) almama ve perinöral invazyon, mFolfirinox lehine hastalıksız sağkalım avantajı sağladı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Rezeke edilmiş pankreas kanserinin adjuvan tedavisinde, mFolfirinox rejimi istatistiksel olarak önemsiz, ancak klinik olarak anlamlı bir DFS ve OS faydası sağladı.
INTRODUCTION: Pancreatic cancer is among the cancers with the worst prognosis and therefore adjuvant treatment is very important for reducing mortality. The aim of this study is to compare the gold standard mFolfirinox regimen with other treatment regimens in the adjuvant treatment of pancreatic cancer in real-world practice.
METHODS: Patients who underwent pancreatic cancer resection and received at least one dose of adjuvant chemotherapy were included in the study as two groups, mFolfirinox and Others (at a ratio of 1: 2). The primary endpoint was disease-free survival (DFS). Secondary endpoints were determined as overall survival (OS), predictive factors, and safety.
RESULTS: Data of 166 patients were collected from 5 oncology centers. With a median follow-up of 30.3 months (24.6 - 35.9), the estimated median DFS was detected 17.9 months (95% CI, 10.3 - 25.6) in the mFolfirinox group and 12.5 months (95% CI, 9.7 - 15.3) in the others group (p = 0.088). The estimated median OS was 30.7 months (95% CI, 15.7 - 45.7) in the mFolfirinox group and 22 months (95% CI, 16 - 27.9) in the others group (p = 0.464). Better ECOG performance status, tumor location outside the head and ampulla, stage 1 and 2B, not receiving adjuvant chemoradiotherapy (CRT), and perineural invasion provide a disease-free survival advantage in favor of mFolfirinox.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In the adjuvant treatment of resected pancreatic cancer, the mFolfirinox regimen provided a statistically insignificant, but clinically significant DFS and OS benefit.

CASE REPORT
11.Granulosa Cell Tumor of the Ovary in a Patient with Adjuvant Tamoxifen Use for Breast Cancer: An Extremely Rare Case Report
Hatice Tülüce Atlım, Yusuf İlhan, Anıl Alpsoy, Sema Sezgin Göksu, Gülgün Erdoğan, Ali Murat Tatlı, Hasan Şenol Coşkun
doi: 10.5505/aot.2023.24381  Pages 180 - 184
Tamoksifen kullanımı uterin sarkomlar gibi jinekolojik tümörlere yol açabilir. Ancak tamoksifen kullanımının yetişkin granüloza hücreli tümör (AGCT) etiyolojisindeki yeri kesin değildir. Biz burada, hormon pozitif meme kanseri nedeniyle adjuvan tamoksifen tedavisi almakta olan 57 yaşındaki bir hastada gelişmiş olan AGCT vakasını bildirmek istiyoruz. Hastamız evre 1a AGCT tanısı aldığında 22 aydır tamoksifen kullanmaktaydı. Bildiğimiz kadarıyla, tamoksifen kullanımı altında gelişen AGCT’ ler ile ilgili daha önce yayımlanmış 4 adet vaka bildirimi mevcuttur. Bu tip vakalarının çok nadir olması nedeniyle AGCT gelişimini tamoksifen kullanımı ile ilişkilendirmenin oldukça zor olduğunu söylemek isteriz.
Tamoxifen use can cause gynecologic tumors like uterine sarcomas. However, the relationship between tamoxifen use and adult granulosa cell tumors (AGCTs) is uncertain. Here we report a case of AGCT in a 57-year old patient with antecedent tamoxifen use for hormone-receptor positive breast cancer. After 22 months of tamoxifen use, the patient had diagnosed with a stage 1a granulosa tumor. To our knowledge, there are only four cases previously published about the relationship between the development of granulosa cell tumors and the use of tamoxifen. It is very difficult to say that there is a certain relationship between tamoxifen use and AGCT because of the rarity of the condition.

12.A Giant Metastatic Adrenal Cortical Carcinoma Case Presented with Rapid Progression
Merve Durna, Atakan Topçu, İsmail Yurtsever, Melih Şimşek, Mehmet Aydın, Mesut Şeker
doi: 10.5505/aot.2023.57984  Pages 185 - 189
Adrenokortikal karsinom (AKK) nadir görülen, agresif bir tümördür. AKK’de yaygın olarak kullanılan mevcut tedavi seçeneklerine rağmen prognoz kötüdür. Genetik yatkınlık dışında herhangi bir risk faktörü tanımlanmamıştır. Prognozu etkileyen en önemli faktörler, tanı anındaki evre ve primer tümörün rezektabilitesidir. Bu yazıda, üç aydır ayaklarda şişlik, karında çizgilenme ve hafif karın ağrısı şikayetleri ile başvuran 29 yaşındaki kadın hastada metastatik AKK olgusu sunulmaktadır. Bilgisayarlı tomografide sağ böbreküstü bezinde karaciğer ve sağ böbrekten ayırt edilemeyen 14 cm'lik kitle saptandı. Tedavi seçenekleri kısıtlı olan primer AKK; ödem, obezite, stria gibi bulguların varlığında ayırıcı tanıda düşünülmelidir.
Adrenocortical carcinoma (ACC) is an uncommon and aggressive tumor. Despite the current treatment options commonly used in ACC, the prognosis is poor. No risk factors have been identified except for genetic predisposition. The most important factors affecting the prognosis are the stage at the time of diagnosis and the resectability of the primary tumor. Here, we present a metastatic ACC case of a 29-year-old woman presented with symptoms of swelling in her feet, abdominal striae, and mild abdominal pain for three months. The abdominal computed tomography scan revealed a 14 cm mass in the right adrenal gland, indistinguishable from the liver and right kidney. Clinicians should consider primary ACC, which has limited treatment options, in the differential diagnosis in the presence of findings such as edema, obesity, and striae.

LookUs & Online Makale