ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
The Prognostic Significance of Preoperative Cancer Antigen-125 Levels in Uterine Papillary Serous Carcinomas [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(3): 208-217 | DOI: 10.5505/aot.2022.98624

The Prognostic Significance of Preoperative Cancer Antigen-125 Levels in Uterine Papillary Serous Carcinomas

İlker Çakır1, Volkan Karataşlı1, Varol Gülseren2, Duygu Ayaz3, Barış Sever1, Zübeyde Emiralioğlu Çakır1, Gökşen Görgülü1, Oğuzhan Kuru1, Muzaffer Sancı1, Mehmet Gökcü1
1Departmant Of Gynecology And Obstetrics, Tepecik Education And Research Hospital, İzmir, Turkey
2Departmant Of Gynecology And Obstetrics, Erciyes University, Kayseri, Turkey
3Departmant Of Pathology, Tepecik Education And Research Hospital, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: This study aimed to determine the relationship between preoperative cancer antigen(CA)-125 levels and clinicopathologic prognostic factors as well as appropriate cut-off levels for pure uterine papillary serous carcinoma.
METHODS: Study data were collected from the documents and electronic medical records of patients who were diagnosed with pure uterine papillary serous carcinoma between 2005 and 2020 in our institution. The association between clinicopathological variables and CA-125 were analyzed. The accuracy of the preoperative serum CA-125 value in predicting metastasis sites was evaluated by the receiving operating characteristic curve analysis and the most appropriate cut-off values available were selected.
RESULTS: Seventy-eight patients met the study criteria. Median value of preoperative serum CA-125 level was higher in patients with omental (P <0.001), ovarian (P <0.001), cervical involvement (P = 0.017) and deep myometrial invasion (≥50%) (P = 0.001). According to the receiving operating characteristic curve, the optimal cut-off value of preoperative CA-125 level for predicting omental involvement was 35.5 U/mL (sensitivity: 93.8%, specificity: 79.3%), cervical involvement was 15.0 U/mL (sensivity: 86.8%, specificity: 44.7%) and ovarian involvement was 32.5 U/mL (sensivity: 77.3%, specificity: 72.2%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: An elevated level of preoperative serum CA-125 is a marker for omental, ovarian, cervical involvement and deep myometrial invasion. The value for cervical involvement may be a guide that radical hysterectomy should be considered in the foreground in patients undergoing surgery. There is a need for future studies to evaluate the role of CA-125 in predicting recurrence and survival in uterine papillary serous carcinoma.

Keywords: Biomarkers, cervix uteri, endometrial cancer, hysterectomy

Uterin Papiller Seröz Karsinomlarda Preoperatif Kanser Antijen-125 Düzeylerinin Prognostik Önemi

İlker Çakır1, Volkan Karataşlı1, Varol Gülseren2, Duygu Ayaz3, Barış Sever1, Zübeyde Emiralioğlu Çakır1, Gökşen Görgülü1, Oğuzhan Kuru1, Muzaffer Sancı1, Mehmet Gökcü1
1Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları Doğum Ana Bilim Dalı, İzmir
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Kayseri
3Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, pür uterin papiller seröz karsinomda preoperatif kanser antijeni(CA)-125 düzeylerinin çeşitli klinikopatolojik değişkenlerle ilişkisinin ve metastaz bölgesini öngörmede optimal cut-off değerlerinin belirlenmesi amaçlanmıştır
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma verileri, kurumumuzda 2005-2020 yılları arasında pür uterin papiller seröz karsinom tanısı alan hastaların belgelerinden ve elektronik tıbbi kayıtlarından toplandı. Klinikopatolojik değişkenler ile CA-125 arasındaki ilişki analiz edildi. Preoperatif serum CA-125 değerinin metastaz bölgelerini tahmin etmedeki doğruluğu, ROC(receiving operating characteristic) eğrisi analizi ile değerlendirildi ve mevcut en uygun cut-off değerleri seçildi.
BULGULAR: Yetmiş sekiz hasta çalışma kriterlerini karşıladı. Ameliyat öncesi serum CA-125 düzeyi ortanca değeri omental (P<0,001), over (P<0,001), servikal tutulum (P=0,017) ve derin miyometriyal invazyon (≥%50) (P = 0,001) olan hastalarda daha yüksekti. ROC eğrisine göre, omental tutulumu öngörmek için preoperatif CA-125 seviyesinin optimal cut-off değeri 35.5 U/mL (duyarlılık: %93,8, özgüllük: %79,3), servikal tutulum için 15.0 U/mL ( duyarlılık: %86,8, özgüllük: %44,7) ve over tutulumu için 32,5 U/mL (duyarlılık: %77,3, özgüllük: %72,2) idi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Preoperatif serum CA-125'in yüksek seviyesi omental, over, servikal tutulum ve derin myometrial invazyon için bir belirteçtir. Servikal tutulum için cut-off değeri, cerrahi uygulanacak hastalarda radikal histerektominin ön planda düşünülmesi gerektiğine dair bir rehber olabilir. Uterus papiller seröz karsinomunda CA-125'in nüks ve sağkalımı öngörmedeki rolünü değerlendirecek ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Biomarker, endometrial kanser, histerektomi, serviks uteri

İlker Çakır, Volkan Karataşlı, Varol Gülseren, Duygu Ayaz, Barış Sever, Zübeyde Emiralioğlu Çakır, Gökşen Görgülü, Oğuzhan Kuru, Muzaffer Sancı, Mehmet Gökcü. The Prognostic Significance of Preoperative Cancer Antigen-125 Levels in Uterine Papillary Serous Carcinomas. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(3): 208-217

Corresponding Author: İlker Çakır, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale