ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
The Relationship Between ABO and Rh Blood Groups with Acute Lymphoblastic Leukemia [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 357-361 | DOI: 10.5505/aot.2020.97720

The Relationship Between ABO and Rh Blood Groups with Acute Lymphoblastic Leukemia

Semih Başcı1, Tuğçe Nur Yiğenoğlu1, Derya Şahin1, Özcan Saygılı2, Mehmet Bakırtaş1, Bahar Uncu Ulu1, Tahir Darçın1, Alparslan Merdin1, Dicle İskender1, Mehmet Sinan Dal1, Merih Kızıl Çakar1, Fevzi Altuntaş1
1Department Of Hematology And Bone Marrow Transplantation Center, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training And Research Hospital
2Department Of Internal Medicine Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training And Research Hospital, University Of Health Sciences, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Acute lymphoblastic leukemia (ALL) is caused by abnormal proliferation of blasts originated from hematopoietic lymphoid precursors. ALL constitutes 75% of pediatric leukemia cases and has an incidence of 1.28/100.000 in adults. The etiology of ALL is a still matter of debate. In some studies, ABO blood groups were shown playing a role in development of cardiovascular, oncologic, and other diseases. In this study, we aimed to investigate relationship with ALL and ABO and Rh blood groups.
METHODS: 124 ALL patients treated at our center between February 2014 and April 2020 were retrospectively studied. The data of age, gender and blood group of healthy thrombocyte donors were used as the control group.
RESULTS: Although the most common blood group was A Rh+ among both males and females, we did not find a statistically significant difference between control group and ALL patients regarding ABO blood group distribution and Rh positivity. When both groups were sub-grouped according to gender, they did not differ between ABO and Rh distribution.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There are few studies about the relationship between ALL and blood group types. Our study suggests blood group frequency might be similar among ALL patients with healthy individuals. Further studies with larger patient populations are needed.

Keywords: Acute lymphoblastic leukemia, ABO blood groups, Rh groups

ABO ve Rh Kan Grupları ile Akut Lenfoblastik Lösemi Arasındaki İlişki

Semih Başcı1, Tuğçe Nur Yiğenoğlu1, Derya Şahin1, Özcan Saygılı2, Mehmet Bakırtaş1, Bahar Uncu Ulu1, Tahir Darçın1, Alparslan Merdin1, Dicle İskender1, Mehmet Sinan Dal1, Merih Kızıl Çakar1, Fevzi Altuntaş1
1Hematoloji ve Kemik İliği Nakil Merkezi, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi
2İç Hastalıkları Kliniği, Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut lenfoblastik lösemi (ALL), hematopoietik lenfoid öncüllerinden kaynaklanan blastların anormal çoğalmasından kaynaklanır. ALL, pediatrik lösemi vakalarının % 75'ini oluşturur ve yetişkinlerde 1.28/100.000 insidansı vardır. ALL etiyolojisi hala tartışma konusudur. Bazı çalışmalarda, ABO kan gruplarının kardiyovasküler, onkolojik ve diğer hastalıkların gelişiminde rol oynadığı gösterilmiştir. Bu çalışmada ALL ile ABO ve Rh kan grupları arasındaki ilişkileri araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Merkezimizde Şubat 2014 ile Nisan 2020 arasında tedavi edilen 124 ALL hastası retrospektif olarak incelendi. Sağlıklı trombosit donörlerinin yaş, cinsiyet ve kan grubu verileri kontrol grubu olarak kullanıldı.
BULGULAR: Hem erkek hem de kadınlarda en yaygın kan grubu A Rh + olmasına rağmen, kontrol grubu ve ALL hastaları arasında ABO kan grubu dağılımı ve Rh pozitifliği açısından istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamadık. Her iki grup da cinsiyete göre alt gruplandırıldığında, gruplar arasında ABO ve Rh dağılımı açısından farklılık izlenmemiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: ALL ve kan grupları arasındaki ilişkiye dair çok az çalışma vardır. Çalışmamız ALL kan grubu ile sağlıklı insanlar arasında kan grupları sıklığının benzer olduğunu desteklemektedir. Daha büyük hasta popülasyonları ile ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Akut lenfoblastik lösemi, ABO kan grubu, Rh grubu

Semih Başcı, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Derya Şahin, Özcan Saygılı, Mehmet Bakırtaş, Bahar Uncu Ulu, Tahir Darçın, Alparslan Merdin, Dicle İskender, Mehmet Sinan Dal, Merih Kızıl Çakar, Fevzi Altuntaş. The Relationship Between ABO and Rh Blood Groups with Acute Lymphoblastic Leukemia. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 357-361

Corresponding Author: Semih Başcı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale