ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Serum Level Of The Soluble CD 40 Lıgand And Mean Corpuscular Volume, Mean Platellet Volume In Patıents Wıth Ischemıc And Hemorrhagıc Cerebrovascular Dısease [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 349-356 | DOI: 10.5505/aot.2020.94824

Serum Level Of The Soluble CD 40 Lıgand And Mean Corpuscular Volume, Mean Platellet Volume In Patıents Wıth Ischemıc And Hemorrhagıc Cerebrovascular Dısease

Ömer Canpolat1, Metin Ateşçelik2, Nevin İlhan3, İbrahim Yıldırım4, Mustafa Yılmaz2, Mehmet Çağrı Göktekin2
1Department of Emergency, Elazig Fethi Sekin City Hospital, Elazig, Turkey,
2Department Of Emergency, Firat University Hospital, Elazig, Turkey,
3Department Of Biochemistry, Firat University Hospital, Elazig, Turkey,
4Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training And Research Hospital, Ankara, Turkey.

INTRODUCTION: The clinical importance of biochemical indicators as well as imaging methods in diagnosis and prognosis of cerebrovascular disorder increase continuously. The aim of the present study is to determine the relationship among soluble-CD40 ligand, mean platelet volume (MPV), mean red blood cell volume (MCV) levels and early prognosis in ischemic and hemorrhagic stroke.
METHODS: 100 ischemic and 80 hemorrhagic stroke patients and 50 healthy volunteers were included in the study. Demographic data, Glasgow Coma Scale, intraserebral hemorrhage scale and NIH Stroke Scale/Score results for stroke, hemoglobin, MPV, MCV and sCD40L measurement results were enrolled.
RESULTS: MPV levels for patients with ischemic and hemorrhagic stroke were significantly higher than the control group. There was no a significant correlation between blood MCV/serum sCD40L levels and strokes. sCD40L levels for exitus patients was statistically significantly lower when compared to sCD40L levels in living patients.
DISCUSSION AND CONCLUSION: MPV levels in patients with stroke increase considerably. The low level of sCD40L may be a parameter associated with early unfavorable prognosis and mortality.

Keywords: Cerebrovascular disease, mean platelet volume, mean corpuscular volume, soluble CD40 ligand.

İskemik ve Hemorajik Serebrovasküler Hastalarda Ortalama Eritrosit Hacmi, Ortalama Trombosit Hacmi ve çözünür CD 40 ligand seviyesi

Ömer Canpolat1, Metin Ateşçelik2, Nevin İlhan3, İbrahim Yıldırım4, Mustafa Yılmaz2, Mehmet Çağrı Göktekin2
1Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Acil Servis
2Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı
3Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı
4Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

GİRİŞ ve AMAÇ: Serebrovasküler hastalık (SVH) tanısı ve prognozunun tayininde görüntüleme yöntemlerinin yanı sıra, her geçen gün yenisi eklenen biyokimyasal belirteçlerin de klinik önemi artmaktadır.
Çalışmamızda iskemik ve hemorajik SVH’larda soluble-CD40 ligand (sCD40L), ortalama trombosit (MPV) ve ortalama eritrosit hacmi (MCV) düzeylerinin erken prognoz ve mortalite ile ilişkisinin tespit edilmesi amaçlanmıştır

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 100 iskemik ve 80 hemorajik inme olan hastalar ve 50 sağlıklı gönüllü kontrol grubundan oluşan 230 birey dahil edildi. Her hastanın demografik verileri ve Glasgow Koma skalaları, intraserebral kanamalı hastalarda İSK skoru ve iskemik inmeli hastalarda NIHSS puanları, kan MPV, MCV, sCD40L düzeyleri kaydedildi.

BULGULAR: sCD40L ve MCV düzeyleri açısından hasta grupları ile kontrol grubu arasında anlamlı bir farka rastlanmadı. MPV düzeyinin iskemik ve hemorajik inme geçiren hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı oranda yüksek olduğu gözlendi. İnme geçiren hastaların % 22,2’si, ilk hafta içerisinde yaşamını yitirdi. Ölen hastalarda sCD40L değerlerinin, yaşayan hastaların sCD40L değerine göre anlamlı oranda düşük olduğu gözlendi. MCV ve MPV düzeyleri açısından yaşayan ve ölen hastalar arasında anlamlı bir fark tespit edilmedi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: MPV düzeyleri akut inme ile başvuran hastalarda anlamlı oranda yükselmektedir. İlk tanı anındaki düşük serum sCD40L düzeyleri akut inme geçiren hastalarda erken prognozun daha kötü olacağına işaret edebilir.

Anahtar Kelimeler: Serebrovasküler hastalıklar, Ortalama eritrosit volümü, Ortalama trombosit volümü, Çözünmüş CD40 Ligand düzeyi

Ömer Canpolat, Metin Ateşçelik, Nevin İlhan, İbrahim Yıldırım, Mustafa Yılmaz, Mehmet Çağrı Göktekin. Serum Level Of The Soluble CD 40 Lıgand And Mean Corpuscular Volume, Mean Platellet Volume In Patıents Wıth Ischemıc And Hemorrhagıc Cerebrovascular Dısease. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 349-356

Corresponding Author: Ömer Canpolat, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale