ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Immune Thrombocytopenia: A Disease With Many Unresolved Questions [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(3): 247-252 | DOI: 10.5505/aot.2022.89166

Immune Thrombocytopenia: A Disease With Many Unresolved Questions

Samet Yaman, Burcu Aslan Candır, Ersin Bozan, Sema Seçilmiş, Semih Başcı, Bahar Uncu Ulu, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş
University Of Health Sciences Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training And Research Hospital, Hematology And Stem Cell Transplantation Service

INTRODUCTION: Immune thrombocytopenia (ITP) is an autoimmune disease and characterized with isolated low platelet count (<100x109). There is no single golden standard test for ITP diagnosis. Treatment is not indicated for all ITP patients. Corticosteroids are the first line of treatment. Rituximab, splenectomy, eltrombopag, azathioprine, cyclosporin, cyclophosphamide, dapsone, mycophenolate mofetil, and vinca alkaloid are some of the other therapeutic options. Here, we aimed to present our experience on ITP patients and treatment outcomes.
METHODS: The data of the patients were retrieved from retrospective records between 2015-2021.The study included patients over the age of 18 who had a regular follow-up diagnosis of ITP. Patients with primary hematological malignancy and patients with unavailable data or lost follow-up were excluded from the study.
RESULTS: A total of 62 patients with a diagnosis of ITP were included in the study. Treatment was indicated in 51 (82.3%) patients. All of the patients with treatment inclusion were given steroids in the first step. In ten patients who didn't respond to steroid treatment, the factors that predicted resistant treatment were explored. Age, Mean platelet volume (MPV), C-reactive protein (CRP), ferritin, B12 and folic acid values were taken for analysis, no predictive factor was detected.
DISCUSSION AND CONCLUSION: While steroid treatment is effective in the initial step, recurrences are common. Factors that predict steroid refractoriness seems to require larger studies. Other step treatments should be evaluated on a case-by-case basis at the time of recurrence. Patients should also be encouraged to participate in clinical trials.

Keywords: Immune thrombocytopenia, ITP, splenectomy, steroid refractory

İmmün Trombositopeni: Birçok Çözümlenmemiş Sorusu Olan Bir Hastalik

Samet Yaman, Burcu Aslan Candır, Ersin Bozan, Sema Seçilmiş, Semih Başcı, Bahar Uncu Ulu, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Ve Kök Hücre Nakil Servisi

GİRİŞ ve AMAÇ: İmmün trombositopeni (ITP) izole trombositopeni (<100x109) ile karakterize otoimmün bir hastalıktır. ITP teşhisi için altın standart bir test yoktur. Tüm ITP hastaları için tedavi endike değildir. Kortikosteroidler tedavinin ilk basamağıdır. Rituksimab, splenektomi, eltrombopag, azatioprin, siklosporin, siklofosfamid, dapson, mikofenolat mofetil ve vinka alkaloid diğer tedavi seçeneklerinden bazılarıdır. Burada ITP hastaları ve tedavi sonuçları ile ilgili deneyimlerimizi sunmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastaların verileri 2015-2021 yılları arasında geriye dönük kayıtlardan toplandı. Çalışmaya, düzenli takibine devam eden 18 yaş üstü ITP hastaları dahil edildi. Primer hematolojik malignitesi olan hastalar ve verisi olmayan veya takipten çıkan hastalar çalışma dışı bırakıldı.
BULGULAR: Çalışmaya ITP tanılı 62 hasta alındı. 51 (%82,3) hastada tedavi endikeydi. Tedaviye alınan hastaların tamamına ilk basamakta steroid verildi. Steroid tedavisine yanıt vermeyen on hastada tedaviye direnci öngören faktörler araştırıldı. Analiz için yaş, ortalama trombosit hacmi (MPV), C reaktif protein (CRP), ferritin, B12 ve folik asit değerleri alındı, Prediktif faktör saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Steroid tedavisi ilk aşamada etkili olmakla birlikte nüksler sık görülmektedir. Steroid refrakterliğini öngören faktörlerin saptanması için daha büyük çalışmalar gerekmektedir. Diğer tedavi seçenekleri, nüks anında vaka bazında değerlendirilmelidir. Hastalar ayrıca klinik araştırmalara katılmaya teşvik edilmelidir.

Anahtar Kelimeler: İmmün trombositopeni, ITP, splenektomi, steroid refrakter

Samet Yaman, Burcu Aslan Candır, Ersin Bozan, Sema Seçilmiş, Semih Başcı, Bahar Uncu Ulu, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş. Immune Thrombocytopenia: A Disease With Many Unresolved Questions. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(3): 247-252

Corresponding Author: Samet Yaman, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale