ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Opioid Administration for Mucositis-related-Pain Using Patient Controlled Analgesia (PCA) Method is Associated with the Development of Early Posttransplant Complications [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2023; 56(2): 125-135 | DOI: 10.5505/aot.2023.87360

Opioid Administration for Mucositis-related-Pain Using Patient Controlled Analgesia (PCA) Method is Associated with the Development of Early Posttransplant Complications

Kübra Haşimoğlu Gürün1, Zeynep Arzu Yegin2, Didem Akçalı3, Zübeyde Nur Özkurt2, Oktay Tertemiz3, Ferda Can2, Asena Dikyar2, Suzan Berkiten2
1Gazi University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Ankara, Turkey
2Gazi University Faculty of Medicine, Department of Hematology, Ankara, Turkey
3Gazi University Faculty of Medicine, Department of Anesthesiology, Ankara, Turkey

INTRODUCTION: Mucositis is one of the major complications of allogeneic hematopoietic stem cell transplantation with myeloablative conditioning. Several measures have been developed to improve pain palliation and quality of life in transplant recipients. This study was performed to evaluate the association of opioid administration using patient controlled analgesia (PCA) method with early posttranplant complications.
METHODS: Medical records of 452 patients [median age: 35(15-67) years, male/female: 285/167] were retrospectively reviewed.
RESULTS: PCA was used in 157 patients (34.7%) for median 9(1-24) days. The proportion of patients who received myeloablative conditioning regimen was significantly higher in PCA+ group (p<0.001). Severe mucositis was more common in patients who required PCA administration (p<0.001). Total body irradiation (p<0.001) and methotreaxate prophylaxis (p<0.001) were more frequently used in PCA+ patients. Hypoxia, bleeding, sinusoidal obstruction syndrome, invasive fungal infections, neurotoxicity, hepatotoxicity and nephrotoxicity were significantly more common in PCA+ patients. Duration of hospitalization was significantly longer in PCA+ group (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Opioid administration with PCA, which was more frequently used in patients who had myeloablative conditioning and mucositis, was found to be associated with the development of early posttransplant complications.

Keywords: Patient Controlled Analgesia, Myeloablative Conditioning, Mucositis, Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation, Pain Palliation

Mukozit İlişkili Ağrı için Hasta Kontrollü Analjezi Yöntemi Eşliğinde Uygulanan Opioid Tedavisinin Erken Dönem Nakil Komplikasyonları ile İlişkisi

Kübra Haşimoğlu Gürün1, Zeynep Arzu Yegin2, Didem Akçalı3, Zübeyde Nur Özkurt2, Oktay Tertemiz3, Ferda Can2, Asena Dikyar2, Suzan Berkiten2
1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Ankara
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Hematoloji Bilim Dalı, Ankara
3Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Mukozit, myeloablatif hazırlama rejimiyle allojeneik kök hücre nakli yapılan hastalarda gelişebilen önemli komplikasyonlardan biridir. Kök hücre nakil alıcılarında ağrı palyasyonu sağlamak ve yaşam kalitesini artırmak için farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, hasta kontrollü analjezi (HKA) yöntemi eşliğinde uygulanan opioid tedavisinin erken dönem nakil komplikasyonlarıyla ilişkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 452 hastanın [ortanca yaş: 35(15-67) yıl, erkek/kadın: 285/167] verileri geriye dönük olarak incelendi.
BULGULAR: Hasta kontrollü analjezi 157 hastada (%34.7) ortanca 9(1-24) gün süreyle uygulandı. HKA+ grupta myeloablatif rejim uygulanan hasta sayısı anlamlı yüksekti (p<0.001). HKA gereksinimi olan hastalarda ağır mukozit gelişiminin daha sık olduğu gözlendi (p<0.001). Tüm beden ışınlaması (p<0.001) ve metotreksat kullanımı (p<0.001) HKA+ grupta daha sıktı. Hipoksi, kanama, sinuzoidal obstrüksiyon sendromu, invaziv fungal enfeksiyonlar, nörotoksisite, hepatotoksisite ve nefrotoksisite HKA+ grupta daha sık görüldü. Hastanede kalış süresi HKA+ grupta anlamlı uzun saptandı (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada, myeloablatif hazırlama rejimi uygulanan ve ağır mukozit gelişen hastalarda daha sık kullanılan HKA eşliğinde opioid uygulamasının erken dönem nakil komplikasyonlarıyla ilişkili olduğu gösterildi.

Anahtar Kelimeler: Hasta Kontrollü Analjezi, Myeloablatif Hazırlama Rejimi, Mukozit, Allojeneik Kök Hücre Nakli, Ağrı Palyasyonu

Kübra Haşimoğlu Gürün, Zeynep Arzu Yegin, Didem Akçalı, Zübeyde Nur Özkurt, Oktay Tertemiz, Ferda Can, Asena Dikyar, Suzan Berkiten. Opioid Administration for Mucositis-related-Pain Using Patient Controlled Analgesia (PCA) Method is Associated with the Development of Early Posttransplant Complications. Acta Oncol Tur.. 2023; 56(2): 125-135

Corresponding Author: Zeynep Arzu Yegin, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale