ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Clinicopathological Features of Young Gastric Cancer and New Inflammatory Prognostic Markers [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2023; 56(2): 90-96 | DOI: 10.5505/aot.2023.74317

Clinicopathological Features of Young Gastric Cancer and New Inflammatory Prognostic Markers

Ahmet Gülmez1, Mustafa Dikilitaş2
1Adana City Education and Research Hospital
2Inonu University Medicine High School; Medical Oncology Department Malatya

INTRODUCTION: This study aimed to evaluate the clinicopathologic features of young gastric cancer (GC) patients and to investigate the factors affecting survival (OS).
METHODS: In this study, the data of 55 patients diagnosed under the age of 40 were obtained by retrospective evaluation of hospital records. Clinicopathological features and some laboratory parameters of this patient group and new inflammatory prognostic markers (IPM) obtained from these parameters were evaluated.
RESULTS: The mean age of the patients in this study was 33 years. The majority of the patients were male. Patients were evaluated according to human C-erbB2 positivity too. The identified patients as positive were only 7% of all patients. Also, the patients were evaluated for platinum sensitivity too. It was found that 30% of the patients were sensitive to platinum treatments. Also, survival times of the patients were evaluated with IPM. Neutrophil-lymphocyte ratio (NLR), mean platelet volume/platelet count, C-reactive protein/albumin ratios were calculated separately. Survival results were analyzed based on the mean values of all 3 prognostic markers. Even though there was a significant numerical difference, no statistical significance was found.
DISCUSSION AND CONCLUSION: This study was conducted to examine the clinicopathological features and survival time of young GC patients. Low C-erbB2 positivity and high platinum resistance were found among this patient population. In addition, inflammatory prognostic markers, which were found to be associated with survival in most cancers, were found to cause significant numerical differences in terms of survival in our study.

Keywords: Young Gastric Cancer, Prognosis, Novel Prognostic Markers

Genç Mide Kanserinin Klinikopatolojik Özellikleri ve Yeni İnflamatuar Prognostik Belirteçler

Ahmet Gülmez1, Mustafa Dikilitaş2
1Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi
2İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Onkoloji Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışma genç mide kanseri (GC) hastalarının clinicopathologic özelliklerini değerlendirmek ve sağ kalıma (OS) etki eden faktörleri araştırmayı amaçladı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, hastane kayıtlarının retrospektif olarak değerlendirilmesi ile 40 yaş altı tanı almış 55 hastanın verileri elde edilmiştir. Bu hasta grubunun klinikopatolojik özellikleri ve bazı laboratuvar parametreleri ile bu parametrelerden elde edilen yeni inflamatuar prognostik belirteçler (IPM) değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamızda hastaların ortalama yaşı 33’tü. Erkek hastaların sayısı çoğunluktaydı. Hastalar C-erbB2 pozitifliğine göre de değerlendirildi. Pozitif olarak saptanan hastalar, tüm hastaların sadece %7’siydi. Hastalar aynı zamanda platin duyarlılığı açısından da değerlendirildi. Hastaların %30’unun platin tedavilerine karşı duyarlı olarak saptandı. Hastaların SK süreleri inflamatuar prognostik belirteçler eşliğinde de değerlendirildi. Nötrofil-lenfosit oranı (NLR), ortalama platelet volümü/platelet sayısı (MPV/platelet sayısı), C-reaktif protein/albümin oranları (CAR) ayrı ayrı hesaplandı. Her 3 prognostik belirtecin de ortalama değerleri baz alınarak SK sonuçları incelendi. Bu değerler ve SK arasında rakamsal olarak belirgin farklılık olmasına rağmen istatistiksel bir anlamlılık saptanmadı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışma genç mide kanseri hastalarının klinikopatolojik özelliklerini ve SK sürelerini incelemek için yapılmıştır. Çalışmamız sonucunda bu hasta grubunda düşük C-erbB2 pozitiflik oranı ve yüksek platin direnci olduğu saptanmıştır. Ayrıca çoğu kanserde sağkalımla ilişkili olduğu saptanan inflamatuar prognostik belirteçlerin, çalışmamızda da SK açısından belirgin rakamsal farklılık oluşturduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Genç Mide Kanseri, Prognoz, Yeni Prognostik Belirteçler

Ahmet Gülmez, Mustafa Dikilitaş. Clinicopathological Features of Young Gastric Cancer and New Inflammatory Prognostic Markers. Acta Oncol Tur.. 2023; 56(2): 90-96

Corresponding Author: Ahmet Gülmez, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale