ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Can Basal Neutrophil to Lymphocyte Ratio Predict the Clinical Outcome of Malign Melanoma Patients? [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 317-323 | DOI: 10.5505/aot.2020.72325

Can Basal Neutrophil to Lymphocyte Ratio Predict the Clinical Outcome of Malign Melanoma Patients?

Umut Varol1, Gözde Kurttel2, İbrahim Vedat Bayoğlu3, Ahmet Alacacıoğlu4, Ceyhun Varım3, Utku Oflazoğlu4, Tarık Salman4, Yaşar Yıldız4, Yüksel Küçükzeybek4, Mustafa Oktay Tarhan5
1Department of Medical Oncology, Izmir Democracy University, Izmir
2Department of Internal Medicine, Izmir Katip Celebi University, Ataturk Training and Research Hospital, Izmir
3Department of Medical Oncology, Sakarya University Training and Research Hospital, Sakarya
4Department of Medical Oncology, Izmir Katip Celebi University, Ataturk Training and Research Hospital, Izmir
5Institute of Oncology, Dokuz Eylul University, Izmir

INTRODUCTION: Immune system could play an effective role on clinical outcome of the melanoma patients. Neutrophil-to-lymphocyte ratio (NLR) is an indirect indicator for the immune response against to the tumor. So, we aimed to evaluate the prognostic importance of basal NLR in patients with malignant melanoma.
METHODS: We retrospectively reviewed 134 patients with malignant melanoma diagnosed in about an eight year period and 94 patients were included in the study. The values of NLR were assessed at the time of diagnosis. NLR cut-off value was determined as 2.1 by ROC curve. All patients were classified as high and low according to this cut-off value. The prognostic significance of NLR on clinical outcome of the patients was evaluated according to tumor or patient characteristics.
RESULTS: Among 94 patients, 37 were metastatic and 57 had received adjuvant therapy. For all cases, median overall survival (OS) was 83.8 months in NLR low group and 23.8 months in NLR high group (p<0.001). For non-metastatic subgroup, median OS could not be reached in low NLR group and 40.2 months in high NLR group (p=0.031), median disease free survival were 60.8 months and 14.4 months (p=0.038) in NLR low and high group, respectively. There were no correlation between NLR and tumor or patient characteristics except of a higher NLR ratio was found in patients age > 60 (p=0.027).
DISCUSSION AND CONCLUSION: High NLR value showed a strong association with poor prognosis in melanoma patients and it can be used as a marker for prognosis.

Keywords: Melanoma, neutrophil, lymphocyte, neutrophil to lymphocyte ratio, prognosis

Bazal Nötrofil Lenfosit Oranı Malign Melanom Hastalarında Sağkalımı Öngörebilir mi?

Umut Varol1, Gözde Kurttel2, İbrahim Vedat Bayoğlu3, Ahmet Alacacıoğlu4, Ceyhun Varım3, Utku Oflazoğlu4, Tarık Salman4, Yaşar Yıldız4, Yüksel Küçükzeybek4, Mustafa Oktay Tarhan5
1İzmir Demokrasi Üniversitesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, İzmir
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
3Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, İzmir
4İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, İzmir
5İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Bağışıklık sistemi melanom hastalarının sağkalımında etkin bir rol oynamaktadır. Nötrofil lenfosit oranı (NLR) tümöre karşı etkin bağışıklık sisteminin indirek bir göstergesidir. Biz de çalışmamızda malign melanom hastalarında bazal NLR’nin prognostik önemini araştırmayı amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Sekiz yıllık dönemde tanı konmuş olan 134 malign melanom hastası retrospektif olarak değerlendirilmiş ve 94 hasta çalışmaya dahil edilmiştir. Tanı anındaki NLR değerleri incelenmiştir. ROC analizine göre eşik değer 2,1 olarak saptanmıştır ve bu değere göre hastalar yüksek veya düşük olarak sınıflandırılmıştır. NLR’nin prognostik açıdan hasta ve tümör karakteristikleri ile ilişkisi de araştırılmıştır.
BULGULAR: 94 hastanın 37’si metastatiktir ve 57 hasta adjuvan tedavi almıştır. Hastalardan NLR’si düşük olanların medyan sağkalımı 83,8 ay iken NLR’si yüksek olanların 23,8 aydır. (p<0,001). Metastatik olmayan hastalardan NLR düşük grupta medyan sağkalıma ulaşılamazken NLR yüksek grupta medyan sağkalım 40,2 aydır (p=0.031), medyan hastalıksız sağkalım ise NLR düşük ve yüksek grupta sırasıyla 60,8 ay ve 14,4 aydır (p=0,038). Hasta yaşı > 60 olanlarda NLR yüksekliği ile ilişki dışında (p=0,027) NLR ile hasta ve tümör karakteristikleri arasında ilişki bulunamamıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Melanom hastalarında NLR yüksekliği kötü prognozla belirgin olarak ilişkili bulunmuştur ve prognoz için bir belirteç olarak kullanılabileceği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Melanom, nötrofil, lenfosit, nötrofil lenfosit oranı, prognoz

Umut Varol, Gözde Kurttel, İbrahim Vedat Bayoğlu, Ahmet Alacacıoğlu, Ceyhun Varım, Utku Oflazoğlu, Tarık Salman, Yaşar Yıldız, Yüksel Küçükzeybek, Mustafa Oktay Tarhan. Can Basal Neutrophil to Lymphocyte Ratio Predict the Clinical Outcome of Malign Melanoma Patients?. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 317-323

Corresponding Author: Umut Varol, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale