ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Transformed Lymphomas: Is It Really Rare ? [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(3): 200-207 | DOI: 10.5505/aot.2022.56689

Transformed Lymphomas: Is It Really Rare ?

Ersin Bozan1, Semih Başcı1, Samet Yaman1, Gökcen Bozan2, Sema Seçilmiş1, Burcu Aslan Candır1, Tuğçe Nur Yiğenoğlu1, Merih Kızıl Çakar1, Mehmet Sinan Dal1, Fevzi Altuntaş1
1Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training And Research Hospital, Department Of Hematology And Bone Marrow Transplantation Center
2Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training And Research Hospital, Department Of Internal Medicine

INTRODUCTION: In our study, we aimed to evaluate the factors that affect the prognosis of patients with transformed lymphoma who are followed up in our clinic.
METHODS: Forty-five patients with transformed lymphoma who were eligible for our study were retrospectively analyzed. The preparations of the patients were confirmed by experienced pathologists with second look.
RESULTS: The majority of the primary diagnosis of the patients was follicular lymphoma. The most common type of transformed lymphoma was diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL). The time to transformation was measured as 31 months (2-312). The number of patients who responded to the first rescue treatment after transformation was 32 (71%), and the number of refractory patients was 9 (20%). Median survival in transformed patients was 4.5 months (1-102).
DISCUSSION AND CONCLUSION: The time to transformation was measured as 31 months. The fact that this period is shorter compared to some studies in the literature may be due to close follow-up of the patients and diagnosis in a short time. In addition, heterogeneity in the diagnosis type of primary diseases and the treatments received are another reason that may explain the difference in transformation times between studies. More studies are needed for more accurate prognostic assessment.

Keywords: Clinical response, Prognostic factors, Targeting Therapy, Survival

Transforme Lenfomalar: Gerçekten Nadir mi?

Ersin Bozan1, Semih Başcı1, Samet Yaman1, Gökcen Bozan2, Sema Seçilmiş1, Burcu Aslan Candır1, Tuğçe Nur Yiğenoğlu1, Merih Kızıl Çakar1, Mehmet Sinan Dal1, Fevzi Altuntaş1
1Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Hematoloji Ve Kemik İliği Nakil Merkezi
2Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda kliniğimizde takipli olan transforme lenfoma hastalarının prognozunda etkili olan faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.

YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmamıza uygun olan 45 transforme lenfoma hastası retrospektif olarak incelendi. Hastaların preparatları deneyimli patologlar tarafından yeniden değerlendirilerek doğrulandı.

BULGULAR: Hastaların primer tanısının büyük çoğunluğunu folliküler lenfoma oluşturmaktaydı. En sık transforme lenfoma çeşidi diffüz büyük B hücreli lenfoma (DBBHL) olarak gözlendi. Transformasyona kadar geçen süre 31 ay (2-312) olarak ölçüldü. Hastalarda transformasyon sonrası ilk kurtarma tedavisine yanıt veren kişi sayısı 32 (%71), refrakter hasta sayısı ise 9 (%20)’du. Transforme hastalarda median sağ kalım 4,5 ay (1-102) olarak ölçüldü.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Transformasyona kadar geçen süre 31 ay olarak ölçüldü. Primer hastalıkların tanılarındaki heterojenlik ve alınan tedavilerdeki farklılıklar çalışmalar arası transformasyon sürelerinin farklılığını açıklayabilecek nedenlerden olabilir. Daha sağlıklı prognostik değerlendirme için daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Klinik yanıt, Prognostik faktörler, Hedefe Yönelik Tedavi, Sağkalım

Ersin Bozan, Semih Başcı, Samet Yaman, Gökcen Bozan, Sema Seçilmiş, Burcu Aslan Candır, Tuğçe Nur Yiğenoğlu, Merih Kızıl Çakar, Mehmet Sinan Dal, Fevzi Altuntaş. Transformed Lymphomas: Is It Really Rare ?. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(3): 200-207

Corresponding Author: Ersin Bozan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale