ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Prognostic Significance of Immunohistochemical P53 Expression in Patients with Breast Cancer [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 125-131 | DOI: 10.5505/aot.2018.55264

Prognostic Significance of Immunohistochemical P53 Expression in Patients with Breast Cancer

Betül Bolat Küçükzeybek1, Halil Taşkaynatan2, Seyran Yiğit1, Yaşar Yıldız2, Ayşegül Akder Sarı1, Utku Oflazoğlu2, Demet Etit1, Ayşe Yazıcı1, Kemal Atahan3, Ahmet Alacacıoğlu2, Umut Varol2, Yüksel Küçükzeybek2
1Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Department of Pathology
2Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology
3Izmir Katip Celebi University Ataturk Training and Research Hospital, Department of Surgery

INTRODUCTION: Breast cancer is the second most common cancer in women and the second leading cause of cancer death. p53 is an important tumor suppressor that plays a central role in cell cycle and TP53 gene mutations are detected in about 20-30% of patients with breast cancer. The correlation between TP53 gene mutation and immunohistochemical p53 expression has been demonstrated. The present study aims to evaluate the prognostic significance of immunohistochemical p53 expression in breast cancer patients.
METHODS: The present study evaluated patients with breast cancer who were diagnosed at Izmir Katip Celebi University, Ataturk Training and Research Hospital, Department of Pathology from 2006 to 2012, and who were followed up at the Medical Oncology clinic. Immunohistochemical nuclear p53 expression was assessed in relation to pathological and clinical prognostic factors.
RESULTS: This study included 395 patients with breast cancer. p53 expression was detected in 203 (51.4%) patients. The p53 staining values were compared according to molecular subtypes; p53 expression was the lowest in luminal A and Luminal B-Her2 negative groups. The p53 staining percentages in luminal A and luminal B-Her2 negative groups were found to be statistically significantly different when compared to other subtypes (p<0.05). Patients were divided into two groups according to p53 expression and no difference in survivals was found between the two groups. p53 expression was positively correlated with both Ki-67 proliferation index and histological grade, and there was a negative correlation between p53 expression and estrogen receptor expression (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it has been shown that p53 expression may be associated with poor prognosis. The increased preclinical and clinical studies on treatments targeting mutant p53 protein will reveal the prognostic and predictive importance of immunohistochemical p53 expression.

Keywords: Breast cancer, p53 mutation, prognosis

Meme Kanseri Tanılı Hastalarda İmmunhistokimyasal Olarak P53 Ekspresyonunun Prognostik Önemi

Betül Bolat Küçükzeybek1, Halil Taşkaynatan2, Seyran Yiğit1, Yaşar Yıldız2, Ayşegül Akder Sarı1, Utku Oflazoğlu2, Demet Etit1, Ayşe Yazıcı1, Kemal Atahan3, Ahmet Alacacıoğlu2, Umut Varol2, Yüksel Küçükzeybek2
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Patoloji Kliniği
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme kanseri kadınlarda en sık görülen ve ölüme neden olan kanserler arasında ikinci sırada yer almaktadır. p53 hücre siklusunda santral rol oynayan önemli bir tümör supresördür ve meme kanserinde yaklaşık %20-30 oranında TP53 gen mutasyonu saptanmaktadır. TP53 gen mutasyonu ve immunhistokimyasal p53 ekspresyonu korelasyonu gösterilmiştir. Bu çalışmada meme kanseri hastalarında immunhistokimyasal p53 ekspresyonunun prognostik öneminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmaya 2006-2012 yılları arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Patoloji Bölümünde tanısı konulan ve Tıbbi Onkoloji kliniğinde izlemi bulunan opere meme kanserli hastalar dahil edildi. İmmunhistokimyasal olarak nükleer p53 ekspresyonunun patolojik ve klinik prognostik göstergelerle ilişkisi değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmaya 395 meme kanseri tanılı hasta dahil edildi. İkiyüzüç (%51,4) hastada p53 ekspresyonu saptandı. Moleküler alttiplere göre p53 boyanma yüzdeleri değerlendirildiğinde p53 ekspresyonu en düşük oranda luminal A ve Luminal B-Her2 negatif grupta saptandı. Luminal A ve Luminal B-Her2 negatif grupta saptanan p53 boyanma yüzdeleri diğer alttipler ile karşılaştırıldığında istatistiki anlamlı farklılık olduğu saptanmıştır (p<0,05). p53 ekspresyonuna göre hastalar iki gruba ayrıldığında, iki grup arasında sağkalımlar açısından fark saptanmadı (p>0,05). p53 ekspresyonu ile histolojik grad ve Ki-67 proliferasyonu arasında pozitif korelasyon, östrojen reseptör ekspresyonu ile negatif korelasyon saptandı (p<0,05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda p53 ekspresyonunun kötü prognoz ile ilişkili olabileceği gösterilmiştir. Mutant P53 proteinini hedefleyen tedaviler ile ilgili preklinik ve klinik çalışmaların artması, immunhistokimyasal olarak p53 ekspresyonunun prognostik ve prediktif önemini ortaya çıkaracaktır.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, p53 mutasyonu, prognoz

Betül Bolat Küçükzeybek, Halil Taşkaynatan, Seyran Yiğit, Yaşar Yıldız, Ayşegül Akder Sarı, Utku Oflazoğlu, Demet Etit, Ayşe Yazıcı, Kemal Atahan, Ahmet Alacacıoğlu, Umut Varol, Yüksel Küçükzeybek. Prognostic Significance of Immunohistochemical P53 Expression in Patients with Breast Cancer. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 125-131

Corresponding Author: Betül Bolat Küçükzeybek, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale