ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Incidence of Nucleophosmin (NPM1) and FMS-like Tyrosine Kinase (FLT3) Mutation in Adult Patients with Acute Myeloid Leukaemia (AML) and Its Influence on Survival; A Single Centre Study [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(3): 186-192 | DOI: 10.5505/aot.2022.46793

Incidence of Nucleophosmin (NPM1) and FMS-like Tyrosine Kinase (FLT3) Mutation in Adult Patients with Acute Myeloid Leukaemia (AML) and Its Influence on Survival; A Single Centre Study

Abdullah Karakuş1, Vehbi Demircan1, Mehmet Sinan Dal2, Mehmet Ayyıldız1
1Department Of Hematology, Dicle University School Of Medicine, Diyarbakır, Turkey
2University of Health Sciences, Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department of Hematology and Bone Marrow Transplantation Center, Ankara Turkey,

INTRODUCTION: Acute Myeloid Leukaemia (AML) is a disease characterized by bone marrow failure due to increased proliferation resulting from the protection of myeloid precursor cells from differentiation and apoptosis control in the bone marrow. Nucleophosmin (NPM1) and FMS-like tyrosine kinase (FLT3) are mutations frequently seen in AML, which has heterogeneous genetics. The present study aimed to evaluate the clinical characteristics and lifespan of the patients with NPM1 and FLT3 in AML.
METHODS: The study retrospectively investigated the clinical, immunophenotypical, and genetic parameters of the patients diagnosed with AML between 1 January 2012 and 31 June 2019 in the haematology clinic of Dicle University following WHO 2016 criteria. The study primarily focused on the patients' response to the disease, genetic characteristics, and the relationship of NPM1 and FLT3 mutations with their lifespan.
RESULTS: The study was performed 107 cytogenetically normal patients were investigated using RT-PCR (Real-Time Polymerase Chain Reaction) in NMP1 and FLT3 mutations in 269 AML patients. While the median survival time in the NPM1-positive patient group was 12.3 months (95% confidence interval (C.I.): 0.1-32 months), it was 10.6 months (9%5 C.I: 4,9-16,3 months) in the NPM1-negative group. On the other hand, the median survival time in the FLT3-positive patient group was 8,4 months (95% C.I: 1,2-15,6 months), and it was 12,3 months ( 95% C.I: 3,8-20,8 months) in the FLT3-negative group. While the number of NPM1-positive patients was 31 (29%), one of the FLT3-positive patients was 19 (17.8%)
DISCUSSION AND CONCLUSION: The study found that while the NPM1 positivity rate in AML cytogenetically normal patients was 29%, the FLT3 positivity rate was 17.8%, representing the first-ever data in this respect in our country. The results indicate that overall survival was better in cases with NPM1 and worse in those with FLT3.

Keywords: AML, NPM1, FLT3, survival

Akut Myeloid Lösemi (AML) Tanılı Erişkin Hastalarda Nükleofosmin (NPM1) ve FMS Like Tirozin Kinaz (FLT3) Mutasyonun İnsidansı ve Sağ Kalıma Etkisi; Tek Merkez Deneyimi

Abdullah Karakuş1, Vehbi Demircan1, Mehmet Sinan Dal2, Mehmet Ayyıldız1
1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Diyarbakır Türkiye
2SBÜ Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hematoloji ve Kemik İliği Nakil Merkezi Ankara Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut Myeloid Lösemi (AML) kemik iliğinde myeloid öncü hücrelerin diferansiyasyon ve apoptozis kontrolünden korunup proliferasyon hızının artması sonucu kemik iliği yetmezliği ile giden bir hastalıktır. Nükleofosmin (NPM1) ve FMS like tirozin kinaz (FLT3), heterojen bir genetiğe sahip olan AML’de sık görülen mutasyonlardır. Bu çalışmamızda AML’de NPM1 ve FLT3 tespit edilen hastaların klinik özelikleri ve yaşam sürelerini değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya 01 Ocak 2012-31 Haziran 2019 tarihleri arasında Dicle Üniversitesi hematoloji kliniğinde WHO 2016 kriterlerine göre AML teşhisi konan hastaların klinik, immünofenotipik ve genetik parametreleri retrospektif olarak incelendi. Hastaların tedaviye cevapları, yaşam süreleri, genetik özelikleri ve NPM1 ve FLT3 mutasyonlarının yaşam süresi ile ilişkisi incelenmiştir.
BULGULAR: Çalışmamızda 269 AML tanısı alan hastalardan 'sitogenetik olarak normal 107 hasta RT-PCR (Gerçek Zamanlı Polimeraz Zincir Reaksiyonu) kullanılarak NMP1 ve FLT3 mutasyonlarında araştırıldı.. NPM1 pozitif hasta grubunda ortanca sağkalım 12,3 ay (% 95 confidence interval(C.I.): 0,1-32 ay) tespit edildi, NPM1 negatif hasta grubunda ise 10,6 ay(% 95 C.I: 4,9-16,3 ay) olarak tespit edildi. FLT3 pozitif hasta grubunda ortanca sağkalım süresi 8,4 ay (% 95 C.I: 1,2-15,6 ay) olup FLT3 negatif grupta ise 12,3 ay(% 95 C.I: 3,8-20,8 ay) olarak tespit edildi. NPM1 pozitif hasta sayısı 31 (%29), FLT 3 pozitif hasta sayısı19( % 17,8) izlendi.

TARTIŞMA ve SONUÇ: Ülkemizin ilk verisi olarak AML sitogenetik normal hastalarda NPM1 pozitiflik oranı %29, FLT3 pozitiflik oranı %17,8 bulundu. NPM1 ile genel sağkalım daha iyi, FLT3 ile genel sağkalım daha kötü olarak izlendi.

Anahtar Kelimeler: AML, NPM1, FLT3, sağkalım

Abdullah Karakuş, Vehbi Demircan, Mehmet Sinan Dal, Mehmet Ayyıldız. Incidence of Nucleophosmin (NPM1) and FMS-like Tyrosine Kinase (FLT3) Mutation in Adult Patients with Acute Myeloid Leukaemia (AML) and Its Influence on Survival; A Single Centre Study. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(3): 186-192

Corresponding Author: Abdullah Karakuş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale