ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Advanced age in non-metastatic prostate cancer: does it matter on the oncological outcomes? [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 237-244 | DOI: 10.5505/aot.2020.38980

Advanced age in non-metastatic prostate cancer: does it matter on the oncological outcomes?

Özer Ural Çakıcı1, Nurullah Hamidi2, Abdullah Erdem Canda3, Serkan Altınova1
1Yuksek Ihtisas University School of Medicine, Department of Urology, Ankara, Turkey
2Ankara Ataturk Training and Research Hospital, Department of Urology, Ankara, Turkey
3Koc University School of Medicine, Department of Urology, Istanbul, Turkey.

INTRODUCTION: We evaluated the effect of advanced age on oncological outcomes after radical prostatectomy (RP) in non-metastatic prostate cancer (PCa) patients.
METHODS: Totally 593 patients’ data was retrospectively evaluated. All patients were divided into two groups: <70 (n=454) and ≥70 (n=139) years of age. Demographic, pathological and post-operative oncological outcomes were compared between these two groups. The primary endpoint was to evaluate the effect of advance age on biochemical recurrence free survival (BRFS) and overall survival (OS). Logistic regression analysis was performed to predict BRFS and OS. Kaplan-Meier pilots are provided for BRFS and OS up to ten years.
RESULTS: The OS rates were 85.2% vs. 64%, and 67.2% vs. 23.7% in comparing the younger group to the older group at the 5th, and 10th year of follow-ups, respectively (p < 0.001 for the both comparisons). The BRFS rates were 83.9% vs. 80.9%, and 85.2% vs. 39.4% when comparing the younger group to the older group at the 5th, and 10th year of follow-ups, respectively (p = 0.29, and p < 0.001, respectively). Factors of a Gleason score higher than 7 on radical prostatectomy, seminal vesicle invasion, and advanced stage were found to be significant factors affecting BRFS, in univariate analysis. In the multivariate analysis, it denoted advanced pathological stage (T3) and high Gleason score (≥8) as prognostic factors affecting BRFS. OS was found to be worse in the older patients’ group and age was found as a primary factor in prediction of OS.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is no relationship between advanced age and oncological outcomes after RP in non-metastatic PCa patients.

Keywords: prostate cancer, radical prostatectomy, biochemical recurrence, prostate specific antigen

Metastatik olmayan prostat kanserinde ileri yaş onkolojik sonuçları etkilemekte midir?

Özer Ural Çakıcı1, Nurullah Hamidi2, Abdullah Erdem Canda3, Serkan Altınova1
1Yüksek İhtisas Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
2Ankara Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Ana Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmamızda radikal prostatektomi (RP) yapılmış, metastatik olmayan prostat kanseri hastalarında ileri yaşın onkolojik sonuçlara etkisini araştırmak amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplamda 593 hastanın verileri geriye dönük incelendi. Hastalar 70 yaş altı (n=454) ile 70 yaş ve üzeri (n=139) olarak iki gruba ayrıldı. Demografik, patolojik ve cerrahi sonrası onkolojik sonuçlar iki grup arasında karşılaştırıldı. Birincil hedef nokta olarak ileri yaşın biyokimyasal nüks olmaksızın sağ kalım (BNOS) ve genel sağ kalım (GS) üzerine etkisi değerlendirildi. BNOS ve GS üzerine etki eden faktörlerin değerlendirilmesi için lojistik regresyon analizi yapıldı. 10 yıllık takiplerde BNOS ve GS oranlarını gösteren Kaplan-Meier eğrileri oluşturuldu.
BULGULAR: GS oranları sırasıyla 5 ve 10 yıllık takiplerde daha genç yaştaki hasta grubu ile ileri yaştaki hasta grubu karşılaştırıldığında %85.2’ye karşı %64 ve %67.2’ye karşı %23.7 olarak bulundu (her iki karşılaştırma için de p < 0.001). BNOS oranları sırasıyla 5 ve 10 yıllık takiplerde daha genç yaştaki hasta grubu ile ileri yaştaki hasta grubu karşılaştırıldığında %83.9’a karşı 80.9% ve %85.2’ye karşı %39.4 olarak bulundu (sırasıyla p = 0.29, and p < 0.001). RP sonucundaki Gleason skorunun 7 ve üzerinde olması, seminal vezikül invazyonu ve ileri evre hastalık BNOS üzerine etkin faktörler olarak bulundu. Çok değişkenli analizde ise ileri patolojik evre (pT3) ve yüksek Gleason skoru (8 ve üzeri) BNOS üzerine etkili faktörler olarak bulundu. Genel sağ kalım ileri yaştaki hastaları içeren grupta daha düşük bulundu ve yaş GS üzerine etkin birincil faktör olarak saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Metastaz yapmamış prostat kanseri hastalarında radikal prostatektomi sonrası onkolojik sonuçlar üzerine ileri yaşın bir etkisi görülmemiştir.

Anahtar Kelimeler: prostat kanseri, radikal prostatektomi, biyokimyasal nüks, prostat spesifik antijen

Özer Ural Çakıcı, Nurullah Hamidi, Abdullah Erdem Canda, Serkan Altınova. Advanced age in non-metastatic prostate cancer: does it matter on the oncological outcomes?. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 237-244

Corresponding Author: Özer Ural Çakıcı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale