ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
The long-term oncological results of patients under 55-year-old who underwent radical retropubic prostatectomy for localized prostate cancer [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 219-224 | DOI: 10.5505/aot.2020.30316

The long-term oncological results of patients under 55-year-old who underwent radical retropubic prostatectomy for localized prostate cancer

Süleyman Bulut, Samet Şenel, Yalçın Kızılkan, Cüneyt Özden, Binhan Kağan Aktaş
Sağlık Bilimleri University, Ankara Numune Training and Research Hospital, Department of Urology, Ankara

INTRODUCTION: Prostate cancer (PK) is the most common type of cancer in men and is seen especially in older ages. In this study we presented the long-term oncological results of patients who are under 55-year-old underwent radical retropubic prostatectomy (RRP).
METHODS: In this study we diagnosed with PK in 346 patients between January 2000 and June 2017 and underwent RRP in our clinic and their datas were analyzed retrospectively. Patients were divided into two groups (under (n: 64 (%18.5)) and over (n: 282 (%81.5)) 55-year-old). The results of gleason score (GS), positive surgical margin (PSM), seminal vesicle invasion (SVI), lymph node invasion (LNI, extracapsular invasion (ECI) were evaluated.
RESULTS: In our study, the mean follow-up was 80.1 ±36.1months and BCR was detected in %22.3 (n: 77) of patients during follow-up. In multivariate logistic regression analysis, BCR-related factors were; serum PSA level was>20 ng/ml, ECI, SVI, PSM and GS in RRP spesimens (p<0.05). There was no statistically significnt difference in BCR-free survival rates between age groups (under 55-year-old and older) (p: 0.9).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our studyi statistically significant relationship was found between BCR and presence of high PSA level, ECI, SVI, PSM and GS in parallel with the litarature; however there was no statistically significant between agre groups and BCR.

Keywords: Cancer, prostate cancer, biochemical recurrence

Lokalize prostat kanseri nedeniyle radikal prostatektomi uyguladığımız 55 yaş altındaki hastalarımızda uzun dönem onkolojik sonuçlarımız

Süleyman Bulut, Samet Şenel, Yalçın Kızılkan, Cüneyt Özden, Binhan Kağan Aktaş
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Prostat Kanseri (PK) erkeklerde en sık görülen kanser türüdür ve özellikle ileri yaşlarda görülmektedir. Çalışmamızda 55 yaş altında PK tespit ettiğimiz ve Radikal retropubik prostatektomi (RRP) uyguladığımız hastaların uzun dönem onkolojik sonuçları sunuldu.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kliniğimizde Ocak 2000 ile Haziran 2017 tarihleri arasında PK tanısı almış ve RRP uygulanmış 346 hasta çalışmaya dahil edildi ve dataları retrospektif olarak incelendi. Hastalar 55 yaş altı (n: 64 (%18.5)) ve 55 yaş üstü (n: 282 (%81.5)) olmak üzere iki gruba ayrıldı. RRP yapılan hastaların gleason skor (GS), pozitif cerrahi sınır (PCS), seminal vezikül invazyonu (SVİ), lenf nodu invazyonu (LNİ), ekstrakapsüler yayılım (EKY) sonuçları değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamızda ortalama takip süresi 80.1±36.1 ay idi ve takip esnasında hastaların % 22.3’ünde (n: 77) BCR tespit edildi. Çok değişkenli lojistik regresyon analizinde de BCR ile ilişkili faktörler; serum PSA düzeyinin >20 ng/ml, EKY, SVİ, PCS ve RRP spesmeninde GS olarak tespit edildi (p<0.05). Yaş grupları arasında (55 yaş altı ve üstü) BCR’siz sağkalım oranları bakımından istatistiksel olarak anlamlı fark yoktu (p: 0.9).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda literatüre paralel olarak yüksek PSA düzeyi, EKY, SVİ, PCS varlığı ve GS yüksekliği ile BCR arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki bulunmuştur; ancak yaş grupları ile BCR arasında istatiksel olarak anlamlı ilişki bulunmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Kanser, prostat kanseri, biyokimyasal rekürrens

Süleyman Bulut, Samet Şenel, Yalçın Kızılkan, Cüneyt Özden, Binhan Kağan Aktaş. The long-term oncological results of patients under 55-year-old who underwent radical retropubic prostatectomy for localized prostate cancer. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 219-224

Corresponding Author: Samet Şenel, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale