ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Gynecologic Clinicopathological Evaluation of Women with Breast Cancer Using Tamoxifen [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(3): 193-199 | DOI: 10.5505/aot.2022.24540

Gynecologic Clinicopathological Evaluation of Women with Breast Cancer Using Tamoxifen

Anıl Turhan Çakır1, Rıfat Şener1, Muhammet Atay Özten2, Görker Sel2, Müge Harma1, Mehmet İbrahim Harma1
1Department Of Obstetrics And Gynecology, Department Of Gynecological Oncology, Bülent Ecevit University,zonguldak
2Department Of Obstetrics And Gynecology, Bülent Ecevit University,zonguldak

INTRODUCTION: Tamoxifen is a selective estrogen modulator agent used in breast cancer women. While it has an antiestrogenic effect in the breast, it has estrogenic and antiestrogenic effects in the genital system. It has side effects such as endometrial polyps, hyperplasia, cancer, and ovarian cysts in the uterus and ovaries. In our study, we examined the gynecological clinical and pathological features of patients using tamoxifen.
METHODS: In this retrospective study, 183 women’s, using tamoxifen for breast cancer, demographic data, comorbidities, menopausal status, admission symptoms, ultrasound findings, endometrial sampling results, tamoxifen duration of use were obtained from patient files and evaluated.
RESULTS: The mean age of 183 patients included in our study was 53.86±10.04. Ovarian cysts were detected in 22 (12%) patients, 15.6% of premenopausal and 8.6% of postmenopausal patients. 13.7% of all patients, 17.8% of premenopausal, and 9.7% of postmenopausal patients had abnormal uterine bleeding. Endometrial sampling was performed in 54.1% of the patients. Endometrial biopsy results were unsatisfactory in 18.6% of the patients, benign findings in 15.3%, atrophy in 6.6%, polyps in 9.3%, hyperplasia without atypia in 2.2%, hyperplasia with atypia in 1.1%, and cancer in 1.1%. Abnormal uterine bleeding rates were statistically higher in those who received treatment at 60 months or more than under 60 months.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Tamoxifen is associated with pathologies such as polyps, hyperplasia, cancer, and ovarian cyst. Uterine pathologies usually present with abnormal uterine bleeding. As the duration of tamoxifen use increases, the rate of abnormal uterine bleeding also increases.

Keywords: Breast Cancer, Tamoxifen, Ovarian Cysts, Endometrium, Polyps, Endometrial Hyperplasia, Endometrial Cancer

Tamoksifen Kullanan Meme Kanserli Kadınların Jinekolojik Açıdan Klinikopatolojik Değerlendirilmesi

Anıl Turhan Çakır1, Rıfat Şener1, Muhammet Atay Özten2, Görker Sel2, Müge Harma1, Mehmet İbrahim Harma1
1Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı, Zonguldak
2Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Anabilim Dalı, Zonguldak

GİRİŞ ve AMAÇ: Tamoksifen, meme kanserli kadınlarda kullanılan bir selektif östrojen modülatör ajandır. Memede antiöstrojenik etkiye sahipken, genital sistemde östrojenik ve antiöstrojenik etkileri vardır. Uterus ve overlerde; endometrial polip, hiperplazi, kanser, over kistleri gibi yan etkileri vardır. Çalışmamızda tamoksifen kullanan hastaların jinekolojik açıdan klinik ve patolojik özelliklerini inceledik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmada, meme kanseri için tamoksifen kullanan 183 kadının demografik verileri, komorbiditeleri, menopoz durumu, başvuru semptomları, ultrason bulguları, endometriyal örnekleme sonuçları, tamoksifen kullanım süreleri hasta dosyalarından elde edilerek değerlendirildi.
BULGULAR: Çalışmamıza dâhil edilen 183 hastanın yaş ortalaması 53,86±10,04 idi. Toplam 22 (%12) hastada over kisti saptandı. Premenopozal hastaların %15,6'sında ve postmenopozal hastaların %8,6'sında kist tespit edildi. Tüm hastaların %13,7'sinde, premenopozal hastaların %17,8'inde ve postmenopozal hastaların %9,7'sinde anormal uterin kanama görüldü. Hastaların %54,1'inde endometriyal örnekleme yapıldı. Hastaların %18,6'sında endometriyal biyopsi sonuçları yetersiz, %15,3'ünde benign bulgular, %6,6'sında atrofi, %9,3'ünde polip, %2,2'sinde atipisiz hiperplazi, %1,1'inde atipili hiperplazi ve %1,1'inde kanser saptandı. Anormal uterin kanama oranları, 60 ay veya üzerinde tedavi görenlerde, 60 ayın altında tedavi görenlere göre istatistiksel olarak daha yüksekti.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Tamoksifen, polip, hiperplazi, kanser ve over kisti gibi patolojilerle ilişkilidir. Uterus patolojileri genellikle anormal uterin kanama ile kendini gösterir. Tamoksifen kullanım süresi arttıkça anormal uterin kanama oranı da artmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Meme Kanseri, Tamoksifen, Over Kistleri, Endometriyum, Polipler, Endometriyal Hiperplazi, Endometriyum Kanseri

Anıl Turhan Çakır, Rıfat Şener, Muhammet Atay Özten, Görker Sel, Müge Harma, Mehmet İbrahim Harma. Gynecologic Clinicopathological Evaluation of Women with Breast Cancer Using Tamoxifen. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(3): 193-199

Corresponding Author: Anıl Turhan Çakır, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale