ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Is The COVID-19 Pandemic Reason, Shortage Result? A Survey Study on Drug Shortages in Turkish Oncology Clinics [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2024; 57(1): 8-13 | DOI: 10.5505/aot.2023.14471

Is The COVID-19 Pandemic Reason, Shortage Result? A Survey Study on Drug Shortages in Turkish Oncology Clinics

Ismail Beypınar1, Hacer Demir2, Onur Yazdan Balçık3
1Alanya Alaaddin Keykubat University, Medicine Faculty, Department Of Medical Oncology
2Afyonkarahisar Health Sciences University, Medicine Faculty, Department Of Medical Oncology
3Mardin Training And Research Hospital, Department Of Medical Oncology

INTRODUCTION: The rapid development of the drug industry led to a great spectrum of medical treatment, especially in oncology practice. The prescribed drug alternations increased three times in the United States. Also, the increased drug numbers led to drug shortages, which doubled during this period in the oncology era. In this study, we try to evaluate the oncology clinics' drug supply last year in the eyes of oncology practitioners.
METHODS: We conducted an online questionnaire via Google Forms on the drug shortages which are faced last year by oncologists in Turkey. Our study is a cross-sectional study.The SPSS 25 software was used for statistical analysis.
RESULTS: Eighty-nine percent of the participants declared they had a drug shortage last year. The most affected drug groups were chemotherapeutics (61,4%), biologic agents (anti-VEGF, anti-EGFR agents, etc.) (56,8%), immunologic drugs (available anti-PD1 drugs) (54,5%), and supportive medicines (Folinic acid, GCSF, etc.) (42%). 61 percent of the oncologists referred their patients to other clinics to get over the drug shortage. The most common reasons were supply problems (70%), drug company-related concerns due to exchange rates (68%), hospital budget problems (48%), and bureaucratic procedures (47%). There was a significant difference between drug shortage and participants' hospitals. Also, the shortage has significantly lasted longer in university hospitals.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Our study showed an extensive drug shortage in oncology clinics last year independent of drug types. University hospitals had reported worse results compared with other organizations. There is an urgent need for further evaluation of drug shortages and the availability of oncologic drugs and the prognostic effect of this phenomenon.

Keywords: COVID-19, Pandemic, Drug shortages, Oncology

COVID-19 Pandemi Nedeni, Kıtlık Sonucu mu? Türk Onkoloji Kliniklerinde İlaç Eksikliği Üzerine Bir Araştırma Çalışması

Ismail Beypınar1, Hacer Demir2, Onur Yazdan Balçık3
1Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı
2Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı
3Mardin Eğitim Ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: İlaç endüstrisinin hızlı gelişimi, özellikle onkoloji pratiğinde geniş bir tıbbi tedavi yelpazesine yol açmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'nde 2005 ile 2011 yılları arasında reçete edilen ilaç değişimleri üç kat arttı. Ayrıca artan ilaç sayıları, onkoloji çağında bu dönemde ikiye katlanan ilaç kıtlığına yol açtı. Bu çalışmada onkoloji pratisyenlerinin gözünden onkoloji kliniklerinin geçen yılki ilaç arzını değerlendirmeye çalıştık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Türkiye'de onkologların geçtiğimiz yıl yaşadığı ilaç kıtlığı ile ilgili Google Forms üzerinden online bir anket gerçekleştirdik. Çalışmamız kesitsel bir çalışmadır. İstatistiksel analiz için SPSS 25 programı kullanıldı. Tanımlayıcı istatistikler frekans dağılımı olarak sunuldu Bu çalışmada, iki yönlü istatistiksel analizler yapıldı ve p<0.05 istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi
BULGULAR: Katılımcıların yüzde seksen dokuzu geçen yıl ilaç sıkıntısı yaşadıklarını beyan ettiler. En çok etkilenen ilaç grupları kemoterapötikler (%61,4), biyolojik ajanlar (%56,8), immünolojik ilaçlar (%54,5) ve destekleyici ilaçlar (%42) idi. Onkologların yüzde 61'i hastalarını ilaç sıkıntısından kurtulmak için başka kliniklere yönlendiriyor. En sık nedenler tedarik sorunu (%70), döviz kurundan kaynaklanan ilaç firmaları kaygısı (%68), hastane bütçe sorunları (%48) ve bürokratik işlemler (%47) idi. İlaç sıkıntısı ile katılımcıların hastaneleri arasında anlamlı bir fark vardı. Ayrıca, üniversite hastanelerinde açık önemli ölçüde daha uzun sürmüştür.
TARTIŞMA ve SONUÇ: : Çalışmamız, ilaç türlerinden bağımsız olarak geçen yıl onkoloji kliniklerinde yaygın bir ilaç sıkıntısı olduğunu gösterdi. Üniversite hastaneleri, diğer kuruluşlara kıyasla daha kötü sonuçlar bildirmişti. İlaç kıtlığının ve onkolojik ilaçların mevcudiyetinin ve bu fenomenin prognostik etkisinin daha fazla değerlendirilmesine acil bir ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, Pandemi, İlaç kıtlığı, Onkoloji

Ismail Beypınar, Hacer Demir, Onur Yazdan Balçık. Is The COVID-19 Pandemic Reason, Shortage Result? A Survey Study on Drug Shortages in Turkish Oncology Clinics. Acta Oncol Tur.. 2024; 57(1): 8-13

Corresponding Author: Onur Yazdan Balçık, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale