ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
The Impact of non-COVID-19 Infections to COVID-19 Disease in Hematological and Solid Organ Malignancies [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2022; 55(3): 261-269 | DOI: 10.5505/aot.2022.03206

The Impact of non-COVID-19 Infections to COVID-19 Disease in Hematological and Solid Organ Malignancies

Atakan Tekinalp1, Hilal Akay Çizmecioğlu2, Mevlüt Hakan Göktepe2, Sinan Demircioğlu1, Ali Kürşat Tuna2, Melek Karakurt Eryılmaz3
1Necmettin Erbakan Univercity Meram Faculty Of Medicine, Division Of Internal Medicine, Department Of Hematology
2Necmettin Erbakan Univercity Meram Faculty Of Medicine, Division Of Internal Medicine
3Necmettin Erbakan Univercity Meram Faculty Of Medicine, Division Of Internal Medicine, Department Of Oncology

INTRODUCTION: The aim of this study is to evaluate the clinical differences of COVID-19 infection in hematological and solid organ malignancy patients.
METHODS: In the study, patients who have followed up in the Necmettin Erbakan University Meram Medical Faculty Clinic of COVID-19 with a diagnosis of malignancy between 01 September 2020 and 01 January 2021 were compared in terms of epidemiological and clinical characteristics.
RESULTS: The study included 134 patients. Hospitalization day, intensive care need, convalescent plasma need, sedimentation and ferritin levels of patients diagnosed with hematological malignancies were significantly higher (p: 0.001, 0.008, 0.001, 0.001, <0.001 respectively), and the neutrophil, lymphocyte, platelet, and neutrophil-lymphocyte ratio was found to be low, according to the findings of the study. The cure rate of COVID infection was significantly lower with additionally infection in hematological malignancies (OR: 3.1, 95%; CI: 1.4-6.9; p: 0.004). In multivariate analysis, it was determined that an presence of non-COVID-19 infection increased the risk of death 2.8 times (95% CI; 1.3-6.5, p: 0.010).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Patients with hematological malignancy have experienced a more severe clinical course of COVID-19 and higher mortality than those with solid tumors. The use of a model in the COVID-19 pandemic that summarizes these non-COVID-19 infections, hematological parameters, age, and comorbidities can help in the method of malignant patients with high mortality risk.

Keywords: SARS COV-2, COVID-19 Virus, pandemics, Hematologic Malignancies, cancer.

Hematolojik ve Solid Organ Malignitelerinde COVID-19 Dışındaki Enfeksiyonların COVID-19 Hastalığına Etkisi

Atakan Tekinalp1, Hilal Akay Çizmecioğlu2, Mevlüt Hakan Göktepe2, Sinan Demircioğlu1, Ali Kürşat Tuna2, Melek Karakurt Eryılmaz3
1Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Hematoloji Bilim Dalı
2Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı
3Necmettin Erbakan Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: Çalışmanın amacı, hematolojik ve solid organ maligniteli hastalarda COVID-19 enfeksiyonundaki klinik farkların değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmada 01.09.2020-01.01.2021tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi COVID-19 kliniğinde yatarak takip edilen malignite tanılı hastalar epidemiyolojik ve klinik özellikleri açısından karşılaştırıldı
BULGULAR: Çalışmaya 134 dahil edildi. Hematolojik maligniteli hastalarda hastanede yatış günü, yoğun bakım ihtiyacı, konvelesan plazma ihtiyacı, sedimentasyon ve ferritin düzeyleri daha yüksek (sırasıyla; p: 0.001, 0.008, 0.001, 0.001, <0.001); nötrofil, lenfosit, trombosit ve nötrofil/lenfosit oranı daha düşük bulundu. COVID-19 enfeksiyonundan iyileşme oranı, ilave enfeksiyonun olduğu hematolojik maligniteli hastalarda, daha düşüktü (OR: 3.1, 95%; CI: 1.4-6.9; p: 0.004). Çok değişkenli analizde, COVID-19 dışında bir enfeksiyon varlığının ölüm riskini 2,8 kat arttırdığı tespit edildi (%95 GA; 1.3-6.5, p: 0.010).
TARTIŞMA ve SONUÇ: COVID-19 enfeksiyonu hematolojik maligniteli hastalarda solid organ maligniteli hastalara göre daha şiddetli seyretmektedir. COVID-19 pandemisinde COVID-19 dışı enfeksiyonlar, hematolojik parametreler, yaş ve ko-morbiditeden oluşan bir modelin kullanılması, yüksek mortalite riski olan malign hastaların yönetiminde yardımcı olabilir.

Anahtar Kelimeler: SARS COV-2, COVİD-19 Virus, Hematoloji Maligniteler, kanser

Atakan Tekinalp, Hilal Akay Çizmecioğlu, Mevlüt Hakan Göktepe, Sinan Demircioğlu, Ali Kürşat Tuna, Melek Karakurt Eryılmaz. The Impact of non-COVID-19 Infections to COVID-19 Disease in Hematological and Solid Organ Malignancies. Acta Oncol Tur.. 2022; 55(3): 261-269

Corresponding Author: Atakan Tekinalp, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale