ISSN 0304-596X | E-ISSN: 2148-7669
Pendulous Breast Radiotherapy in Prone Position [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 189-193 | DOI: 10.5505/aot.2020.00378

Pendulous Breast Radiotherapy in Prone Position

Yasemin Güzle Adaş, Muzaffer Bedri Altundağ, Tamer Çalıkoğlu, Serab Uyar, Ali Rıza Üçer, Gülçin Ertaş, Atila Demirkasımoğlu, Sema Durmuş Düzgün, Hayati Abanuz, Erdal Demir, Kenan Özbağı
Department of Radiation Oncology, Ankara Oncology Training and Research Hospital, Ankara

INTRODUCTION: Adjuvant radiotherapy is the standard treatment for breast cancer patients who underwent breast conserving surgery. One of the most important factors affecting cosmetic results after radiotherapy is breast size. The aim of this study was to evaluate the cosmesis and dosimetric distribution of patients undergoing radiotherapy in the prone position due to pandular breast.
METHODS: Between July 2015 and August 2017, 17 patients who had breast conserving surgery and radiotherapy were evaluated. Patients were simulated in prone position. Fifty Gy to the breast; median 14 Gy (10-16 Gy) boost to the tumor bed were applied. Dosimetric results were evaluated from treatment planning system. Acute and late side effects were evaluated by using RTOG toxicity criteria.
RESULTS: Seventeen patients with pendulous breasts who underwent breast conserving surgery and radiotherapy were evaluated. The mean age was 59 (38-87); mean tumor size was 2.2 cm (0.7-5.5 cm). Median 50 Gy (48-50 Gy) radiotherapy was applied to the whole breast with a median 14 Gy (10-16 Gy) boost to the tumor bed. PTV minimum, maximum and mean doses were 3341 cGy, 5544 cGy, 5161 cGy; mean dose of lung and V5, V20, V30 values were 414 cGy, 10.5%, 5%, 3.6%; hear tmean dose and V5, V10, V30 values were; 256cGy, 7.7%, 3.3%, 1.2%; maximum and mean doses of the contrlateral breast were 1128 cGy and 44 cGy. In 7 patients grade 2 radiodermitis; in 1 patient grade 3 radiodermitis was observed. There was no recurrence or poor cosmetic outcome during the14.5 months follow-up (1-24 months).
DISCUSSION AND CONCLUSION: More dose inhomogenity is seen in the supine position radiotherapy of pendulous breasts and as a result bad cosmetic results may be observed. Also lung and heart toxicity increases with the irradiation of large areas. Good dose homogenities and cosmetic results may be achieved by prone position.

Keywords: Breast cancer, pendulous breast, prone position

Prone Pozisyonda Pandüler Meme Radyoterapisi

Yasemin Güzle Adaş, Muzaffer Bedri Altundağ, Tamer Çalıkoğlu, Serab Uyar, Ali Rıza Üçer, Gülçin Ertaş, Atila Demirkasımoğlu, Sema Durmuş Düzgün, Hayati Abanuz, Erdal Demir, Kenan Özbağı
SBÜ Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji EAH,Radyasyon Onkolojisi Kliniği,Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme koruyucu cerrahi uygulanmış meme kanseri tanılı hastalarda adjuvan radyoterapi standart tedavidir. Radyoterapi sonrası kozmetik sonuçları en çok etkileyen faktörlerden birisi de meme boyutudur. Bu çalışmanın amacı pandüler meme nedeni ile prone pozisyonda radyoterapi uyguladığımız hastalarda kozmezis ve dozimetrik dağılımının değerlendirilmesidir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Temmuz 2015-Ağustos 2017 tarihleri arasında meme koruyucu cerrahi uygulanmış 17 hastaya prone pozisyonda radyoterapi uygulandı. Hastalara prone meme yatağı ile simülasyon yapıldı ve konvansiyonel fraksinasyonla tüm memeye 50 Gy; tümör yatağına ortanca 14 Gy (10-16 Gy) radyoterapi uygulandı. Tedavi planlama sisteminden hedef hacim ve kritik organların dozimetrik değerlendirmeleri yapıldı. RTOG tokisisite kriterleri kullanılarak akut ve geç yan etkiler değerlendirildi.
BULGULAR: : Meme koruyucu cerrahi uygulanan büyük ve sarkık (panduler) memeli 17 hasta değerlendirildi. Ortalama yaş 59 (38-87); ortalama tümör boyutu 2.2 cm (0,7-5.5 cm) idi. Tüm memeye 50 Gy, tümör yatağına median 14 Gy (10-16 Gy) boost uygulandı. PTV meme minimum, maksimum, ortalama dozları; 3341cGy, 5544 cGy, 5161 cGy;.akciğer ortalama doz ve V5, V20, V30 ortalama yüzdeleri: 414 cGy, %10.5,% 5, %3.6;kalp ortalama doz ve V5,V10,V30 ortalama yüzdeleri; 256cGy, %7.7, %3.3, %1.2; karşı meme maksimum ve ortalama doz; 1128 cGy ve 44 cGy idi.7 hastada grade 2, 1 hastada grade 3 radyodermit gelişti. Ortalama 14.5 aylık (1-24 ay) takipte nüks veya kötü kozmetik sonuç gözlenmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Panduler memelerin supine pozisyonda alınması ile daha çok doz inhomojenitesi görülmekte ve bunun sonucu olarak kozmezis bozulmaktadır. Ayrıca büyük alanların ışınlanması ile akciğer ve kalp toksisitesi artmaktadır. Panduler meme ışınlamalarında prone pozisyon ile iyi doz homojenitesi ve kozmezis sağlanabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, pandüler meme, prone pozisyon

Yasemin Güzle Adaş, Muzaffer Bedri Altundağ, Tamer Çalıkoğlu, Serab Uyar, Ali Rıza Üçer, Gülçin Ertaş, Atila Demirkasımoğlu, Sema Durmuş Düzgün, Hayati Abanuz, Erdal Demir, Kenan Özbağı. Pendulous Breast Radiotherapy in Prone Position. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(2): 189-193

Corresponding Author: Yasemin Güzle Adaş, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale