ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Current Issue Archive Popular Articles Ahead of Print Online Submission


Anticancer, Antiproliferative, Lysosomal and Lactate Dehydrogenase Inhibitory Effects of Fruit Extracts from Sumac (Rhus coriaria L.) on Human Lung Cancer Cells [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 160-168 | DOI: 10.5505/aot.2019.09326  

Anticancer, Antiproliferative, Lysosomal and Lactate Dehydrogenase Inhibitory Effects of Fruit Extracts from Sumac (Rhus coriaria L.) on Human Lung Cancer Cells

Sevgi Gezici
Department of Molecular Biology and Genetics, University of Kilis 7 Aralık, Kilis, Turkey

INTRODUCTION: Sumac (Rhus coriaria L., Anacardiaceae) is traditionally used edible-plant in the Anatolia. Although, it has been preferred in alternative therapeutic approaches due to the presence of many bioactive phytochemicals, the literature survey demonstrated limited works have been undertaken for analyzing the anticancer and antiproliferative activities of the extracts.
METHODS: Therefore, the current research was aimed to evaluate totally anticancer potentials of extracts from R. coriaria L. fruits for contribution to medicinal and traditional uses of sumac. In this respect, anticancer and antiproliferative potentials, lysosomal and lactate dehydrogenase inhibitory effects were determined against A549, H1299 and H460 human lung cancer cell lines.
RESULTS: The results revealed almost all the extracts of sumac exhibited powerful anticancer and cytotoxic activities in a time and dose dependent manner. Among the extracts, aqueous and methanolic extracts were found to be highly cytotoxic with IC50 values in range of 5,08 – 6,49 µg/mL against all tested human lung cancer cells. It was observed that cell growth and cell viability in cancer cell lines were inhibited by the extracts. Additionally, increasing extracts exposure time and dose resulted in increasing the lysosomal functions and membrane permeability in the cell lines.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Consequently, these findings suggest that sumac has potential uses in cancer therapy as an alternative herbal therapeutic agent as well as their uses as food and spice.

Keywords: Antiproliferative, lactate dehydrogenase, lysosomal, lung cancer, Rhus coriaria L.


Sumak (Rhus coriaria L.) Meyve Özütlerinin İnsan Akciğer Kanser Hücre Hatları Üzerinde Antikanser, Antiproliferatif, Lizozomal ve Laktat Dehidrogenaz İnhibitör Etkileri

Sevgi Gezici
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü, Kilis

GİRİŞ ve AMAÇ: Sumak (Rhus coriaria L., Anacardiaceae), Anadolu'da geleneksel olarak yenilebilir bitkidir. Sumak, pek çok biyoaktif fitokimyasal ihtiva etmesinden dolayı, alternatif tedavi yaklaşımlarında tercih edilmesine rağmen; literatür araştırmaları sumak özütlerinin antikanser ve antiproliferatif aktivitelerini analiz etmek amacıyla sınırlı sayıda çalışmalar yapıldığını göstermiştir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu nedenle, sumak bitkisinin tıbbi ve geleneksel kullanımlarına katkıda bulunmak amacıyla, R. coriaria L. meyvelerinden elde edilen özütlerin kanseri önleyici potansiyellerinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu bağlamda, A549, H1299 ve H460 insan akciğer kanseri hücre hatlarına karşı antikanser ve antiproliferatif potansiyeller, lizozomal ve laktat dehidrojenaz inhibitör etkileri belirlenmiştir.
BULGULAR: Sonuçlar, sumak ekstraktlarının zamana ve doza bağımlı olarak güçlü antikanser ve sitotoksik aktivite gösterdiğini ortaya koymuştur. Sumak özütleri arasında, sulu ve metanolik ekstrelerin, test edilen tüm insan akciğer kanseri hücrelerine karşı 5,08 - 6,49 µg / mL IC50 değer aralığıyla yüksek derecede sitotoksik olduğu bulunmuştur. Kanser hücre hatlarında, hücre büyümesinin ve hücre canlılığının sumak özütleri tarafından engellendiği gözlenmiştir. Ayrıca, hücre hatlarının uzun süre ve artan dozlarda özütlere maruz kalması, hücrelerde lizozomal fonksiyonları ve membran geçirgenliğini artırmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Sonuç olarak, çalışma bulguları sumak bitkisinin gıda ve baharat olarak kullanımının yanı sıra; alternatif bitkisel terapötik ajan olarak kanser tedavisinde kullanılma potansiyelini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Antiproliferatif, laktat dehidrojenaz, lizozomal, akciğer kanseri, Rhus coriaria L.


Sevgi Gezici. Anticancer, Antiproliferative, Lysosomal and Lactate Dehydrogenase Inhibitory Effects of Fruit Extracts from Sumac (Rhus coriaria L.) on Human Lung Cancer Cells. Acta Oncol Tur.. 2019; 52(1): 160-168

Corresponding Author: Sevgi Gezici, Türkiye


TOOLS
Full Text PDF
Print
Download citation
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
Share with email
Share
Send email to author

Similar articles
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale