ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Yazım Kuralları | Acta Oncologica Turcica

Yazım Kuralları

Dr. A.Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi nin yayın organı olan Acta Oncologica Turcica dergisine Türkçe ve İngilizce yazılar kabul edilir. Türkçe yazılarda Türk Dil Kurumu’nun Türkçe Sözlüğü ve Yazım Kılavuzu temel alınmalıdır.

Acta Oncologica Turcica dergisinin kısaltması ‘Acta Oncol Tur.’ dur.

Yazıların bilimsel ve etik sorumlulukları yazarlara, telif hakkı ise Acta Oncologica Turcica’ya aittir. Yazıların içeriğinden ve referansların doğruluğundan yazarlar sorumludur. Yazarlar,  yayın haklarının devredildiğini belirten onay belgesini (Yayın Hakları Devir Formu) yazıları ile birlikte göndermelidirler. Bu belgenin tüm yazarlar tarafından imzalanarak dergiye gönderilmesi ile birlikte yazarlar, gönderdikleri çalışmanın başka bir dergide yayınlanmadığı ve/veya yayınlanmak üzere incelemede olmadığı konusunda garanti vermiş, bilimsel katkı ve sorumluluklarını beyan etmiş sayılırlar.

Acta Oncologica Turcica Dergisi’nde  yayınlanmak amacıyla gönderilen ve etik kurul onayı alınması zorunluluğu olan deneysel, klinik ve ilaç araştırmaları için uluslararası anlaşmalara ve 2013’de gözden geçirilmiş Helsinki Bildirisi’ne uygun etik kurul onay raporu gereklidir.

Deneysel hayvan çalışmalarında ise yazarlar, “Guide for the care and use of laboratory animals” (http://oacu.od.nih.gov/regs/guide/guide.pdf) doğrultusunda hayvan haklarını koruduklarını belirtmeli ve kurumlarından etik kurul onay raporu almalıdır. Etik kurul onayı ve “bilgilendirilmiş gönüllü onam formu” alındığı araştırmanın “Gereç ve Yöntem” bölümünde belirtilmelidir.

Yayın, direkt ya da indirekt ticari bağlantı içeriyorsa veya çalışmaya materyal desteği veren bir kuruluş varsa, yazarlar kullanlan ticari ürün, ilaç, firma vs. ile ticari hiçbir ilişkisinin olmadığını ya da var ise nasıl bir ilişkisinin olduğunu (konsültan, diğer anlaşmalar), editöre sunum sayfasında belirtmek zorundadır.

Tüm yazılar, editör ve editör yardımcıları ile en az üç danışman hakem tarafından incelenir. Dergide yayınlanacak yazıları değerlendiren hakemler dergide belirtilen danışmanlar ve gerekirse yurt içi/dışı konu ile ilgili uzmanlar arasından seçilir. Yazarlar, yayına kabul edilen yazılarda, metinde temel değişiklik yapmamak kaydı ile editör,  editör yardımcıları, biyoistatistik uzmanı ve İngilizce dil uzmanının düzeltme yapmalarını kabul etmiş sayılır. 

İncelemeye sunulan araştırmada olası bir bilimsel hata, etik ihlal şüphesi veya iddiasıyla karşılaşırsa, bu dergi verilen yazıyı destek kuruluşların veya diğer yetkililerin soruşturmasına sunma hakkını saklı tutar. Bu dergi sorunun düzgün biçimde takip edilmesi sorumluluğunu kabul eder ancak gerçek soruşturmayı veya hatalar hakkında karar verme yetkisini üstlenmez. Makale yazım kuralları  aşağıda belirtilen maddeler  ‘’Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals: Writing and Editing for Biomedical Publication‘’ (http://www.icmje.org/) temel alınarak hazırlanmıştır.

Dergi formatına uygun olmayan yazılara yazarına düzeltilmesi için geri gönderilir.

GENEL KURALLAR

Yazılar sadece çevrim-içi olarak kabul edilmektedir. Yazarların makale gönderebilmesi için Journal Agent web sayfasına (http://www.journalagent.com/tod/) kayıt olup, şifre almaları gerekmektedir. Bu sistem çevrim-içi yazı gönderilmesine ve değerlendirilmesine olanak tanımaktadır. Bu sistem ile toplanan makaleler ICMJE, PubMed ve Ulakbim-Türk Tıp Dizini kurallarına uygun olarak sisteme alınmakta ve arşivlenmektedir. Yayına kabul edilmeyen yazılar, sanatsal resimler hariç yazarlara geriye yollanmaz.

Makaleler, A4 sayfasınının iki yanında 2.5 cm boşluk bırakacak şekilde, Times New Roman yazı stilinde, 12 font büyüklüğünde, 2 satır aralığıyla, Microsoft Word programında yazılmalıdır. Kısaltmalar makelede ilk geçtiği yerde tanımlanmalıdır, parantez içinde ve tüm metin boyunca kullanılımalıdır. Yazarlar özet de kısaltma kullanmaktan kaçınmalıdırlar.  Uluslararası kullanılan kısaltmalar için “Bilimsel Yazım Kuralları” kaynağına başvurulabilir.

Editöre sunum sayfası: Gönderilen makalenin kategorisi, daha önce başka bir dergiye gönderilmemiş olduğu, var ise çalışmayı maddi olarak destekleyen kişi ve kuruluşlar ve bu kuruluşların yazarlarla ilişkileri, makale İngilizce ise; İngilizce yönünden kontrolünün ve araştırma makalesi ise biyoistatistiksel kontrolünün yapıldığı belirtilmelidir.

Makale tam metin dosyası içerisine şekiller ve tablolar eklenmemelidir. Şekil ve tablo dosyaları "Tablolar" veya "Resimler" başlığı ile beraber .gif, .jpe, .jpg, .jpeg, .bmp, .png dosya uzantılı olarak ayrı bir dosyada yer almalıdır.


BİYOİSTATİSTİK

Araştırma bulgularının denetlenebilirliğini sağlamak için, araştırma düzeni, örneklem, yöntem,bilimsel yaklaşımlar ve uygulamalar tanımlanarak referansları sunulmalıdır.

Anlamlılık sınırı olarak seçilen “p” değeri ile birlikte uygun hata ve belirsizlik payları (güven aralıkları, vs) belirtilmelidir. Kullanılan istatistiksel terimler, kısaltmalar ve semboller tanımlanmalı, kullanılan yazılım (software) belirtilmelidir. İstatistik terminolojisi (random, signifikant, korelasyon, vs) istatistik dışı anlamlarda kullanılmamalıdır.

Verilerin ve analizin tüm sonuçları tablo, şekil veya grafik olarak “Bulgular” bölümünde, kullanılan Biyostatistiksel yöntemler ve uygulama ayrıntıları yazının “Gereç ve Yöntem” bölümünde veya ayrı bir başlık altında sunulmalıdır.

YAZI ÇEŞİTLERİ


Özgün Araştırmalar

Klinik araştırma, klinik gözlem, yeni teknikler, deneysel ve laboratuar çalışmalarını kapsar. Özgün araştırmalar, başlık, özet, yazının ana konusu ile ilgili anahtar kelimeler, giriş, gereç ve yöntem, sonuçlar (bulgular), tartışma, teşekkür, referanslar, tablolar, grafikler, resimler bölümlerini içermelidir. Başlık, özet ve anahtar kelimeler Türkçe ve İngilizce olarak yazılmalıdır. Makale yukarıda belirtilen yazım kuralları ile yazılı 16 A4 sayfasını aşmamalıdır. 

Başlık sayfası:
Makalenin başlığı, yazar isimleri ve yazar bilgilerini kapsayan sayfadır. Sırasıyla şu tanımlar yapılmalıdır;
1. Makalenin başlığı (Türkçe ve İngilizce)
2.Yazar isimleri (yazarların isimleri tam olarak kısaltılmadan yazılmalıdır, yazarın akademik görevi yazılmamalıdır) ve bağlı bulunduğu kurumlar
3. İletişim kurulacak yazarın ismi, adresi, telefon ve faks numarası ile e-posta bilgileri
4. Bilimsel toplantılarda sunulan ve özeti kongre kitabında yer almış eserlerin toplantı yeri ve tarihi

Özet: Yazının ana hatlarını içeren, en fazla 250 kelimeden oluşan özet Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır.

Özet, özgün araştırmalarda yapılandırılmış, diğer yazı çeşitlerinde ise düz yazı formatında olmalıdır. Özet bölümünde referans gösterilmemeli, kısaltmalardan mümkün olduğunca kaçınılmalıdır. Yapılacak kısaltmalar metindekilerden bağımsız olarak ele alınmalıdır. Özgün araştırmalarda özet 4 alt başlık olarak hazırlanmalıdır.

Amaç: Çalışmanın amacı açıkça belirtilmelidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma tanımlanmalı, standart kriterleri, randomize olup olmadığı, retrospektif veya prospektif olduğu ve varsa istatistiksel yöntem belirtilmelidir.

Bulgular: Çalışmanın detaylı sonucu verilmeli, istatistik anlamlılık derecesi belirtilmelidir.

Sonuç: Çalışmanın sonuçlarını yansıtmalı, klinik uygulanabilirliği tanımlamalı, olumlu ve olumsuz yönleri gösterilmelidir.

Anahtar kelimeler: En az 2, en çok 5 anahtar kelime özetin sonunda yer almalıdır. İngilizce anahtar kelimeler “Medical Subject Headings (MESH)’e uygun olarak verilmelidir (www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html). Türkçe anahtar kelimeler ise MESH terimlerinin aynen çevirisi olmalıdır.

Giriş: Konu hakkında kısa ve öz bilgi verilmeli, çalışmanın amacı belirtilmeli, bunlar literatür bilgisi ile desteklenmelidir.

Gereç ve Yöntem: Çalışma planı verilmeli, randomize olup olmadığı, retrospektif veya prospektif olduğu, denek sayısı, özellikleri, çalışmaya dahil edilme ve dışlanma kriterleri, kullanılan istatistiksel yöntem belirtilmelidir. 

Sonuçlar: Elde edilen sonuçlar belirtilmeli, tablo ve resimler numara sırasıyla verilmeli, sonuçlar uygulanan istatistiki analiz yöntemine göre değerlendirilmelidir.

Tartışma: Elde edilen değerler olumlu ve olumsuz yönleriyle tartışılmalı, literatür ile karşılaştırılmalı, çalışmadan elde edilen sonuç vurgulanmalıdır.

Teşekkür: Her türlü çıkar çatışması, finansal destek, bağış ve diğer editöryal (istatistik analiz, İngilizce/Türkçe değerlendirme) ve/veya teknik yardım var ise metnin sonunda sunulmalıdır.

Referanslar:  Referansların gerçekliğinden yazarlar sorumludur. Referanslar cümle sonunda  geçiş sırasına göre numaralandırılmalıdır. Kullanılan referanslar ilgili cümlenin sonunda noktadan hemen önce ve parantez içerisinde belirtilmelidir. Makale yazar sayısı 6 veya daha az ise tüm yazarlar belirtilmeli, 7 veya daha fazla ise ilk 3 isim yazılıp Türkçe referanslarda ‘’ve ark.’’, İngilizce referanslarda ise ‘’et al.’’ eklenmelidir. Türkçe referans var ise, belirtilmesine özen gösterilmelidir. Kongrelerde sunulan bildiriler, basılmamış yayınlar, tezler, internet referanslı adresler, kişisel görüşme ya da deneyimler referans olarak belirtilmemelidir. Adı geçen referanslardan bahsedilmek isteniyorsa, yazıda geçtiği cümlenin sonunda referans numarası belirtilmeden, açık yazı ile parantez içine alınarak kaynağın niteliği belirtilmelidir.

Referans yazılımı için örnekler:
Dergi:  Yazar(lar)ın soy isim(ler)i ve yazar isim(ler)inin ilk harfi, makale başlığı, dergi adı (dergide belirtilen orijinal kısaltması), yıl, cilt ve sayfa numaraları.
Örnek: Collin JR, Rathbun JE. Involutional entropion: a review with evaluation of a procedure. Arch Ophthalmol. 1978;96:1058-64.

Kitap: Yazar(lar)ın soy isim(ler)i ve yazar isim(ler)inin ilk harfi, bölüm başlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, kaçıncı baskı olduğu, basıldığı şehir, basım yeri, yayınevi, basım yılı ve sayfa numaraları.
Örnek: Herbert L.  The Infectious Diseas   es (1st ed). Philadelphia; Mosby Harcourt; 1999:11;1-8.

Kitap bölümü: Yazar(lar)›n soy isim(ler)i ve yazar isim(ler)inin ilk harfi, bölüm ve kısım, editörün(lerin) ismi, kitap adı, basım yeri, yayınevi adı, basım yılı, sayfa numaraları.
Örnek: O’Brien TP, Green WR. Periocular Infections. In: Feigin RD, Cherry JD, eds. Textbook of Pediatric Infectious Diseases (4th ed). Philadelphia; W.B. Saunders Company;1998:1273-8.
Yazar ve editörün aynı olduğu kitap: Yazar(lar)ın/editör(ler)in soy ismi ve isim(ler)inin ilk harfi, bölümbaşlığı, editörün(lerin) ismi, kitap ismi, baskı sayısı, şehir, yayınevi, yıl ve sayfalar.
Örnek: 
Solcia E, Capella C, Kloppel G. Tumors of the exocrine pancreas. In: Solcia E, Capella C, Kloppel G, eds. Tumors of the Pancreas. 2nd ed. Washington: Armed Forces Institute of Pathology; 1997:145-210.

Resim, Tablo, Grafik ve Şekiller:
Resim başlıkları ve resimler: Resimlere metindeki geçiş sırasına göre numara verilmeli ve kısa birer başlık yazılmalıdır. Başka bir yayından alıntı yapılıyorsa yazılı baskı izni birlikte yollanmalıdır. Fotoğrafların ayrıntıları seçilmeli, JPEG formatında ve en az 500 piksel/inç olarak kaydedilmelidir.

Tablolar, Grafikler, Şekiller: Tüm tablolara, grafiklere ve şekillere metinde geçiş sırasına göre numara verilmeli ve kısa birer başlık yazılmalıdır. Kullanılan kısaltmalar alt kısımda mutlaka açıklanmalıdır. Özellikle tablolar metni açıklayıcı ve kolay anlaşılır hale getirme amacı ile hazırlanmalı ve metnin tekrarı olmamalıdır.

Tüm görsel materyaller metnin sonunda ayrı birer sayfa olarak hazırlanmalıdır. Şekil, resim, tablo ve grafiklerin açıklamaları makale sonuna eklenmelidir.

Olgu Sunumları
Nadir görülen, tanı ve tedavide farklılık gösteren, mevcut bilgilerimize yenilerini ekleyip, katkı sağlayan olguları içermelidir. Türkçe ve İngilizce başlık, 150 kelimeyi aşmayan, yapılandırılmamış özet ve anahtar kelimeler ilk sayfada yer almalıdır. Sunum metni, giriş, olgu sunumu, tartışma ve referanslardan oluşmalıdır. Metnin tümü yukarıda bahsedilen yazım kuralları çerçevesinde 5 (A4) sayfayı geçmemelidir. Özgün araştırma bölümünde bahsedilen derginin yazım kuralları formatı bu bölüm için de geçerlidir. Referans sayısı 10 ile sınırlıdır.

Derlemeler
Güncel bir konuyu, bağımsız, hiçbir farklı görüşü öne çıkarmadan derinlemesine inceleyen yazılarıdır. Yazının ilk bölümünde Türkçe ve İngilizce başlık, özet, anahtar kelimeler bulunmalıdır. Özet bölümü yapılandırılmamalıdır. Konuda geçen her alıntının kaynağı mutlak gösterilmelidir. Tümü 25 (A4) sayfayı geçmemelidir.

Klinik Resim
Eğitim amaçlı orijinal, ilginç, yüksek kalitede kısa bir açıklaması olan (referanslar hariç 500 kelimeyi geçmeyen) yazılar olmalıdır.  Figür açıklaması 100 kelimeyi geçmemelidir. Beş yazardan fazla yazarı ve beşten fazla referansı olmamalıdır. Figür üzerinde hastaneyi gösteren, hastayı tanımlayan veya tarihi gösteren yazılar olmamalıdır. Ana metin ‘olgu sunumu’ ve ‘referanslar ‘ bölümlerinden oluşmalıdır (özet bölümlerini içermez).

Editöre Mektuplar
Tıp alanında güncel gelişmeleri, bilimsel ve sosyal yönden irdeleyen veya özellikle Acta Oncologica Turciaca Dergisi’nde yayınlanan yazılarla ilgili soru veya katkı içerikli 1000 kelimeyi geçmeyen ve referans belirten yazılar olmalıdır. Başlık ve özet bölümleri içermez. Referans sayısı 5 ile sınırlıdır.

Makale tipi Kelime Sınırı   Özet Kelime Sınırı Referans Sınırı Yazar sınırı
Özgün Araştırmalar 3000 400 60 Yok
Derleme 5000 400 60 5
Olgu sunumu 1200 250 15 Yok
Klinik Resim 500 Özet yok 5 5
Editöre Mektup 500 Özet yok 5 4
LookUs & Online Makale