ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Laparoskopik distal pankreatektomi operasyon sonuçları: 3.basamak merkez deneyimlerimiz [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2017; 50(2): 104-109 | DOI: 10.5505/aot.2017.98250  

Laparoskopik distal pankreatektomi operasyon sonuçları: 3.basamak merkez deneyimlerimiz

Hacı Murat Çaycı, Umut Eren Erdoğdu, Evren Dilektaşlı, Hasan Çantay, Muhammed Dogangün, Hüseyin Ayhan Kayaoğlu
T.C. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Bursa, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Minimal invaziv cerrahi pankreas cerrahisinde giderek artan sıklıkta kullanılmaktadır. Çalışmamızda laparoskopik distal pankreatektomi operasyon deneyimi ve erken dönem sonuçlarımızın sunulması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Pankreas gövde ve kuyruk yerleşimli tümoral lezyonlar nedeniyle laparoskopik distal pankreatektomi yapılan 15 hastanın verileri retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik verileri, comorbidite, lezyon özellikleri, cerrahi sonuçlar ve uzun dönem takip sonuçları kaydedildi.
BULGULAR: Laparoskopik distal pankreatektomi yapılan olguların 7’si erkek (%46.6), 8’i kadın (%53,3) idi. Olguların yaş ortalaması 60,4 ± 9,82 idi. Tümor çapı median 40,4 (30-70) mm saptandı. Ortalama çıkarılan lenf nodu 6 (2-12) saptandı. Konversiyon laparatomi 6 (%40) hastada vasküler invazyon veya hemoraji sonrasında uygulandı. Postoperatif dönemde 2 (%13,3) hastada Grade A pankreas fistülü gelişti ve takip süresince spontan kapandı. Ortalama takip süresi 22 aydı (12-36 ay). Takip döneminde duktal adenokarsinomu olan 1 (%9,09) hasta 14.ayda uzak metastaz nedeniyle eks oldu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Pankreas gövde ve kuyruk yerleşimli bening ve malign lezyonu olan hastalarda laparoskopik distal pankreatektomi klasik cerrahi girişimlere alternatif olabilir.

Anahtar Kelimeler: Pankreas, kanser, laparoskopi, distal pankreatektomi,


Operative details after laparoscopic distal pancreatectomy: our experiences in a tertiary center

Hacı Murat Çaycı, Umut Eren Erdoğdu, Evren Dilektaşlı, Hasan Çantay, Muhammed Dogangün, Hüseyin Ayhan Kayaoğlu
Bursa Yuksek Ihtisas Teaching and Research Hospital, Department of General Surgery, University of Medical Sciences, Bursa, Turkey

INTRODUCTION: Minimal invasive surgery is being increasingly used in pancreas surgery. In this study, we aimed to present our laparoscopic distal pancreatectomy experience.
METHODS: Data from 15 patients who underwent laparoscopic distal pancreatectomy (LDP) due to tumoral lesions of the pancreas, located in the body and tail were retrospectively evaluated. Demographic data, comorbidity, lesion characteristics, surgical outcome and long term follow-up results were recorded.
RESULTS: There were 7 males (46.6%) and 8 females (53.3%) with the mean age of 60.4± 9.82 in the study. Mean tumor diameter was 40.4 (30-70) mm and mean derived lymph nodes was 6 (2-12). Conversion laparotomy was necessary in 6 (40%) patients due to invasion of the adjacent vascular structures or hemorrhage. During the postoperative period, 2 patients (13.3%) developed grade A pancreas fistula and spontaneously closed during follow-up. Mean follow-up period was 22 months (12-36). Operation related mortality wasn’t seen. During the follow-up period, one (6.6%) patient with ductal adenocarcinoma died due to distant metastasis at post-operative 14th month.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Laparoscopic distal pancreatectomy seems a safe alternative to open surgery in patients with benign and malignant lesions of the pancreas body and tail.

Keywords: Pancreas, cancer, laparoscopy, distal pancreatectomy,


Hacı Murat Çaycı, Umut Eren Erdoğdu, Evren Dilektaşlı, Hasan Çantay, Muhammed Dogangün, Hüseyin Ayhan Kayaoğlu. Operative details after laparoscopic distal pancreatectomy: our experiences in a tertiary center. Acta Oncol Tur.. 2017; 50(2): 104-109

Sorumlu Yazar: Hacı Murat Çaycı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale