ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Lokal ileri ve metastatik özefagus kanserli hastalarda ilk hat bolus 5-Fluorourasil sisplatin kombinasyonu(İzmir Onkoloji Grubu Çalışması) [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2015; 48(1): 20-26 | DOI: 10.5505/aot.2015.92408  

Lokal ileri ve metastatik özefagus kanserli hastalarda ilk hat bolus 5-Fluorourasil sisplatin kombinasyonu(İzmir Onkoloji Grubu Çalışması)

Murat Akyol, Yüksel Küçükzeybek, Umut Varol, Ibrahim Yıldız, Suna Çokmert, İbrahim Vedat Bayoğlu, Yaşar Yıldız, Lutfiye Demir, Alper Can, Ahmet Dirican, Ahmet Alacacıoğlu, Mustafa Oktay Tarhan
İzmi̇r Kati̇p Çelebi̇ Üniversitesi Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,i̇zmir

AMAÇ: Sitotoksik kemoterapi, lokal ileri ve metastatik özefagus kanserinin standart tedavisidir. Biz bu çalışmada lokal ileri ve metastatik özefagus skuamoz hücreli kanserde birinci basamakta sisplatin ve kısa süreli infüzyonel 5-florourasil (5-FU) kombinasyonunun yararlarını ve yan etkilerini değerlendirdik.
YÖNTEMLER: Bu çalışmada, retrospektif olarak aralık 2006 ve temmuz 2013 tarihleri arasında sisplatin ve kısa süreli infüzyonel 5-florourasil (5-FU) kombinasyonu ile tedavi edilen daha önceden tedavi almamış lokal ileri veya metastatik özefagus skuamoz hücreli kanserli hastaları değerlendirdik. Kemoterapi rejimi olarak sisplatin 75 mg/m2 d1 (1-3-saat infuzyon), kalsiyum lökoverin 60 mg/m2 d1-2 ve 5-FU 500 mg/m2 d1-2 (15-dakika infuzyon) 14 günde bir uygulandı.
BULGULAR: Hastaların 14’ü (%51.9) erkek ve 13’ü (%48.1) kadın olup ortanca yaş 57 (39-80) idi. ECOG performans skoru 20 (%77) hastada 0 veya 1 iken diğer hastalarda 2 olarak bulundu. Tanı anında 10 hasta uzak metastaza sahipken 17 hasta lokal ileri hastalığa sahipti. Hastalar medyan 4 kür kemoterapi aldı. Tüm yanıt oranı %44.4’tü. (8 hastada parsiyel yanıt,4 hasta komplet yanıt) ve 7 (%25.9) hasta stabil hastalığa sahipti. Hastalık kontrol oranı %70.3’tü. Hastaların medyan progresyonsuz sağkalımı 6.2 (%95 CI: 5.13 7.28) ve medyan genel sağkalımı 11.1 (%95 CI: 7.77-14.5) aydı. Hastaların % 40.7’sinde grade 3-4 nötropeni ve % 11.1’inde grade 3-4 trombositopeni saptandı.
SONUÇ: Sisplatin ve kısa süreli infüzyonel 5-florourasil (5-FU) kombinasyonu ilaç infuzyonu için kateter gerektiren infüzyonel rejime alternative bir tedavi olarak düşünülebilir.

Anahtar Kelimeler: Özefagus kanseri, lokal ileri, metastatic, sisplatin, 5-florourasil


First-line cisplatin plus bolus 5- Fluorouracil combination in patients with locally advanced and metastatic esophageal cancer(Izmir Oncology Group Study)

Murat Akyol, Yüksel Küçükzeybek, Umut Varol, Ibrahim Yıldız, Suna Çokmert, İbrahim Vedat Bayoğlu, Yaşar Yıldız, Lutfiye Demir, Alper Can, Ahmet Dirican, Ahmet Alacacıoğlu, Mustafa Oktay Tarhan
Izmir Katip Celebi University, Ataturk Training And Research Hospital, Medical Oncology, Izmir, Turkey

OBJECTIVE: Cytotoxic chemotherapy is the basic treatment for locally advanced and metastatic esophageal cancer. We evaluated the benefits and side effects of the first-line short-term infusional 5- Fluorouracil (5-FU) and cisplatin combination regimen in patients with locally advanced and metastatic esophageal squamous cell cancer.
METHODS: We retrospectively reviwed the untreated locally advanced or metastatic squamous cell esophageal cancer patients treated with short-term infusional 5-FU and cisplatin combination between December 2006 and july 2013. Chemotherapy regimen was administered as; cisplatin 75 mg/m2 on day 1 (1-3-h infusion), ca-leucovorin 60 mg/m2 d1-2 and 5-FU 500 mg/m2 d1-2 (15-min infusion) every 14 days.
RESULTS: There were 14 (51.9%) male and 13 (48.1%) female patients. The median age was 57 (range, 39-80) years. Twenty patients had an Eastern Cooperative Oncology Group performance status of 0 to 1 (77%), while the rest had PS of 2 (23%). At first diagnosis, 10 patients had distant metastases and 17 patients had localized disease. In total, 27 patients were treated with a median of four cycles. The overall response rate was 44.4% (8 partial responses, 4 complete responses) and 7 patients (25.9%) had stable disease. The disease control rate was 70.3%. Median progression free survival was 6.2 (95% CI: 5.13 7.28) months and median overall survival was 11.1 (95% CI: 7.77-14.5) months. Among the patients, 40.7% of them had grade 3-4 neutropenia, 11.1% of those patients had grade 3-4 thrombocytopenia.
CONCLUSION: Short-term infusional 5-FU and cisplatin combination regimen can be considered as an alternative treatment to an infusion regimen in which a catheter is necessary for the drug infusion.

Keywords: esophageal cancer, locally advanced, metastasis; cisplatin; 5- Fluorouracil


Murat Akyol, Yüksel Küçükzeybek, Umut Varol, Ibrahim Yıldız, Suna Çokmert, İbrahim Vedat Bayoğlu, Yaşar Yıldız, Lutfiye Demir, Alper Can, Ahmet Dirican, Ahmet Alacacıoğlu, Mustafa Oktay Tarhan. First-line cisplatin plus bolus 5- Fluorouracil combination in patients with locally advanced and metastatic esophageal cancer(Izmir Oncology Group Study). Acta Oncol Tur.. 2015; 48(1): 20-26

Sorumlu Yazar: Ahmet Alacacıoğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale