ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Primer Kardiyak Anjiosarkoma: Bir Olgu Sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2015; 48(1): 39-41 | DOI: 10.5505/aot.2015.92400  

Primer Kardiyak Anjiosarkoma: Bir Olgu Sunumu

Ayşe Gök Durnalı1, Ayşe Yüksel2, Muzaffer Bedri Altundağ3, Murat Vural4, Berna Öksüzoğlu1, Necati Alkış1
1Dr.A. Y. Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
3Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, Ankara, Türkiye
4Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Primer kardiyak anjiosarkoma, kötü prognozlu nadir bir hastalıktır. Açık kardiyak cerrahi operasyon olan ve sağ atriumda kardiyak anjiosarkoma tanısı alan 34 yaşında erkek hasta tıbbi onkoloji bölümüne başvurdu. Tümörün tam küratif rezeksiyonu mümkün olmamıştı ve hastaya postoperatif dönemde 6 siklus kombinasyon kemoterapi rejimen (doksorubisin ve mesna korumasıyla ifosfamid) verildi. Hastada 8 ay boyunca stabil hastalık mevcuttu, ve progresyon sonrasında ikinci sıra kemoterapi (paklitaksel) başlandı, ancak hasta tanıdan 15 ay sonra kaybedildi. Kardiyak anjiosarkoma olgularının çoğunda küratif rezeksiyonlar mümkün olmadığından daha ileri tedavi seçeneklerine son derece ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak anjiosarkoma, Kemoterapi


Primary Cardiac Angiosarcoma: A Case Report

Ayşe Gök Durnalı1, Ayşe Yüksel2, Muzaffer Bedri Altundağ3, Murat Vural4, Berna Öksüzoğlu1, Necati Alkış1
1Medical Oncology Department Of Dr A. Y. Ankara Oncology Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
2Cardiology Department Of Dr A. Y. Ankara Oncology Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
3Radiation Oncology Department Of Dr A. Y. Ankara Oncology Training And Research Hospital, Ankara, Turkey
4Radiology Department Of Ankara Numune Training And Research Hospital, Ankara, Turkey

Primary cardiac angiosarcoma is a rare disease with poor prognosis. A 34-year-old male patient who underwent an open cardiac surgery and diagnosed as cardiac angiosarcoma on the right atrium was admitted to the medical oncology department. Complete curative resection of the tumor was not possible and postoperatively 6 cycles of combination chemotherapy regimen (ifosphamide with mesna protection and doxorubicin) was given. Patient had stable disease for 8 months, and after progression a second-line chemotherapy (paclitaxel) was started but he died after 15 months of diagnosis. Since curative resections are not possible in most of the cardiac angiosarcoma cases, further treatment options are desperately needed.

Keywords: cardiac angiosarcoma, chemotherapy


Ayşe Gök Durnalı, Ayşe Yüksel, Muzaffer Bedri Altundağ, Murat Vural, Berna Öksüzoğlu, Necati Alkış. Primary Cardiac Angiosarcoma: A Case Report. Acta Oncol Tur.. 2015; 48(1): 39-41

Sorumlu Yazar: Ayşe Gök Durnalı, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale