ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Artroskopik Omuz Cerrahisinde Genel Anesteziye Ek Olarak Yapılan Ultrason Eşliğindeİinterskalen Brakial Pleksus Bloğunun Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(1): 53-60 | DOI: 10.5505/aot.2018.89801  

Artroskopik Omuz Cerrahisinde Genel Anesteziye Ek Olarak Yapılan Ultrason Eşliğindeİinterskalen Brakial Pleksus Bloğunun Postoperatif Ağrı Üzerine Etkisi

Faruk Çiçekci1, Ahmet Yıldırım2, İbrahim Özkan Önal1, Mehmet Ali Acar2, Jale Bengi Çelik1, İnci Kara1
1Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji Ve Reanimasyon A.D., Konya
2Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi Ve Travmatoloji A.D., Konya

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu araştırmanın amacı, artroskopik omuz cerrahisi uygulanan hastalarda ultrason eşliğinde interskalen brakiyal pleksus blok (İSBPB) ve genel anestezi (GA) sonrası postoperatif intravenöz hasta kontrollü analjezi (HKA) uygulamalarının postoperatif erken dönemde (24 saat) görsel analog skorlarını (VAS) karşılaştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif bir çalışmadır. Çalışmaya, Ağustos 2016 ile Ağustos 2017 tarihleri arasında elektif artroskopik omuz cerrahisi için İSBPB + GA (Grup İSBPB) ve GA (Grup GA) uygulanan 98 hasta dahil edildi. Postoperatif 30 dk, 2., 6., 12. ve 24. saatlerde dinlenme ve aktivite sırasındaki görsel analog skalası (VAS) ile ağrı skorları, tüketilen toplam morfin miktarı ve ilk analjezi gereksinimi zamanı hasta kontrollü analjezi cihazı ile değerlendirildi.
BULGULAR: Hastaların demografik özellikleri benzerdi (p>0.05). Dinlenme ve aktif VAS skorları açısından zaman açısından iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark vardı (p <0.001). VAS skorları İSBPB grubunda ilk 12 saatte GA grubuna göre daha düşüktü (p <0.001). Toplam tüketilen morfin miktarı daha düşüktü ve analjezi gereksinimi zamanı İSBPB grubunda GA grubuna göre çok daha fazla idi (p <0.001). Ancak iki grup arasındaki komplikasyonlarda anlamlı fark yoktu (p <0.05).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Artroskopik omuz ameliyatı sonrası ağrı düzeyi, İSBPB'nin ağrı kesici ilaç tedavisinde GA'ye üstün etkisi olduğunu, ancak İSBPB'nin postoperatif komplikasyonlar açısından GA'ye benzer olduğunu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: İnterskalen brakial pleksus bloğu, ultrason, hasta kontrollü analjezi, artroskopik omuz cerrahisi


The Effect of Ultrasound-Guided Interscalen Brachial Plexus Block Plus General Anesthesia for Postoperative Pain in Arthroscopıc Shoulder Surgery

Faruk Çiçekci1, Ahmet Yıldırım2, İbrahim Özkan Önal1, Mehmet Ali Acar2, Jale Bengi Çelik1, İnci Kara1
1Department of Anesthesiology, Selcuk University, Medical Faculty, Konya
2Department of Orthopedia And Traumatology, Selcuk University, Medical Faculty, Konya

INTRODUCTION: The aim of this research was to compare postoperative early stage (24 hours) visual analogue scores (VAS) following ultrasound-guided interscalen brachial plexus block (ISBPB) and postoperative intraveunos patient controlled analgesia (PCA) after general anesthesia (GA) in patients undergoing arthroscopic shoulder surgery.
METHODS: This was a retrospective study. The subjects included 98 patients who underwent ISBPB+ GA (Group ISBPB) and GA + iv PCA (Group GA) for elective arthroscopıc shoulder surgery between August 2016 and August 2017. Postoperative visual analogue scale (VAS) pain scores at rest and during activity at 30th min, 2, 6, 12 and 24th hours, the total amount of morphine consumed, the first analgesia requirement time were evaluated by postoperative patient controlled analgesia (PCA) devices.
RESULTS: The demographic characteristics of the patients were similar (p>0.05). There was a statistically significant difference between the two groups in terms of resting and active VAS scores according to time (p<0.001). The VAS scores were lower in the ISBPB group in the first 12 hours than in the PCA group (p<0.001). Total amount of consumed morphine were lower, and the first analgesia requirement time were much more in the ISBPB group than in the PCA group (p<0.001). However, there was no significant difference in complications between the two groups (p<0.05).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Pain levels after arthroscopıc shoulder surgery showed that ISBPB had a superior effect to GA in providing pain relief, but ISBPB was similar to GA in terms of postoperative complications.

Keywords: Interscalen brachial plexus block, ultrasound, patient controlled analgesia, arthroscopic shoulder surgery.


Faruk Çiçekci, Ahmet Yıldırım, İbrahim Özkan Önal, Mehmet Ali Acar, Jale Bengi Çelik, İnci Kara. The Effect of Ultrasound-Guided Interscalen Brachial Plexus Block Plus General Anesthesia for Postoperative Pain in Arthroscopıc Shoulder Surgery. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(1): 53-60

Sorumlu Yazar: Faruk Çiçekci, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale