ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Hemodiyaliz hastalarında kardiyovaskuler riskin belirlenmesinde volüm durumunun rolü [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 218-222 | DOI: 10.5505/aot.2018.89410  

Hemodiyaliz hastalarında kardiyovaskuler riskin belirlenmesinde volüm durumunun rolü

Bahar Gürlek Demirci1, Emre Tutal2, Orhan Guliyev2, Turan Çolak2, Fatma Nurhan Ozdemir Acar2, Siren Sezer2
1Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nefroloji, Ankara
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Nefroloji Bilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Kronik sıvı yükü hemodiyalize giren hastalarda sık karşılaşılan bir sorundur. Bu çalışmada, hemodiyalize giren hastalarda biyoimpedans analizi (BİA) ile ölçülen sıvı yükü parametreleri ile sistolik, diyastolik kan basıncı, nabız dalga hızı (PWv) nabız basıncı, kardiyak indeks (CI) ve kardiyak output (CO) gibi hemodinamik parametreler arasındaki ilişkinin gösterilmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: : Son dönem böbrek hastalığı tanısı ile en az üç aydır hemodiyalize giren ve medikal olarak stabil 100 hasta çalışmaya alındı. Biyoimpedans cihazı (BCM, Fresenius) ile yapılan vücut kompozisyon analizinde sistolik ve diyastolik kan basıncı, vücut kitle indeksi (VKİ), yağsız doku indeksi (LTI), ekstraselüler sıvı volumü (ECW), intraselüler sıvı volumü (ICW), yağsız doku kütlesi (LTM) düzeyleri belirlendi. PWv, nabız basıncı (PP), CI, CO, sistolik basınç artışı (AIx) ve total vasküler direnç (TVR) nabız dalga hızı cihazı ile ölçüldü (Mobil-O-Graph).
BULGULAR: Ortalama yaş 47.5 ± 16.2 idi. Ultrafiltrasyon volumü ve hipervolemi sıklığı sistolik kan basıncı, ECW, ICW, VKİ, (p<0.005); PWv, CO, TVR, CI ve AIx ile pozitif korele (p<0.001), LTI ile ters orantılı saptandı (p < 0.05). Hipervolemi, prediyaliz serum sodyum düzeyinden bağımsızdı. PP, CO, TVR, CI, AIx, Kt/V, E/I ve faz50 açısı PWV’nin belirleyicileri olarak saptandı (p<0.005). Sistolik kan basıncı, PP, CO, TVR, AIx, PWv, ECW, ICW ve E/I hipervoleminin belirleyicileri olarak saptandı (p<0.001).
TARTIŞMA ve SONUÇ: Çalışmamızda hipervoleminin nabız dalga hızı progresyonu, artmış sistolik kan basıncı, nabız basıncı ve vasküler direnç ile ilişkili olduğu gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, hipervolemi, biyoimpedans, arteryel sertlik


Assessment of volume status with cardiovascular risk factors in hemodialysis patients

Bahar Gürlek Demirci1, Emre Tutal2, Orhan Guliyev2, Turan Çolak2, Fatma Nurhan Ozdemir Acar2, Siren Sezer2
1Ataturk Training and Research Hospital, Department Of Nephrology, Ankara
2Baskent University Faculty Of Medicine, Department Of Nephrology, Ankara

INTRODUCTION: Chronic fluid overload is a common issue in patients undergoing hemodialysis. In present study, we aimed to investigate fluid volume parameters by bioimpedance analysis (BIA) and their relationship to hemodynamic parameters as systolic and diastolic blood pressure, pulse wave velocity (PWv), PP, cardiac index (CI) and cardiac output (CO) in patients ongoing hemodialysis.
METHODS: One hundred end stage renal disease patients who were medically stable and undergoing dialysis treatment for at least 3 months were enrolled to the study. Body compositions were analyzed with the BIA technique (BCM, Fresenius) that estimates systolic and diastolic blood pressure, body mass index (BMI) lean tissue index (LTI), extracellular volume (ECW), intracellular volume (ICW), lean tissue mass (LTM) and phase angle levels. PWv, pulse pressure, CI, CO, systolic pressure augmentation (AIx) and total vascular resistance (TVR) were evaluated with PWv analysis monitor (Mobil-O-Graph).
RESULTS: The mean age was 47.5 ± 16.2. Ultrafiltration volume and overhydration frequency were positively correlated with systolic blood pressure, ECW, ICW, BMI (p<0.05) and hemodynamic parameters as PWv, PP, CO, TVR, CI and AIx (p<0.001), and negatively correlated with LTI (p <0.05). PP, CO, TVR, CI, AIx, Kt/V, E/I and phi50 were the predictors of pulse wave velocity (p<0.05). Systolic blood pressure, PP, CO, TVR, CI, AIx, PWv, ECW, ICW and E/I were the predictors of overhydration (p<0.001).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Present study concluded that overhydration is associated with increased PWv, systolic blood pressure, PP and vascular resistance

Keywords: Hemodialysis, hypervolemia, biyoimpedance, arterial stiffness


Bahar Gürlek Demirci, Emre Tutal, Orhan Guliyev, Turan Çolak, Fatma Nurhan Ozdemir Acar, Siren Sezer. Assessment of volume status with cardiovascular risk factors in hemodialysis patients. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 218-222

Sorumlu Yazar: Bahar Gürlek Demirci, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale