ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Tiroidektomi sonrası gerçek vokal kord palsisinde tek başına direk bakıya karşı in-traoperatif nöral monitörizasyonun rolü [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 80-86 | DOI: 10.5505/aot.2020.86094  

Tiroidektomi sonrası gerçek vokal kord palsisinde tek başına direk bakıya karşı in-traoperatif nöral monitörizasyonun rolü

Cagri Tiryaki, Murat Burc Yazicioglu
Sbü, Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Amaç: Tiroid cerrahisinin en kritik ve istenmeyen, yaşam kalitesini önemli ölçüde azaltabilen komplikasyonu rekürren laringeal sinir felcidir. İntraoperatif nöromonitorizasyonu (IONM), rekürren laringeal sinir hasarını önlemek için yeni bir teknik olarak tanıtılmış olmasına rağmen, IONM'nin yararları hala tartışmalıdır. Bu çalışmanın amacı, tiroid cerrahisinin postoperatif komplikasyon oranlarını intraoperatif nöral izlemeli kulanılan veya kullanılmayan vakalarda literatür eşliğinde tartışmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Hastalar iki gruba ayrıldı; IONM kullanılan grup (Grup 1, n: 72) ve IONM grubu olmayan geleneksel direkt görsel teknik kullanılan grup (Grup 2, n: 276). Yaş, cinsiyet, preoperatif tanı, ultrasonografik bulgular, ameliyat türü, ameliyat süresi, postoperatif kalsiyum, parathormon düzeyleri ve erken postoperatif komplikasyonlar kaydedildi.
BULGULAR: İki grup arasında yaş, cinsiyet, ameliyat tipi, hastanede kalış süresi, postoperatif kalsiyum, parathormon düzeyleri ve preoperatif tanı açısından anlamlı fark yoktu. Postoperatif kanama ve ses kısıklığı sırasıyla 6 (% 2.2) hastada ve 3 (% 1.1) hastada grup 2'de belirlendi. Bununla birlikte postoperatif kanama ve ses kısıklığı 1.grupta 1 hastada belirlendi. Hipokalsemi, grup 1'de 9 (% 12.5), grup 2'de 48 (% 17.4) hastada (p= 0.24) belirlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: IONM'nin postoperatif komplikasyon oranları üzerine anlamlı bir etkisi saptamadık

Anahtar Kelimeler: Tiroid cerrahisi, intraoperatif nöral izleme, vokal kord yaralanması


The role of intraoperative neural monitoring versus identification alone on post-thyroidectomy true vocal cord palsy

Cagri Tiryaki, Murat Burc Yazicioglu
Sbu, Derince Education And Research Hospital, Department Of General Surgery

INTRODUCTION: The most critical and undesirable complication of thyroid surgery is recurrent laryngeal nerve palsy which can be significantly deteriorate the quality of life. Although intraoperative neu-romonitoring (IONM) has been introduced as a new technique to prevent recurrent laryngeal nerve damage, the benefits of IONM are still controversial. The aim of this study was to dis-cuss the postoperative complication rates of thyroid surgery with and without intraoperative neural monitoring in the context of the literature.
METHODS: The patients were divided into two groups; IONM used group (Group 1, n: 72) and conven-tional direct visual technique without IONM group (Group 2, n: 276). Age, sex, preoperative diagnosis, ultrasonographic findings, type of surgery, duration of surgery, postoperative calci-um, parathormone levels, and early postoperative complications were recorded.
RESULTS: There was no significant difference between two groups regarding age, gender, operation type, total hospitalization period, postoperative calcium, parathormone levels, and preopera-tive diagnoses. Postoperative bleeding and hoarseness were determined in 6 (2.2%) patients and 3 (1.1%) patients in group 2 respectively. However postoperative bleeding and hoarseness were determined in 1 patient in group 1. Hypocalcemia was determined in 9 (12.5%) patients in group 1 and in 48 (17.4%) patients in group 2 (p= 0.24).
DISCUSSION AND CONCLUSION: We did not determine a significant effect of IONM on postoperative complication rates.

Keywords: Thyroid surgery, intraoperative neural monitoring, vocal cord injury


Cagri Tiryaki, Murat Burc Yazicioglu. The role of intraoperative neural monitoring versus identification alone on post-thyroidectomy true vocal cord palsy. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 80-86

Sorumlu Yazar: Cagri Tiryaki, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale