ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Adölesan ve Genç Yetişkin Meme Kanserli Hastalarda De-Ritis Oranının Prognostik Değeri [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 37-45 | DOI: 10.5505/aot.2020.85619  

Adölesan ve Genç Yetişkin Meme Kanserli Hastalarda De-Ritis Oranının Prognostik Değeri

Utku Oflazoglu1, Yakup iriagac2, Yuksel Kucukzeybek1, Umut Varol1, Tarik Salman1, Halil Taskaynatan1, Yasar Yildiz1, Ahmet Alacacioglu1
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye
2İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmada, adelosesan ve genç erişkin (AGE'li) meme kanseri olan hastalarda aspartat aminotransaminazın alanin aminotransaminaza (De-Ritis oranı) oranının prognostic bir belirteç olarak rolü araştırıldı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada, Ocak 2006 - Mayıs 2016 tarihleri arasında İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniğinde izlenen 18-39 yaşları arasındaki hastaları geriye dönük olarak değerlendirdi. De-Ritis oranının cut-off değerlerini bulmak için ROC eğrisi analizi kullanılmıştır. Hastalar kesim değerine göre iki gruba ayrıldı.
BULGULAR: Toplamda 190 meme kanseri hastası vardı. Tanı sırasındaki ortanca yaş 34 idi (min: 23, maks: 39). Takiplerinde 37 hastada (% 19.5) nüks saptandı. Histolojik olarak, hastaların büyük çoğunluğu 2. ve 3. derece idi. Tek değişkenli analizde De-Ritis oranının, histolojik derecenin, ER durumunun, PR durumunun ve Luminal durumunun hastalıksız sağkalım(HS) açısından iyi prognostik faktörler olduğunu saptandı [sırasıyla p: 0.014, p: 0.006, p: 0.032, p: 0.002, p: 0.05]. De-Ritis oranı<0,93 olan grupta HS 106,2 ay iken De-Ritis oranı≥0,93 79,2 ay olarak saptandı (p: 0,014). Hastalıksız sağklaım açısından çok değişkenli analizde histolojik derece, PR durumu ve De-Ritis oranı istatistiksel olarak anlamlı bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmada De-Ritis oranının adelosesan ve genç erişkin meme kanserli hastalarda prognostik bir belirteç olarak kullanılabileceği gösterilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, AGE, De-Ritis oranı, AST, ALT


Prognostic Value of De-Ritis Ratio in Adolescents and Young Adult Patients with Breast Cancer

Utku Oflazoglu1, Yakup iriagac2, Yuksel Kucukzeybek1, Umut Varol1, Tarik Salman1, Halil Taskaynatan1, Yasar Yildiz1, Ahmet Alacacioglu1
1Department Of Medical Oncology, Izmir Katip Celebi University, Ataturk Training And Research Hospital, Izmir, Turkey
2Department Of Internal Medicine, Izmir Katip Celebi University, Ataturk Training And Research Hospital, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: The present study aimed to investigate the potential of ratio of aspartate aminotransaminase to alanine aminotransaminase (De-Ritis ratio) as prognostic marker in adelocesant and young adults(AYAs) patients with breast cancer.
METHODS: This study retrospectively evaluated patients aged 18-39 who were followed-up from January 2006 to May 2016 at the Medical Oncology Clinic of Izmir Katip Celebi University, Ataturk Training and Research Hospital. In order to find out De-Ritis ratio cut-off values, ROC curve analysis was used. The patients were divided into two groups according to the cutoff value.
RESULTS: We had 190 patients with breast cancer in total. The median age at diagnosis was 34 (min: 23, max: 39). 37 patients (19.5%) experienced a relapse in the follow-up period. Histologically, the great majority of patients were grade 2 and 3. The univariate analysis demonstrated that De-Ritis ratio, histological grade, ER status, PR status and Luminal status were good prognostic factors in terms of disease free survival(DFS) [p: 0.014, p: 0.006, p: 0.032, p: 0.002, p: 0.05 respectively]. The group De-Ritis ratio<0,93 had 106.2 months of DFS while the group De-ritis ratio≥0,93 had 79.2 months [p<0.014]. In multivariate analysis for DFS histological grade, PR status and De-Ritis ratio were found to be statistical significance.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, it has been shown that the De-Ritis ratio can be used as a prognostic marker in AYAs with breast cancer.

Keywords: Breast cancer, AYAs, De-Ritis ratio, AST, ALT


Utku Oflazoglu, Yakup iriagac, Yuksel Kucukzeybek, Umut Varol, Tarik Salman, Halil Taskaynatan, Yasar Yildiz, Ahmet Alacacioglu. Prognostic Value of De-Ritis Ratio in Adolescents and Young Adult Patients with Breast Cancer. Acta Oncol Tur.. 2020; 53(1): 37-45

Sorumlu Yazar: Utku Oflazoglu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale