ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Türk Toplumunda kanserli hastalar ve yakınları arasındaki depresyon ve depresyonla ilişkili faktörler [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2017; 50(2): 115-123 | DOI: 10.5505/aot.2017.81994  

Türk Toplumunda kanserli hastalar ve yakınları arasındaki depresyon ve depresyonla ilişkili faktörler

Başak Bala Öven Ustaalioğlu1, Ezgi Acar2
1Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Onkoloji Bölümü
2Haydarpaşa Numune Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Psikiyatri Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Kanserli hastalar arasında depresyon oranı %29 olarak bildirilmiştir. Depresyon varlığı, hem hastayı, hem de hastaya bakmakla yükümlü aile üyelerini olumsuz yönde etkiler. Bu çalışmada, kemoterapi alan hastalar ve onlara bakmakla yükümlü yakınlarında depresyon varlığını, sosyo-demografik faktörler ve günlük aktivitelerin depresyonla ilişkisini değerlendirdik.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Toplam 302 kanser hastası ve 302 yakınını inceledik. Depresyonu Beck Depresyon Envanteri (BDE) ile değerlendirdik. Depresyon için sınır değeri 17 olarak kabul ettik ve depresyonla ilişkili sosyo-demografik özellikleri analiz ettik.
BULGULAR: Depresyon skorları hasta grupta yakınlarına göre daha yüksekti(12,5 ile 8). Hastalığı yeterince bilmeme, günlük sosyal aktivitelerde kısıtlılık, hem hasta hem yakınlarında depresyon varlığı ile ilişkiliydi.Korrelasyon analizi ile hasta yakınlarında, eğitim seviyesi, iş durumu, aylık gelir depresyonla ters orantılı iken, hastanın hastalığını bilme, depresyonla ilişkiliydi. Hastalar için ise, semptom varlığı, aile ziyaretleri, depresyonu predikte eden faktörlerdi. Bununla beraber, hasta yakınları için aile ziyaretleri ve aylık gelir depresyonu predikte eden bağımsız faktörler olarak bulundu.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Hem hasta, hem de yakınlarında kültürel farklılıklar bazında depresyonu predikte eden faktörleri tesbit etmek, tedaviye yardımcı olacağı gibi hayat kalitelerinin de artmasına yardımcı olacaktır.

Anahtar Kelimeler: depresyon, kanser hastası, bakım veren aile üyesi, Beck depresyon envanteri, depresyon skoru


The depression and related factors among cancer patients and their family caregivers in Turkish Population

Başak Bala Öven Ustaalioğlu1, Ezgi Acar2
1Haydarpasa Numune Education And Research Hospital, Medical Oncology Department
2Haydarpasa Numune Education And Research Hospital, Psychiatry Department

INTRODUCTION: Depression has been reported as 29% in frequency among cancer patients. The presence of depression negatively effect both the patients and their family member who provide the care the patients. In the present study we evaluated the presence of depression in cancer patients receiving chemotherapy and their caregivers and the relatioship between socio-demographical factors and daily social activities with depression.
METHODS: Totally,302 cancer patients and 302 family caregiver of them were evaluated. Depression was analyzed with Beck Depression Invantery(BDI). The cut-off value for depression was 17 and the socio-demograpfical factors related with depression were analyzed.
RESULTS: Depression scores was higher in patients then their caregivers(12.5vs8). Insufficent information about disease and rare social activities were related with depression for both cancer patients and their caregivers.By correlation analysis, educational level, occupational status and income were inversely related with depression but the knowing the the diagnosis of the patients by caregiver was positively related with depression. The presence of symptom and family visit were independent predicting factor for depression of patients.On the other hand family visit and income were important independent factors for caregiver depression.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Findings of the predicting factor of depression for both patients and their caregiver according to culturel diversity may help treatment management and improve the quality of the life.

Keywords: depression, cancer patients, family caregiver, Beck depression score, depression score.


Başak Bala Öven Ustaalioğlu, Ezgi Acar. The depression and related factors among cancer patients and their family caregivers in Turkish Population. Acta Oncol Tur.. 2017; 50(2): 115-123

Sorumlu Yazar: Başak Bala Öven Ustaalioğlu, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale