ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


İnvaziv Duktal Meme Karsinomu; Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü ve Nitrik Oksit İlişkisi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 74-79 | DOI: 10.5505/aot.2016.79188  

İnvaziv Duktal Meme Karsinomu; Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü ve Nitrik Oksit İlişkisi

Hacı Kahya Özdoğan1, Fatma Ceyla Eraldemir1, Mustafa Baki Çekmen1, Çağrı Tiryaki3, İrem Yavaş1, Cengiz Erçin2, Nihat Zafer Utkan4
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Ana Bilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Ana Bilim Dalı, Kocaeli
3Kocaeli Derince Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, Kocaeli
4Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı, Kocaeli

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme kanseri, kadınlarda ölüme yol açan kanserler içinde ikinci sıradadır. Kanser, meme dokusunda genellikle duktus veya lobüllerden gelişir. Bu çalışmadaki amacımız, meme karsinomunda vaskuler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) ve nitrik oksit (NO) seviyeleri ile tümör grade’i, lenf nodu durumu ve tümör büyüklüğü işe ilişkisini araştırmaktır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu çalışmada meme kanserli 50 hastada ve 38 sağlıklı kontrolde serum VEGF ve NO seviyelerini ölçtük.
BULGULAR: Meme kanserli hastalarda serum VEGF ve NO seviyeleri kontrollere göre anlamlı derecede daha yüksekti (p<0.001). Tümör çapı açısından, meme kanserli hastalarda serum NO seviyelerinde anlamlı bir fark bulunamadı. Aksiller lenf nodu tutulum durumu açısından, meme kanserli hastalarda serum VEGF ve NO seviyelerinde anlamlı bir fark bulunamadı. Meme kanserli hastalarda, serum NO düzeyleri ile serum VEGF düzeyleri arasında (r: 0.380, p=0.006) pozitif bir korelasyon vardı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Serum VEGF ve NO seviyeleri meme kanserli hastalarda prognozu öngören faydalı bir belirteç olabilirler. Bu hipoteze açıklık getirmek için uzun süre takipli daha geniş çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: VEGF, NO, Meme kanseri


Invasive Ductal Breast Cancer; Relationship with Vascular Endothelial Growth Factor and Nitric Oxide

Hacı Kahya Özdoğan1, Fatma Ceyla Eraldemir1, Mustafa Baki Çekmen1, Çağrı Tiryaki3, İrem Yavaş1, Cengiz Erçin2, Nihat Zafer Utkan4
1Department Of Biochemistry, Kocaeli University Medical Faculty, Kocaeli, Turkey
2Department Of Pathology, Kocaeli University Medical Faculty, Kocaeli, Turkey
3Department Of General Surgery, Kocaeli Derince Education And Research Hospital, Kocaeli, Turkey
4Department Of General Surgery, Kocaeli University Medical Faculty, Kocaeli, Turkey

INTRODUCTION: Breast cancer is the second leading cause of cancer deaths in western among woman worlwide.Cancer that forms in tissues of the breast usually the ducts or lobules. The aim of the present study was to investigate the association between serum NO and VEGF levels and lymph node status and tumor size of breast carcinoma.
METHODS: In this study we measured serum VEGF and NO levels in 50 patients with breast cancer and 38 healty controls.
RESULTS: Serum VEGF and NO levels are higher patients with breast cancer than controls (p<0.001). İn terms of tumoral size, there is no significant difference serum NO levels in the patients with breast cancer. There are positive correlation between serum NO levels and serum VEGF levels (r: 0.380, p=0,006) in the patients with breast cancer.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Serum VEGF and NO levels may be a useful marker to predict prognosis of patients with breast cancer.To clarify this hypothesis, larger studies with long-term follow -up are needed.

Keywords: VEGF, NO, Breast cancer


Hacı Kahya Özdoğan, Fatma Ceyla Eraldemir, Mustafa Baki Çekmen, Çağrı Tiryaki, İrem Yavaş, Cengiz Erçin, Nihat Zafer Utkan. Invasive Ductal Breast Cancer; Relationship with Vascular Endothelial Growth Factor and Nitric Oxide. Acta Oncol Tur.. 2016; 49(2): 74-79

Sorumlu Yazar: Cengiz Erçin, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale