ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Akciğer kanserlerinde DNA ploidinin prognostik önemi [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 171-178 | DOI: 10.5505/aot.2018.74755  

Akciğer kanserlerinde DNA ploidinin prognostik önemi

Hüseyin Çakmak1, Arif Osman Tokat2, Nalan Açıkgöz Akgün3, Hadi Akay4, Olgun Arıbaş5
1Medical Park Ankara Hastanesi Göğüs Cerrahisi Bölümü, Ankara
2Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Yozgat
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Anabilim Dalı, Ankara
4Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara (2006'da Vefat)
5Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Ankara

GİRİŞ ve AMAÇ: Akciğer kanserleri tüm dünyada oldukça yaygın olarak görülen ve mortalitesi yüksek olan neoplazmlardır. Akciğer kanserlerinde, önceden bilinen prognostik faktörlerin, tümörün klinik seyrindeki ve prognozundaki değişkenliği yansıtmada yetersiz kaldığı bilinmektedir. Çalışmamızda küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde opere edilen hastaların tümör DNA ploidi tipinin prognoza olan etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: : Küçük hücreli dışı akciğer kanserli 35 hasta opere edildi. Taze tümör dokusundan flow sitometrik inceleme yapılarak tümör DNA ploidi tipi ile proliferasyon aktivitesi(Sfazı) belirlendi. Bu veriler hastaların TNM evresi, histopatolojik tipi ve takip süresi içindeki son durumu ile karşılaştırıldı.
BULGULAR: DNA ploidi analizi sonucunda 35 olgunun 16’sında(%45,8) anöploidi ve 19’unda da (%54,2) diploidi saptandı. Ploidi tipi ve S fazı ile histopatolojik tip, TNM evresi ve klinik son durum karşılaştırıldığında özellikle anöploid DNA’lı ve/veya S fazı yüksek olan olgularda nüks veya metastazlar gözlendi.(p<0,05)
TARTIŞMA ve SONUÇ: Küçük hücreli dışı akciğer kanserlerinde, tümör DNA ploidi tipi ile S fazı, tümörün biyolojik davranışını yansıtan ve prognoza etkili faktörler olarak değerlendirildi.

Anahtar Kelimeler: DNA ploidi, Akciğer kanseri, flow sitometri


Prognostic significance of DNA ploidy in lung cancer

Hüseyin Çakmak1, Arif Osman Tokat2, Nalan Açıkgöz Akgün3, Hadi Akay4, Olgun Arıbaş5
1Thoracic Surgery Department, Medical Park Ankara Hospital, Ankara
2Thoracic Surgery Department, Medicine Faculty Of Yozgat Bozok University, Yozgat
3Medical Oncology Department, Medicine Faculty Of Ankara University, Ankara
4Thoracic Surgery Department, Medicine Faculty Of Ankara University, Ankara (died İn 2006)
5Thoracic Surgery Department, Medicine Faculty Of Gazi University, Ankara

INTRODUCTION: Lung cancers widespread throughout the world. Previously known prognostic factors in lung cancers are inadequate in reflecting a change in prognosis and clinical course of the tumour. The aim of this study was to determine the effect on prognosis of tumour DNA ploidy type in are neoplasms with high mortality rates that are extremely patients operated on for non small cell lung cancer.
METHODS: A total of 35 patients were operated on because of non small cell lung cancer. Using flow cytometric examination of fresh tumour tissue, the proliferation activity (S phase) was determined together with tumour DNA ploidy type. These data were compared with the TNM grade, the histopathological type and the last status of patients within the follow-up period.
RESULTS: As a result of DNA ploidy analysis, aneuploidy was determined in 16 (45.8%) patients and diploidy in 19 (54.2%). When the ploidy type and S phase were compared with histopathological type, TNM grade and last clinical status, recurrence and metastasis were observed at a significantly higher rate in cases with anaploidy DNA and/or high S phase (p<0.05)
DISCUSSION AND CONCLUSION: Tumour DNA ploidy type and S phase can be evaluated as effective prognostic factors reflecting the biological behaviour of the tumour in non small cell lung cancers.

Keywords: DNA ploidy, Lung Cancer, flow cytometry


Hüseyin Çakmak, Arif Osman Tokat, Nalan Açıkgöz Akgün, Hadi Akay, Olgun Arıbaş. Prognostic significance of DNA ploidy in lung cancer. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 171-178

Sorumlu Yazar: Hüseyin Çakmak, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale