ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder


Renal Hücreli Karsinomun İndüklediği Paraneoplastik Lökomoid Reaksiyona Sekonder Gelişen Malign Priapism: Bilinen İlk Olgu Sunumu [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 259-262 | DOI: 10.5505/aot.2018.64426  

Renal Hücreli Karsinomun İndüklediği Paraneoplastik Lökomoid Reaksiyona Sekonder Gelişen Malign Priapism: Bilinen İlk Olgu Sunumu

Eşref Oğuz Güven1, İsmail Selvi1, Mete Kilciler2, Halil Başar1
1Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Üroloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Malign priapism (MP), penis dokusunda tümöral invazyon veya metastaz sonucu oluşan priapism şeklidir. Paraneoplastik lökomoid reaksiyon (PLR)ise, çoğu solid tümörde gözlenebilen bir paraneoplastik sendrom tipi olup beyaz küre sayısının, lösemik tutulum olmaksızın 50x109/L üzerine çıktığı bir reaktif lökositoz tablosudur.Tüm priapism olgularının yaklaşık %3-8’i malignite nedeniyle gelişmektedir. Primer olarak renal hücreli karsinomun (RHK) tetiklediği ve takipte tanıdan 4 yıl sonra gelişen akciğer metastazlarının da indüklediği PLR zemininde gelişen bir MP olgusu sunduk. Bilgilerimize göre, bu vaka literatürde bildirilmiş ilk olgusudur. Korpus kavernozuma herhangi bir tümöral infiltrasyon veya metastaz olmadığı halde, PLR’nin oluşturduğu hiperviskositeye bağlı intrakavernozal obstrüksiyonun yarattığı vasküler stazın, korporal drenajı engellediğini düşünmekteyiz. Olgumuzda görüldüğü gibi, PLR priapism ataklarına neden olabilmekte ve malignite varlığında başvuruya yol açan ilk belirti olabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Akciğer metastazı, Malign priapism, Paraneoplastik lökomoid reaksiyon, Renal hücreli karsinom


Malign Priapism Secondary to Renal Cell Carcinoma Provoked Paraneoplastic Leukemoid Reaction: Report of The First Case

Eşref Oğuz Güven1, İsmail Selvi1, Mete Kilciler2, Halil Başar1
1Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Oncology Training and Research Hospital, Department of Urology, Ankara, Turkey
2Bahçeşehir University Medical School, Department of Urology, İstanbul, Turkey

Malign priapism (MP) is described due to tumoral invasion or metastasis to the penil corporeal tissue. Paraneoplastic leukemoid reaction (PLR) is reported in nearly all solid tumor types as a paraneoplastic syndrome. It is a reactive leukocytosis where white blood cell(WBC) count exceeds 50x109/L without evidence of leukemia. 3-8% of all priapism cases are caused by malignancy.We present a case of MP, showed up secondary to a PLR which was provoked firstly by the primary renal malignancy and it was again induced four years after by its lung metastasis.To our knowledge, this is the first case in the literature. We’d like to emphesize that there were no evidents of invasion or metastasis to corpus cavernosum. PLR can also give rise to priapism attacks and this may be the first symptom of a malignant condition.

Keywords: Lung metastasis, Malign priapism, Paraneoplastic leukemoid reaction, Renal cell carcinoma


Eşref Oğuz Güven, İsmail Selvi, Mete Kilciler, Halil Başar. Malign Priapism Secondary to Renal Cell Carcinoma Provoked Paraneoplastic Leukemoid Reaction: Report of The First Case. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(2): 259-262

Sorumlu Yazar: İsmail Selvi, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale