ONLINE ISSN: 2148-7669
ISSN: 0304-596X


Son Sayı Arşiv En Çok İndirilen Makaleler Baskıdaki Makaleler Online Makale Gönder

Fırsatçı Tarama Yapılan 40 yaş altı Populasyonda Meme Kanseri Tespiti [Acta Oncol Tur.]
Acta Oncol Tur.. 2018; 51(1): 1-5 | DOI: 10.5505/aot.2018.62681  

Fırsatçı Tarama Yapılan 40 yaş altı Populasyonda Meme Kanseri Tespiti

Oğuz Uğur Aydın1, Aydan Ercan2
1Ankara Güven Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü
2Ankara Güven Hastanesi Radyoloji Bölümü

GİRİŞ ve AMAÇ: Meme kanseri; Türkiye’de kadın kanserleri arasında en sık görülen tiptir. Bu çalışmada nonspesifik şikayetleri olan ve fırsatçı tarama yapılan 40 yaş altı kadınlarda meme kanseri oranlarını tespit etmeye çalıştık.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Kasım 2011 ile Nisan 2015 arasında Ankara Güven Hastanesi Meme merkezine başvuran 4112 hastaya öncelikli görüntüleme yöntemi olarak meme ultrasonografisi yapıldı. Geriye kalan 3403 (%82,8) olgu çalışmaya dahil edilmiştir. Bu kadınların rutin olarak klinik muayeneleri yapılmış; daha sonra USG ile değerlendirilmişler ve gerekli görülen durumlarda başka görüntüleme tekniklerine de başvurulmuştur. Biyopsilerin hepsi meme merkezinde USG eşliğinde yapılmış ve olguların hepsinde kalın iğne biyopsisi tercih edilmiştir.
BULGULAR: Ultrasonografide şüpheli lezyon tespit edilen 292 (%8,6) hastaya ileri inceleme yapılmıştır. Rutin meme muayenesi ve öncelikli görüntüleme yöntemi olarak ultrasonografi tercih edilmiştir. Radyolojik inceleme sonrası 62 hastaya (%1,8) kor biyopsi yapılmış ve bunların 14’ünde (%0,4) meme kanseri tespit edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bizim çalışmamızda 40 yaş altında herhangi bir şikâyeti olmayan ya da meme kanseri korkusu olan hastalarda meme kanserinin tespiti için ultrasonografi öncelikli görüntüleme yöntemi olarak kullanılmıştır. Genç popülasyonun ve meme kanseri oranının yüksek olduğu Türkiye’de meme kanserini erken evrede tespit edebilmek için ultrasonografinin öncelikli olarak kullanılması gerektiğini düşünüyoruz.

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, ultrasonografi, 40 yaş altı


Breast Cancer Detection In Patients Younger Than 40 Years Old In an Opportunistic Screening Population

Oğuz Uğur Aydın1, Aydan Ercan2
1Ankara Guven Hospital General Surgery Department
2Ankara Guven Hospital Radıology Department

INTRODUCTION: Breast cancer is the most common type of cancer in women in Turkey. In this study, we aimed to calculate the breast cancer detection rate in patients who have nonspecific complaints and younger than 40 years old in an opportunistic screening population.
METHODS: A total of 4112 breast ultrasonographies were performed as an initial imaging modality in women between 18 to 39 years old who applied to Ankara Güven Hospital Breast Unit during November 2011 and April 2015. 3403 (82.8%) cases were included for further examination. Routine breast examinations of these women were done and ultrasonography was performed as the initial imaging procedure. Patients who have lesions that need biopsy had mammography and some of them magnetic resonance ımagıng before the biopsy procedure and than core needle biopsy with ultrasonography guidance was performed in all of the cases.
RESULTS: Ultrasonography demonstrated 292 (8.6%) suspicious lesions for further evaluation. After the radiological evaluation was done, core needle biopsy was performed in 62 (1.8%) of these cases and breast cancer was diagnosed in 14 of them (0.4%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: In our study, the ultrasonography was used first for breast cancer diagnosis in women under the age of 40 who did not have any complaint or applied for control due to breast cancer fear. İn Turkey, which has a high young population and therefore faced with breast cancers under the age of 40, the breast ultarsonography has a great role primarily for catching breast cancers in this age group at an early stage.

Keywords: Breast cancer, Ultrasonography, under age of 40


Oğuz Uğur Aydın, Aydan Ercan. Breast Cancer Detection In Patients Younger Than 40 Years Old In an Opportunistic Screening Population. Acta Oncol Tur.. 2018; 51(1): 1-5

Sorumlu Yazar: Oğuz Uğur Aydın, Türkiye


ARAÇLAR
Tam Metin PDF
Yazdır
Alıntıyı İndir
RIS
EndNote
BibTex
Medlars
Procite
Reference Manager
E-Postala
Paylaş
Yazara e-posta gönder

Benzer makaleler
PubMed
Google Scholar
LookUs & Online Makale